{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NhungNguoiThichDua

NhungNguoiThichDua - NHNG NGI THCH UA 1 MUC LUC 1 CAI KNH.2...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 1 http://ebooks.vdcmedia.com MUÅC LUÅC 1. CAÁI KÑNH ........................................................................................................................ 2 2. QUÏ TA VAÅN TUÏË ........................................................................................................... 6 3. COÁ NÏN LAÂM BAÁC SÔ KHÖNG CON? ............................................................................ 13 4. KHÖNG THÏÍ THAÂNH NGÛÚÂI ....................................................................................... 16 5. ÀIÏÅP VIÏN OX - 13 ........................................................................................................ 23 6. PHAÃI HO LAO MÚÁI ÀÛÚÅC ............................................................................................ 28 7. XOÁT TIÏÌN DÊN .............................................................................................................. 33 8. THANH TRA SÙÆP ÀÏËN .................................................................................................. 38 9. CAÃ MÖÅT ÖÍ ...................................................................................................................... 50 10. NÏËU TÖI LAÂ ÀAÂN BAÂ .................................................................................................. 55 11. XIN MÚ ÂI BA ÁC CÛÁ ÀÏËN CHÚI ...................................................................................... 60 12. NHÛÄNG ÀIÏÌU TRÚÁ TRÏU CUÃA KYÄ THUÊÅT ............................................................... 67 13. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA ...................................................................................... 73
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
AZIT NEXIN 2 http://ebooks.vdcmedia.com 1. CAÁI KÑNH åt höm, ca ách àêy chû âng 7, 8 tha áng, co á ngûú âi ba ån ho ãi töi: - Taåi sao anh khöng àeo kñnh? - La âm sao töi pha ãi àeo? - Tuö íi anh bêy giú â la â pha ãi àeo rö ìi chû á co ân sao nû äa. Khöng àeo, àï ën lu ác mù æt ho ãng nù ång, khöng nhòn thê ëy gò àêu! â lu ác ngûú âi ba ån ào á ra vï ì, mù æt töi tû å dûng mú â hù èn. Nhòn gê ìn nhòn xa àï ìu khöng ro ä nû äa. Lêu nay töi vê în thê ìm mong cho to ác cho áng ru ång, cho tra án ho ái ài. Rö ìi àeo thïm chiï ëc kñnh va âo cho ra da áng trñ thû ác. Vò töi cho nhû thï ë la â dê ëu hiï åu cu ãa mö åt anh trñ thû ác. Ngay nhû anh ba án thõt bêy giú â ma â àï í tra án ho ái va â mang kñnh va âo, töi cho tröng cu äng khöng kha ác gò gia áo sû àa åi ho åc! Nhûng ca ái mú ûú ác ê ëy cu ãa töi khöng thû åc hiï ån àûú åc, vò to ác töi mö îi nga ây mö åt da ây thïm. Thï ë thò ñt ra töi cu äng nïn sù æm ca ái kñnh ma â àeo vê åy. Ai nhòn thê ëy töi, ngûú âi ta pha ãi ba ão: ba ác ho åc àê ëy! åy la â töi ài kha ám àö ëc tú â. Kha ám xong, öng na ây ba ão töi: - Anh bõ cêån thõ! 1, 75 ài-öëp! Theo àún öng ta dù ån, töi sù æm mö åt ca ái kñnh. Nhûng cû á àö ång àeo va âo la â töi thê ëy mù åt ma ây sa sê ìm, buö ìn nön khöng chõu àûú åc. Thê åm chñ co á lê ìn, no ái vö phe áp ca ác ba ån, töi nön thê åt! Nön thö ëc nön tha áo, nön ra ca ã mê åt xanh mê åt va âng. Khöng àeo thò khöng nhòn thê ëy gò, ma â àeo thò tuy nhòn thê ëy àûú åc, nhûng la åi bõ ca ãm gia ác buö ìn nön. Thê åt àu áng la â khö í! åt öng ba ån kha ác thûúng ha åi ba ão töi: - Töi co á thï í giú ái thiï åu vú ái anh mö åt öng ba ác sô gio ãi. Anh ha äy àï ën öng ta kha ám xem! Öng ba ác sô na ây xem mù æt töi, rö ìi xem chiï ëc kñnh. - Thùçng cha lang bùm naâo cho anh àún mûa ca ái kñnh na ây thï ë? Co á pha ãi anh bõ cê ån thõ àêu!
Background image of page 2
NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 3 http://ebooks.vdcmedia.com - Thï ë töi bõ la âm sao a å?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 81

NhungNguoiThichDua - NHNG NGI THCH UA 1 MUC LUC 1 CAI KNH.2...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online