NhungNguoiThichDua

NhungNguoiThichDua - NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 1 MUÅC LUÅC 1. CAÁI KÑNH ........................................................................................................................2 2. QUÏ TA VAÅN TUÏË ...........................................................................................................6 3. COÁ NÏN LAÂM BAÁC SÔ KHÖNG CON?............................................................................ 13 4. KHÖNG THÏÍ THAÂNH NGÛÚÂI....................................................................................... 16 5. ÀIÏÅP VIÏN OX - 13 ........................................................................................................ 23 6. PHAÃI HO LAO MÚÁI ÀÛÚÅC ............................................................................................ 28 7. XOÁT TIÏÌN DÊN.............................................................................................................. 33 8. THANH TRA SÙÆP ÀÏËN .................................................................................................. 38 9. CAÃ MÖÅT ÖÍ...................................................................................................................... 50 10. NÏËU TÖI LAÂ ÀAÂN BAÂ .................................................................................................. 55 11. XIN MÚÂI BAÁC CÛÁ ÀÏËN CHÚI...................................................................................... 60 12. NHÛÄNG ÀIÏÌU TRÚÁ TRÏU CUÃA KYÄ THUÊÅT ............................................................... 67 13. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA...................................................................................... 73 http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 2 1. CAÁI KÑNH Möåt höm, caách àêy chûâng 7, 8 thaáng, coá ngûúâi baån hoãi töi: - Taåi sao anh khöng àeo kñnh? - Laâm sao töi phaãi àeo? - Tuöíi anh bêy giúâ laâ phaãi àeo röìi chûá coân sao nûäa. Khöng àeo, àïën luác mùæt hoãng nùång, khöng nhòn thêëy gò àêu! Tûâ luác ngûúâi baån àoá ra vïì, mùæt töi tûå dûng múâ hùèn. Nhòn gêìn nhòn xa àïìu khöng roä nûäa. Lêu nay töi vêîn thêìm mong cho toác choáng ruång, cho traán hoái ài. Röìi àeo thïm chiïëc kñnh vaâo cho ra daáng trñ thûác. Vò töi cho nhû thïë laâ dêëu hiïåu cuãa möåt anh trñ thûác. Ngay nhû anh baán thõt bêy giúâ maâ àïí traán hoái vaâ mang kñnh vaâo, töi cho tröng cuäng khöng khaác gò giaáo sû àaåi hoåc! Nhûng caái mú ûúác êëy cuãa töi khöng thûåc hiïån àûúåc, vò toác töi möîi ngaây möåt daây thïm. Thïë thò ñt ra töi cuäng nïn sùæm caái kñnh maâ àeo vêåy. Ai nhòn thêëy töi, ngûúâi ta phaãi baão: baác hoåc àêëy! Vêåy laâ töi ài khaám àöëc túâ. Khaám xong, öng naây baão töi: - Anh bõ cêån thõ! 1, 75 ài-öëp! Theo àún öng ta dùån, töi sùæm möåt caái kñnh. Nhûng cûá àöång àeo vaâo laâ töi thêëy mùåt maây sa sêìm, buöìn nön khöng chõu àûúåc. Thêåm chñ coá lêìn, noái vö pheáp caác baån, töi nön thêåt! Nön thöëc nön thaáo, nön ra caã mêåt xanh mêåt vaâng. Khöng àeo thò khöng nhòn thêëy gò, maâ àeo thò tuy nhòn thêëy àûúåc, nhûng laåi bõ caãm giaác buöìn nön. Thêåt àuáng laâ khöí! Möåt öng baån khaác thûúng haåi baão töi: - Töi coá thïí giúái thiïåu vúái anh möåt öng baác sô gioãi. Anh haäy àïën öng ta khaám xem! Öng baác sô naây xem mùæt töi, röìi xem chiïëc kñnh. - Thùçng cha lang bùm naâo cho anh àún mûa caái kñnh naây thïë? Coá phaãi anh bõ cêån thõ àêu! http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 3 - Thïë töi bõ laâm sao aå? - Viïîn thõ ! 2 ài-öëp! Töi laåi mua kñnh múái. Àeo chiïëc kñnh naây töi khöng coân thêëy choáng mùåt buöìn nön nûäa, nhûng luác naâo cuäng bõ chaãy nûúác mùæt. Àêm ra mùæt töi luác naâo cuäng àoã hoe; nhû khoác ai vêåy. Töi bõ caái caãm giaác thûúng xoát rêët laå. Cùåp kñnh naây chó coá àeo àïí ài àûa àaám laâ húåp. Möåt öng baån thên toã veã aái ngaåi cho töi: - Thïë naây thò cêåu àïën muâ mêët! Cêåu phaãi ài khaám bïånh viïån nhaâ nûúác xem sao! ÚÃ àêëy hoå khaám cêín thêån. Laåi coá giaáo sû nhaän khoa nûäa, chûá khöng nhû mêëy öng baác sô tû! Bïånh viïån nhaâ nûúác quaã laâ coá khaác thêåt : maáy moác nhiïìu, maâ duång cuå caái gò cuäng saáng loaáng. Töi àûúåc möåt giaáo sû khaám. Töi kïí cho giaáo sû nghe caái bêët haånh cuãa töi: - Ngûúâi thò baão töi laâ cêån thõ, ngûúâi thò baão laâ viïîn thõ! Giaáo sû giêån lùæm : - Quên ngu! Anh khöng phaãi cên thõ, cuäng khöng phaãi viïîn thõ, maâ laâ loaån thõ! Theo àún cuãa giaáo sû, töi mua àöi kñnh khaác. Cùåp kñnh naây töi àeo vûâa lùæm, tröng caái gò cuäng roä. Phaãi möîi töåi bêy giúâ caái gò nhû cuäng luâi hùèn ra xa. Mêëy bûác tûúâng trong cùn buöìn töi söëng haâng chuåc nùm nay dûúâng nhû bõ luâi xa àïën haâng ba chuåc thûúác. Töi giú tay chûåc bùæt tay ngûúâi quen, nhûng khöng sao vúái túái àûúåc. Àõnh viïët, giêëy àaä chaåy xa khoãi tay àïën hai thûúác. Nhòn vêåt gò cuäng thêëy beá tñ xñu. Ngûúâi thò chó bùçng haåt àêåu vaán... Nhûng haåi nhêët laâ töi khöng ùn uöëng gò àûúåc. Vò vûâa ngöìi vaâo baân laâ àôa thûác ùn àaä chaåy ài xa hai chuåc thûúác röìi. Muâi suáp noáng böëc ngay dûúäi muäi, nhûng cûá cêìm thòa chûåc muác, thò baát suáp àaä úã caách xa haâng hai meát! Töi khöng ùn uöëng cûã àöång gò àûúåc nûäa. Möåt anh baån phaãi dùæt tay töi àïën möåt baác sô khaác töët nghiïåp úã Myä vïì. Khaám xeát cêín thêån xong öng ta baão töi: - Àûáa naâo cho anh àún mua caái kñnh naây àêy? Àuáng laâ àöì lang vûúân döët naát ! Anh cûá kiïån lïn phoâng cöng töë cho noá boã meå! - Thöi ! Cûá àïí thaánh Ala trûâng phaåt hùæn ! - Töi noái. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 4 Töi laåi thay kñnh múái. Bêy giúâ mùæt töi nhòn caái gò cuäng hoaá hai. Nhaâ töi àang baãy ngûúâi, böîng nhiïn thaânh mûúâi böën. Möîi ngûúâi laåi coá möåt ngûúâi giöëng hïåt mònh. Thêåt töi chûa bao giúâ thêëy chuyïån laå nhû vêåy. Chaã leä laåi coá nhûäng ngûúâi giöëng nhau àïën mûác àöå nhû thïë hay sao? Vö lyá quaá! Nhòn xuöëng chên thò thêëy böën chiïëc uãng, nhòn baân tay thò thêëy coá mûúâi ngoán! Töi àïën möåt öng baác sô khaác. Öng naây hoåc úã Àûác vïì. - Ai baão anh àeo kñnh naây? - Laâm sao aå? - Sai chûá coân sao nûäa! Hoaá ra möåt mùæt töi bõ viïîn, coân mùæt kia thò cêån. Võ danh y múái laåi ghi cho töi chiïëc kñnh khaác. Bêy giúâ töi khöng phên biïåt àûúåc saáng töëi nûäa. Xung quanh töi töëi nhû huä nuát. - Àûáa döët naâo ghi cho anh chiïëc kñnh naây vêåy haã? Mùæt anh hoaân toaân bònh thûúâng, coá laâm sao àêu? - Nhûng töi khöng thêëy gò caã! Töëi cûá nhû bûng êëy! - Thïë laâ anh bõ quaáng gaâ thöi, chûá chùèng coá laâm sao hïët! Laåi uöëng thuöëc, laåi tiïm, laåi kñnh múái... Bêy giúâ caác vêåt úã xa tröng laåi hoaá gêìn. Chên àaáng leä leo lïn taâu thuyã, thò laåi bûúác ngay xuöëng biïín... Vò taâu chûa cêåp bïën, nhûng tröng cûá nhû àaä ngay saát búâ. Khöng coân viïn baác sô naâo trong tónh laâ töi chûa moâ àïën! Öng naây baão mùæt phaãi töi cêån, mùæt traái viïîn thò öng khaác noái ngûúåc laåi. ng trûúác kïu bõ loaån thõ thò öng sau phaán laâ bõ àuåc nhên mùæt. Àeo kñnh cuãa caái öng baão töi bõ àuåc nhên mùæt, thò caái gò cuäng xa maâu xanh caã. Coá öng coân àoaán töi bõ chûáng muâ maâu. Nhòn phña trûúác nhòn sang bïn, nhòn xa nhòn gêìn, caái gò cuäng biïën thaânh hai, maâu sùæc lêîn hïët. Ài trïn àûúâng thùèng maâ töi coá caãm giaác nhû bûúác xuöëng cêìu thang, möîi bêåc caách nhau haâng böën nùm chuåc phên. Töi cûá phaãi bûúác tûâng bûúác daâi nhû laåc àaâ vêåy. Möåt lêìn, àang ài trïn cêìu, thïë quaái naâo töi bûúác huåt möåt caái, ngaä lùn quay xuöëng dûúái. Vò cûá tûúãng nhûäng bêåc cêìu thêëp hún àïën möåt meát. Caái kñnh bõ vùng ài laâm töi khöng nhòn thêëy gò nûäa. Caái gò cuäng múâ múâ aão aão. Ngûúâi ta àúä töi dêåy: - Caái kñnh cuãa töi àêu röìi? - Töi hoãi. Hoå tòm thêëy kñnh àûa cho töi. Töi àeo kñnh vaâo thò... Thaánh Ala úi!... Moåi vêåt böîng trúã nïn saáng suãa roä raâng quaá ! Vêåt naâo àuáng http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 5 vêåt nêëy, roä möìn möåt! Roä nhû chûa bao giúâ töi coá thïí nhòn roä vêåy. Hay kñnh cuãa ngûúâi khaác chùng? Khöng! Àñch thõ kñnh cuãa töi àêy maâ! Àuáng goång sûâng to maâu àen àêy! Töi sûúáng khöng sao taã àûúåc! Bêy giúâ thò àûâng hoâng töi bûúác chên àïën möåt anh baác sô mùæt naâo nheá! Töi àaä àoåc àûúåc caã mêëy doâng chûä nhoã nhêët trïn baáo vaâ nhòn roä caã tïn chiïëc taâu thuyã àêåu tñt ngoaâi xa. Töi ài vïì nhaâ, loâng vö cuâng sung sûúáng. - Kñnh cuãa anh sao thïë kia? - Vúå töi hoãi. - Laâm sao? Töi boã kñnh ra xem. Ngoán tay thoâ qua àûúåc caã löî goång! Teá ra mùæt kñnh àaä bõ vúä rúi mêët röìi maâ töi khöng biïët. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 6 2. QUÏ TA VAÅN TUÏË - Nïëu cêåu tin nhûäng chuyïån sau àêy laâ thêåt thò túá cuäng coi nhû möåt ngûúâi àaä chïët - anh ta noái. Chuáng töi tûåa lûng vaâo tûúâng nguåc sûúãi nùæng. Viïn coi tuâ Darûpooácxön chùæp tay sau àñt ài qua mùåt chuáng töi ra veã muöën noái rùçng hai tay hùæn àaä àùæo lïn nhûäng ngoån àöìi kia. - Thïë thò ai múái laâ ngûúâi söëng? Caái gò chaã thïë - töi àaáp - cêåu phaãi caãm ún trúâi àêët múái phaãi. Coá nhûäng ngûúâi coân cú cûåc hún chuáng ta nhiïìu êëy chûá. Thöi vui lïn, coân caái xaác laâ may röìi! - Àêu coá thïë, öng baån, - anh ta phaãn àöëi - khöng coân ai coá thïí cú cûåc hún àûúåc. Phaãi khùèng àõnh laâ túá àaä khöng coân töìn taåi nûäa. Bêy giúâ thêåm chñ túá cuäng khöng thïí giaãi thñch cho cêåu àûúåc... Cêåu coá nhòn thêëy túá thêåt, nhûng caái àoá chùèng nghôa lñ gò : túá vêîn cûá laâ àaä chïët röìi, túá khöng coân töìn taåi. Àêìu tiïn túá biïët laâ túá khöng coân nûäa vaâo luác túá mûúâi hai tuöíi. Trûúác àoá úã quï túá khöng coá trûúâng cöng. Nùm àoá nhaâ nûúác cöng böë baãng chûä caái vaâ nhûäng nhaâ coá hoåc úã quï túá quyïët àõnh phaãi àûa con vaâo trûúâng cöng. Böë túá tûå cho mònh laâ ngûúâi coá hoåc thûác nïn cuäng muöën túá vaâo àoá. Thïë röìi öng êëy cêìm tay túá dùæt ài. Öng hiïåu trûúãng àoâi böë túá cho xem giêëy khai sinh cuãa túá. - Chuáng töi chûa khai cho chaáu - böë túá noái - hay öng lêëy giêëy cuãa töi vêåy! Têët nhiïn laâ khöng àûúåc. ÚÃ trûúâng Àavuàa Khöàji, hoåc troâ hoåc chûä cuä, khöng cêìn khai sinh. Böë túá cûá muöën túá hoåc trûúâng múái... Phaãi cêìu cûáu àïën ngûúâi laâm àún thuï ngöìi trûúác phoâng thõ chñnh. Sau àoá cêìm àún vaâo phoâng khai sinh... Möåt thêìy kyá nhêån àún, röìi ruát ra nhûäng söí saách gò gò, sau àoá luåc maäi múái thêëy phêìn ghi vïì böë túá. - Öng laâ Rïsñt? - ngûúâi êëy hoãi. - Daå phaãi - böë túá àaáp. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 7 Thêìy kyá lêìn saách àoåc nhûäng söë liïåu vïì böë túá: - Nùm sinh 1897... quêån Àïghimentep phöë Tavaxbaga, söë nhaâ cuä laâ 51, múái laâ 28... Nùm 1911 lêëy vúå laâ Khaàgiï. Sinh con trai laâ Ïmin. Phaãi vêåy khöng? - Àuáng aå - böë túá àaáp - Töi muöën laâm giêëy khai sinh cho thùçng chaáu Ïmin. Töi àõnh cho chaáu vaâo hoåc trûúâng cöng. Trûúác àêy ngûúâi ta khöng àoâi khai sinh. Thêìy kyá nghi hoùåc nhòn böë túá: - Cha nöåi úi, khai sinh naâo cú? Con öng chïët lêu röìi coân gò! - ÊËy chïët, ngaâi noái vêåy! - böë túá sûãng söët - chaáu noá àêy, noá àang àûáng caånh töi maâ. Thêìy àoåc laåi mêëy haâng trong söí: - Öng laâ Rïsñt? - Àuáng, Rïsñt. - Böë öng tïn laâ Mïmeát? - Àuáng, àiïìu êëy cuäng àuáng. - Öng lêëy vúå tïn laâ Khaàgiï, sinh con tïn laâ Ïmin. - Hoaân toaân àuáng. Àñch thûåc laâ vêåy. Vaâ bêy giúâ töi muöën khai sinh cho thùçng chaáu Ïmin êëy àêy. - Thïë laâ thïë naâo? Moåi caái àïìu àuáng, maâ riïng chuyïån thùçng Ïmin chïët thò laåi sai? Söí ghi laâ noá chïët, maâ ngûúâi chïët thò laâm sao lêëy giêëy khai sinh àûúåc nûäa. Túá khoác oaâ lïn. - Nñn ài - böë túá quaát - coá phaãi söí ghi chïët laâ mònh phaãi chïët àêu maâ súå. - Nhûng thêìy kyá baão con àaä chïët röìi, hu...hu...! - Kïå thêìy êëy. Cûá nghe böë noái laâ àuáng. - Söí àaä ghi laâ khöng coá bao giúâ sai - thêìy kyá lyá sûå - àaä ghi laâ y nhû thûåc. Öng coá mûu gò chùng. Töi khöng laâm àêu. Khöng ai ài cêëp khai sinh cho ngûúâi chïët röìi. - Mûu gò laâ thïë naâo kia aå? - böë túá ruåt reâ hoãi. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 8 - Nhaâ caác öng bao giúâ cuäng lùæm chuyïån lùæm - thêìy kyá àaáp öng muöën mùåc caã vúái ngûúâi nhaâ nûúác àoâi ngûúâi chïët ra ngûúâi söëng haã? Traáo trúã thêåt. - Vêåy xin hoãi, chaáu noá chïët ngaây giúâ naâo aå? - búá túá hoãi thïm. Thêìy kyá liïëc söí: - Àaåi chiïën thûá nhêët noá bõ ài lñnh. Nùm 1915 hi sinh úã Tranacal. Noá àûúåc xoaá söí vò coá giêëy baáo tûã cuãa àún võ söë 331/85. Böë túá nöíi àoaá: - Bêím öng, öng nghe àêy, öng xem laåi söí xem, töi lêëy vúå nùm 1911 cú maâ. - Phaãi - thêìy kyá àaáp - coá ghi : öng lêëy vúå nùm 1911. - Thïë cûá cho rùçng con trai töi sinh vaâo ngaây cûúái töi ài, thò nùm 1915 noá múái coá 4 tuöíi. Laâm sao treã con 4 tuöíi laåi ài lñnh vaâ chïët trêån àûúåc. Thêìy kyá böëi röëi, laäo nhòn túá, nhòn söí, röìi nhòn böë túá, röìi laåi nhòn söí, cuöëi cuâng kïët luêån: - Thùçng Ïmin nhaâ öng sinh nùm 1896. Vêåy laâ khi chïët noá 19 tuöíi. - Con töi sinh nùm 1896? - böë túá hoãi laåi - Thaánh Ala phuâ höå cho öng, thïë coân töi sinh nùm naâo, öng xem laåi söí xem. Thêìy kyá xem söí. - Öng sinh nùm 1897. - laäo noái. - Öng úi, öng chúá coá noái rùçng hoaá ra töi laåi sinh sau con töi möåt nùm cú àêëy? Mêëy thêìy kyá khaác cuâng phoâng bûúác laåi, nhûng khöng ai biïët àùçng naâo maâ lêìn. - Söí àaä kyá nhû thïë thò chõu - thêìy kyá cuãa túá baão thïë - Têët nhiïn, laâ coá khiïëm khuyïët gò àêy, nhûng chûa biïët chöî naâo? - Thûa caác thêìy - böë túá baão caác thêìy kyá - coá thêìy naâo úã àêy àeã sau con mònh khöng? Möåt thêìy sûãng cöì: - Àûâng löi cöí böë ngûúâi khaác vaâo chuyïån cuãa mònh. Ngûúâi chïët chuáng töi khöng cêëp khai sinh, thïë thöi! http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 9 Böë con túá lïn chöî öng trûúãng phoâng khai sinh kïí laåi àêìu àuöi. Öng trûúãng phoâng theo böë con túá xuöëng chöî mêëy cuöën söí caái. Hai bïn cuâng xem laåi höì sú. - Àuáng hïët - öng trûúãng phoâng noái - Söí àaä ghi thïë. Con öng hy sinh nùm 1915 - Röìi öng laåi ra chiïìu suy nghôa, cuöëi cuâng laåi dûát khoaát - Hùèn laâ thïë. Vúå öng nhiïìu tuöíi hún öng. Àuáng laâ öng àaä lêëy möåt quaã phuå. Baâ coá con riïng tïn laâ Ïmin. Thùèng con gheã Ïmin cuãa öng hún öng möåt tuöíi, nhûng, söí vêîn ghi cho öng laâ böë. Túá khoác röëng lïn. - Im ài, con - böë túá giêån dûä noái - Ai laâ ngûúâi biïët roä böë cuãa con, ta hay laâ söí? Ngaâi trûúãng phoâng kñnh cêín noái: - Sao öng noái laå thïë? Raânh raânh àêy coân gò nûäa! Duâ böë túá khöng biïët àoåc biïët viïët nhûng öng khöng thuöåc haång ngûúâi dïî daâng àêìu haâng. - Khaàgiï, con gaái öng Bïkia, sinh nùm 1904 - öng trûúãng phoâng àoåc trong söí. - Vêåy theo öng - böë túá noái - vúå töi sinh nùm 1904, coân thùèng con Ïmin cuãa baâ êëy sinh nùm 1896, phaãi vêåy chûá gò? Öng nghe töi noái naây, coá bao giúâ öng thêëy con ra àúâi trûúác meå noá 8 nùm khöng? Theo cuöën söí êëy thò túá sinh trûúác böë túá möåt nùm vaâ trûúác meå túá taám nùm. Meå túá lêëy böë túá nùm lïn 8 tuöíi vaâ sinh ra túá 15 nùm röìi múái àïën hön lïî. Caác thêìy kyá vaâ öng trûúãng phoâng xuám quanh cuöën söí, thaãy àïìu cuái àêìu trêìm tû mùåc tûúãng. Böîng öng trûúãng phoâng nghô ra: - Hùèn laâ thïë naây: trûúác àoá baâ Khaàgiï àaä lêëy möåt àúâi chöìng, ngûúâi chöìng êëy coá möåt àûáa con riïng tïn laâ Ïmin. Àûáa con gheã êëy cuãa baâ Khaàgiï hún baâ taám tuöíi. Chöìng chïët, baâ khöng boã rúi cêåu nghôa nam kia maâ vêîn nuöi noá khi lêëy öng Rïsñt. Thêëy chûa, thùçng Ïmin hún meå kïë noá taám tuöíi vaâ hún böë dûúång noá möåt tuöíi. - Àuáng thïë - thêìy kyá cuãa chuáng túá noái - chó coá thïí laâ nhû vêåy. - Quyã thêåt! - böë túá phaát caáu - Laåi coân thïë nûäa! Vúå töi lêëy töi nùm lïn 8 tuöíi, maâ trûúác àoá laåi coân möåt àúâi chöìng nûäa? - Hùèn chûá - öng trûúãng phoâng noái - laâm sao khaác àûúåc? Nïëu nhaâ öng giaãi nghôa àûúåc àuáng hún, xin múâi! http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 10 Túá laåi khoác. - Laâm gò maâ gaâo lïn thïë con - böë túá an uãi - Thöi, vaâo trûúâng Àavaàa Khöàji maâ hoåc, thïë laâ xong. Nhiïìu nùm sau, luác túá lúán lïn, laåi coá chuyïån. Caác cêåu coá thïí tin àûúåc rùçng ngûúâi ta bùæt túá vaâo lñnh hay khöng? Vò túá chïët röìi cú maâ. Túá àaä chïët úã Tranacal röìi. Laâm sao ngûúâi chïët coân àaánh nhau àûúåc? Nhûng böë con túá khöng laâm sao cho hoå hiïíu ra. Boån caãnh saát toám àûúåc túá dêîn àïën baân tuyïín quên. Böë túá cuäng ài theo. - Bêím ngaâi, trong söí àaä coá muåc khai tûã cho noá röìi àêëy aå. Chaáu noá coá àêu. Nïëu noá söëng thêåt thò noá àaä àûúåc cêëp giêëy khai sinh. Böë túá chûa kõp noái hïët cêu, laäo trûúãng ban àaä gaâo lïn: - Sao, nhaâ öng muöën giêëu thùçng naây khoãi quên dõch aâ? Túá bõ àûa vïì àún võ ngay tuát suyåt. Thûåc ra, túá cuäng mûâng. Nhû thïë nghôa laâ túá vêîn coân söëng. Töët quaá. Röìi àïën luác maän haån. Baån beâ túá àûúåc giaãi nguä, coân túá khöng àûúåc cêëp giêëy cho vïì. Laâm sao laåi cho möåt thùçng nhû túá xuêët nguä àûúåc? Muöën xuêët nguä phaãi coá giêëy nhêåp nguä àaä chûá. Maâ túá laåi khöng coá caái giêëy êëy. Àún võ túá ngûúâi ta gûãi lïn ban quên nguä xin giêëy cho túá. Chûa àêìy möåt thaáng coá giêëy baáo vïì : "Ngûúâi maâ caác anh àoâi xin giêëy àaä hy sinh nùm 1938 khi thi haânh quên lïånh trong chiïën dõch Àeácxim." - Ngûúâi ta nhêìm àêëy - töi noái vúái ngaâi sô quan chó huy àaåi àöåi - khöng phaãi töi chïët úã Àeácxim, maâ laâ úã Tranacal cú. Töët nhêët laâ ngaâi hoãi vïì phoâng khai sinh, úã àêëy coá àuã söë liïåu. Túá àaä töën bao nhiïu cöng sûác àïí ài chûáng minh rùçng mònh vêîn coân söëng. Khöng chûáng minh thïë, khöng giaãi nguä àûúåc. Cuöëi cuâng ngûúâi ta cêëp cho túá möåt túâ giêëy in noái rùçng túá àaä maän haån quên dõch vaâ àûúåc thaã vïì. Àïën nhaâ, túá múái hay rùçng böë túá àaä chïët, nhûng öng êëy coân möåt moán núå ngên haâng 5000 àöìng vaâ 2000 àöìng thuïë nhaâ nûúác chûa traã. Maâ túá laåi laâ keã nöëi doäi töng àûúâng duy nhêët, túá àaânh phaãi gaánh núå. Mêëy öng phaán súã taái chñnh khöng cho túá möåt phuát naâo yïn tônh. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 11 - Caác öng úi, töi coá coân söëng àêu! Öng naâo khöng tin cûá àïën phoâng quên vuå maâ hoãi. Àïën àêëy chûa tin xin hoãi tiïëp àïën phoâng khai sinh. Ngûúâi chïët laâm sao traã núå thay böë? - Thïë anh khöng phaãi laâ con trai öng Rïsñt hay sao? Anh àõnh tröën núå cha àêëy haã? - Khöng, töi naâo coá tröën. Nhûng töi chïët thêåt röìi maâ... Chaâ! Giaãi thñch thïë naâo àûúåc! "Muöën sao thò sao anh cuäng phaãi traã núå cho cha!" Túá àaä àõnh buång khöng traã, nhûng boån hoå noái rùçng coân núå thò chûa àûúåc thûâa kïë gia saãn. Böë túá laåi coân möåt ñt ruöång, möåt nhaâ úã vaâ möåt cûãa haâng. Túá beân vay tiïìn traã núå. Túá nghô, àûúåc hûúãng gia taâi röìi túá seä traã hïët. Luác traã núå thêåm chñ túá coân thêëy vui trong buång. ñt ra khi traã núå ngûúâi ta cuäng coân caãm thêëy àûúåc rùçng ngûúâi ta coân söëng. Nhûng àïën caái khoaãn gia taâi thò laåi khùæc hùèn! Laâm sao chûáng minh àûúåc rùçng túá laâ con böë túá? Laåi phaãi khai sinh! "Nhaâ anh chïët röìi, sao coân thûâa kïë àûúåc gia taâi? Maâ anh coân chïët trûúác böë anh nûäa êëy chûá." - Ngûúâi ta tuyïn böë vúái túá nhû vêåy. Thïë laâ túá laåi khöng chûáng minh àûúåc rùçng túá coân söëng. Túá baão hoå: "Thöi àûúåc, thïë bêy giúâ töi coá àûáng trûúác mùåt caác ngaâi hay khöng? Caác ngaâi coá nhòn thêëy töi hay khöng àêëy? Àûáng trûúác mùåt caác ngaâi laâ ngûúâi thêåt hay tûúång göî? Töi coá toâng quên khöng? Coá traã núå khöng?" - Nhûäng caái àoá chùèng coá nghôa lyá gò - hoå baão - Trûúác phaáp luêåt anh laâ keã chïët. - Nhûng töi àaä chïët àêu - túá caäi. - Khöng chïët, nhûng liïåt haång chïët! Túá àêm àún ra toaâ. Túá thuï thêìy caäi. Trûúác toaâ, luêåt gia böå taâi chñnh phaãn baác túá. Vò àaåi diïån cho quyïìn lúåi ngên khöë quöëc gia, laäo ta khùèng àõnh rùçng möåt khi böë túá àaä khöng coá ngûúâi thûâa kïë thò taâi saãn kia phaãi nöåp ngên khöë. Laäo cûá khùng khùng möåt leä : ngûúâi thûâa kïë àaä chïët. Traång sû cuãa túá noái rùçng túá söëng, coân laäo ta thò rùçng túá chïët. Cûá thïë caäi nhau tuâm lum. Luêåt gia böå taâi chñnh àûa ra nhûäng giêëy túâ húåp thûác àïën nöîi suyát nûäa túá cuäng phaãi àöìng yá vaâ thûâa nhêån rùçng túá chïët thêåt röìi. Vuå kiïån keáo daâi hai nùm. Khöng coá giêëy khai sinh túá khöng xin àêu àûúåc viïåc laâm. Núå nêìn ngêåp cöí, möåt höm túá àiïn àêìu lïn vaâ noái laãm nhaãm nhûäng gò khöng nhúá. Túá bõ bùæt vaâ bõ töëng nguåc. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 12 Túá baão : Naây caác ngûúâi, sao laåi bùæt töi? Töi chïët röìi maâ! Laâm sao coân bùæt ngûúâi chïët? - Anh baån úi! Ngûúâi chïët thò sao laåi noái àûúåc? Taán nhû ranh maâ kïu laâ chïët röìi! Caác cêåu thêëy khöng? Bõ vaâo tuâ, túá laåi thêëy vui laâ khaác. ñt ra trong loâng túá coân loeá lïn möåt niïìm tin rùçng túá vêîn söëng. Ra tuâ túá laåi thêëy buöìn vò mònh chùèng àûúåc hûúãng caái gia taâi kia. Caác chuã núå bùæt àêìu thuác eáp. Túá phuãi tay chuöìng ài Xtùmbun, nhûng vêîn khöng àûúåc ài laâm. ÚÃ àoá túá gùåp möåt cö gaái vaâ àõnh cûúái. Nhûng cûúái sao àûúåc khi phoâng khai sinh chó cho giêëy khai tûã? Túá àaânh söëng ngoaåi hön vúái naâng. Nhûng lêëy gò maâ söëng? Túá àaânh tòm möåt ngûúâi àûáng tïn àïí múã cûãa haâng. Túá laâ ngûúâi chïët thò sao laâm àûúåc chuã tiïåm. Àûúåc möåt nùm thò ngûúâi àûáng tïn cuöîm tiïìn cuãa túá chuöìn mêët. Túá phaãi nöåp thuïë. Túá tuyïn böë rùçng túá chïët röìi, nhûng ma naâo tin. Laâm thïë naâo àûúåc? Túá àaânh ài ùn cùæp. Bõ toám, túá baão rùçng: "Trûúác phaáp luêåt töi laâ ngûúâi chïët.", nhûng khöng ai theâm nghe. Ngûúâi chïët maâ laåi ùn cùæp àûúåc! Àaä ùn cùæp àûúåc nghôa laâ vêîn söëng. Sûå thïí thïë àêëy: maây muöën ài hoåc, ngûúâi ta baão maây chïët röìi, luác coá quên dõch maây laâ ngûúâi söëng, luác cêìn giaãi nguä - laåi chïët, traã núå cho böë thò söëng, coân hûúãng gia taâi - maây coá söëng àêu, nhûng cêìn boã tuâ thò maây laåi söëng. Túá cuäng vui vò laåi vaâo tuâ. Duâ sao bêy giúâ trûúác mùæt moåi ngûúâi túá cuäng hiïån hûäu, mùåc dêìu chñnh thûác thò àaä laâ chïët. Nhûng túá coân 4 àûáa con, chuáng khöng ra söëng cuäng chùèng ra chïët; trûúác phaáp luêåt chuáng chûa ra àúâi. Böë chuáng khöng coá thò sao chuáng ra àúâi àûúåc?... Thöi, coân ba ngaây nûäa túá ra tuâ röìi, túá seä laåi khöng coân söëng trûúác phaáp luêåt nûäa. Viïn cai nguåc nêng coâi lïn miïång. Tuâ nhên daåo chúi phaãi vaâo khaám, chuáng töi cuäng àûáng lïn. - Cêåu aå - anh ta noái - trûúác phaáp luêåt chuáng ta khöng söëng, nhûng dêîu chuáng ta coá söëng phoãng àaä ñch gò? Caái chñnh laâ laâm sao àêët nûúác huâng cûúâng phaãi khöng? Quï ta vaån tuïë. Coân chuáng ta, chuáng ta khöng söëng chùng, cuäng àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 13 3. COÁ NÏN LAÂM BAÁC SÔ KHÖNG CON? Chuáng ta thiïëu thêìy thuöëc laâ thïë, nhûng möåt söë ngûúâi vêîn phaãi chaåy sang Êu, sang Myä kiïëm ùn ! Thò ra coá nhûäng nhaâ thöng thaái nûãa muâa cuãa chuáng ta muöën rùçng caác baác sô treã hoåc úã nûúác ngoaâi trúã vïì trûúác hïët phaãi qua möåt kyâ saát haåch röìi múái àûúåc haânh nghïì. - Anh vïì nûúác laâm gò? - möåt baác sô giaâ, giaâu kinh nghiïåm, laâm giaám khaão hoãi. - Àïí laâm viïåc, àïí chûäa bïånh aå. - Hûâm, têët nhiïn... Ngoaâi ra anh coân biïët laâm gò nûäa? - Thïë laâ thïë naâo aå? - Thïë laâ thïë, chûá coân thïë naâo nûäa? Thñ duå, biïët saáng taác nhaåc, laâm thú, àoáng phim, buön baán... Hay cuäng coá thïí anh coá khaã nùng laâm nghõ viïån, laâm böå trûúãng, laâm chñnh khaách... Têët nhiïn anh seä phaãi laâm möåt viïåc gò nhû thïë chûá. - Daå, khöng. Chaáu chó chûäa bïånh thöi aå. Chaáu con nhaâ ngheâo, laâm cho nhaâ nûúác lûúng khöng àuã ùn, nïn chaáu seä laâm tû... - Haâ... haâ... haâ... Khöng coá ham chaánh, phoá giaáo sû maâ àoâi laâm tû? Thïë lêëy ai dêîn khaách cho anh luác àoá? - Tûác laâ dêîn bïånh nhên êëy aå? - Phaãi, khaách êëy maâ... - Chùæc laâ bïånh nhên tûå àïën lêëy... - Laâm sao bïånh nhên tûå àïën àûúåc? - Nïëu bïånh nùång thò coá xe chúã àïën... - Àûúåc röìi, vêåy caái ngûúâi chúã bïånh nhên êëy tïn laâ gò? - Laâm sao chaáu biïët àûúåc tïn anh ta, anh ta àaä chúã cho chaáu bao giúâ àêu. - Töi khöng hoãi tïn riïng maâ hoãi caái loaåi ngûúâi chúã khaách bïånh nhên êëy goåi laâ gò? http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 14 - ?... - Loaåi àoá goåi laâ laái, nhû laâ laái buön êëy... Àùçng naây laâ laái y hoåc. Nhû anh chùèng haån, anh cuäng khöng bao giúâ gûãi bïånh nhên phoâng khaám cöng àïën baác sô tû, phaãi khöng naâo? Nïëu khöng ai chó thò sao bïånh nhên àïën chöî anh àûúåc? Möåt àiïìu nhû thïë maâ úã nûúác ngoaâi ngûúâi ta cuäng khöng daåy anh hay sao? Thöi àûúåc, bêy giúâ anh noái ài, thïë naâo laâ hûäu aái nghïì nghiïåp? - Laâ tûúng trúå lêîn nhau, phaãi khöng aå? - Thïë laâ anh khöng biïët röìi, àïí töi giaãng cho maâ nghe. Giaã duå bêy giúâ coá ngûúâi àïën kïu vúái anh laâ bõ bïånh trô. Anh khaám xong röìi gûãi àïën cho möåt ngûúâi chuyïn vïì phuå khoa... - Ngûúâi ta bõ trô sao laåi gûãi ài phuå khoa? - Baån anh ùn tiïìn röìi laåi gûãi cho möåt ngûúâi baån kaáhc chûäa rùng... - Nhûng... - Tay nha sô êëy laåi gûãi ài da liïîu, da liïîu laåi gûãi ài chiïëu àiïån, chiïëu àiïån laåi gûãi ài nhaän khoa. Cuöëi cuâng hùæn ta bõ gûãi ài thêìn kinh. Àïën luác êëy thò thêìn kinh cuãa hùæn cuäng suy suåp thêåt... Nïëu hùæn coân àuã cúm ùn nûúác uöëng thò röìi tûå hùæn seä khoãi bïånh, nhûúåc bùçng khöng thò hùæn seä chïët vaâ bïånh cuäng hïët. Chïët röìi hùæn laåi coân phaãi rúi vaâo tay thêìy thuöëc möåt lêìn nûäa, àoá laâ tay giaãi phêîu lêm saâng. Thöi, bêy giúâ anh noái ài, anh phaãi laâm gò àïí àûúåc nöíi tiïëng? - Chaáu seä cöë gùæng àiïìu trõ gioãi vaâ söëng coá lûúng têm... - Hûác!... Nghe àêy! Anh phaãi lùng xï lïn baáo möåt cêu quaãng caáo : "Ngûúâi ngheâo khaám khöng lêëy tiïìn. Haâng ngaây khaám sau bûäa cúm trûa." Khi khaách àïën húi àöng anh ruát xuöëng chó khaám thûá hai, thûá nùm... Sau àoá möîi tuêìn möåt lêìn, sau àoá möîi thaáng möåt lêìn... Khi khaách àaä keáo àaân keáo luä maâ àïën thò anh thöi khöng khaám xuöng nûäa. Tûâ àoá vïì sau anh cûá tùng dêìn tiïìn khaám. Ngûúâi ta seä nghô rùçng chùæc anh phaãi coá nhûäng bñ quyïët gò ghï gúám lùæm thò múái lêëy àùæt nhû vêåy. Thïë laâ têët caã bïånh nhên àöí xö àïën... Sau àoá anh laåi phaãi cho àùng baáo nhûäng lúâi bïånh nhên gûãi àïën tri ên... Thöi, coân trûúâng húåp naây, nïëu möåt bïånh nhên àïën maâ anh khöng tòm thêëy bïånh gò thò anh xûã lyá nhû thïë naâo? - Chaáu seä baão rùçng anh ta khoeã... http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 15 - Chùåc... chùåc...! Thïë maâ cuäng àoâi laâm baác sô! Chùèng leä trïn àúâi laåi coá ngûúâi hoaân toaân khoeã maånh? Maâ nïëu nhû quaã thêåt hùæn ta khöng coá bïånh gò thò anh cuäng phaãi cho hùæn möåt caái àún chûä rêët ngoaáy àïën nöîi hùæn khöng taâi naâo àoåc àûúåc röìi baão hùæn ra hiïåu thuöëc... Duâ anh coá viïët trúâi àêët gò ài nûäa thò thùçng chuã hiïåu rêët têm lyá kia seä tòm ra ngay vö khöëi bïånh têåt cho khaách... Hûâ, anh caâng viïët múâ mõt bao nhiïu thò túâ hoaá àún laåi caâng raânh maåch bêëy nhiïu... Ngoaâi ra anh laåi phaãi thûúâng xuyïn viïët baáo vïì nhiïìu vêën àïì khaác nhau, chùèng haån "Baân vïì chïë àöå thuï nhaâ", "Cöng taác baão vïå rûâng", "Àaåo àûác ngûúâi laái xe", "Vò sao ngûúâi ta mêët trñ"... nhû thïë laâ àïí tïn tuöíi anh thûúâng xuyïn xuêët hiïån trïn mùåt baáo vaâ moåi ngûúâi seä noái rùçng : anh ta hiïíu biïët ghï thêåt! Phaãi kheáo leáo laâm sao sau naây lïn àûúåc chûác thõ trûúãng, tónh trûúãng, nghõ sô hoùåc thêåm chñ böå trûúãng... Àoá, ta nhòn thêëy rêët roä rùçng anh khöng thïí laâm nöíi baác sô àêu... Töët nhêët laâ anh nïn quay laåi chöî anh múái hoåc bïn Àûác, bïn Myä gò àoá! - Chaáu xin caám ún, chuác baác khoeã! - Anh cuäng khoeã nheá, àûâng coá öëm àêëy! http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 16 4. KHÖNG THÏÍ THAÂNH NGÛÚÂI Trong boån töi chó cêìn coá möåt keã naâo àoá hoaâi nghi kïu lïn: "Khöng thïí àûúåc, anh em úi, luä chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc!" laâ lêåp tûác moåi ngûúâi gêåt àêìu taán thûúãng: "Àuáng, chñ phaãi, chñ chñ phaãi, khöng thïí thaânh ngûúâi!..." Vaâ khöng boái àêu ra möåt ngûúâi phaãn baác: "Sao laåi thïë! Phaãi tûå troång chûá!". Höìi coân treã, coá möåt lêìn, daåo êëy töi vaâo quaäng 25 tuöíi, bêìu nhiïåt huyïët coân söi suåc, töi àaä caã gan chöëng laåi luêån thuyïët àoá. Lêìn êëy töi ài taâu thuyã ra àaão Hoaâng Nam. Trïn taâu böîng coá möåt ngûúâi àaân öng àûáng tuöíi caâu nhaâu möåt mònh, àïën hung thêìn cuäng khöng hiïíu vò sao tûå nhiïn laåi thïë. - Xin löîi caác ngûúâi, laâm sao chuáng ta coá thïí thaânh ngûúâi àûúåc! Moåi ngûúâi coá mùåt trong phoâng khaách luác êëy àïìu gêåt àêìu àöìng yá. Riïng töi thò noáng mùæt cûå laåi: - Sao laåi khöng thaânh?! Coân thaânh thïë naâo nûäa!... Dûát khoaát laâ thaânh!... Maâ coân thaânh nhûäng ngûúâi laâm chêën àöång àõa cêìu laâ khaác! Moåi ngûúâi trong phoâng khaách tûúãng nhû ùn yá vúái nhau tûâ trûúác, àöìng thanh kïu êìm lïn: - Bêåy naâo, bêåy naâo, khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc!... - Chuáng ta coân lêu múái àuöíi kõp thiïn haå! - Chuáng ta khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc! Àûúåc moåi ngûúâi höî trúå, öng giaâ kia búát noáng: - Nghe thêëy chûa, con?... Caác võ àêy àïìu nhêët trñ uãng höå töi àêëy. Nhû thïë nghôa laâ quaã thêåt chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. Con xem, coá ai buöåc caác võ kïu lïn thïë àêu. - Thaânh ngûúâi!... Nhêët àõnh seä thaânh ngûúâi! - töi lùåp laåi. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 17 Öng giaâ cûúâi nhaåt: - Àoá, con vûâa noái : "Nhêët àõnh seä thaânh ngûúâi". Chûä seä nhû thïë nghôa laâ trûúác àêy vaâ bêy giúâ chûa thaânh ngûúâi chûá sao. Tûâ bêëy àïën nay bao nhiïu nùm tröi qua maâ luác naâo töi cuäng bùn khoùn "Vò sao chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc?". Lêìn ài tuâ múái àêy àaä múã cho töi öi mùæt : cuöëi cuâng töi àaä tòm ra cêu àaáp. Trong tuâ töi bõ nhöët vaâo möåt khaám lúán cuãa tuâ chñnh trõ. Quanh töi la caã möåt xaä höåi trñ tuïå: caác nhaâ doanh nghiïåp nöíi tiïëng, caác nhên sô löîi laåc, caác ngaâi tónh trûúãng, caác quan àöëc hoåc, caác cûåu nghõ sô, caác chñnh khaách xuêët chuáng, caác võ àaåi thêìn, caác bêåc kyä sû, caác baác sô danh vang toaân coäi. Hêìu hïët nhûäng ngûúâi naây àïìu àöî àaåt têån Chêu Êu, Chêu Myä, àaä tûâng xuêët dûúng vaâ biïët àïën vaâi ba thûá tiïëng. Mùåc duâ caách nhòn àúâi cuãa töi vaâ hoå coân khaác xa nhau, nhûng trûúác hïët laâ nhúâ coá hoå maâ töi hiïíu ra àûúåc rêët nhiïìu àiïìu vïì caái sûå taåi sao chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. Nhûäng ngaây tiïëp ngûúâi nhaâ, töi àûúåc nghe toaân nhûäng tin xêëu: luác thò gia àònh töi khöng traã àûúåc tiïìn nhaâ, luác thò chõu tiïìn öng chuã quaán nûúác, vaâ biïët bao nhiïu chuyïån dùçn vùåt khaác nûäa. Töi thêëy nùång nïì, uã döåt. Tïå hún nûäa laâ töi coá mùåc caãm tuyïåt voång. Bêëy giúâ chó coân möåt löëi thoaát: phaãi lêåp tûác ngöìi viïët tiïíu thuyïët. May ra coá möåt túâ baáo naâo chõu àùng taãi thò töi kiïëm àûúåc ñt tiïìn. Nöåi dung cuöën saách àoá töi cuäng àaä thai ngheán tûâ lêu. Àaä quyïët laâ laâm, töi beân ài kiïëm möåt cêy buát maáy, möåt xêëp giêëy röìi ngöìi cheáo khoeo trïn giûúâng maâ viïët. Khöng àûúåc laäng phñ thúâi giúâ! Phaãi chêëm dûát chuyïån troâ ba laáp hoùåc ngöìi khöng nghô vú nghô vêín! Chûa viïët àûúåc 10 doâng thò möåt võ phaåm nhên, àïìu oác saáng laáng àïën gêìn töi: - Chuáng ta khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc! - võ êëy tuyïn böë ngay - Quyïët khöng, quyïët khöng! Töi nñn im. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 18 - Anh noái sao töi nghe naâo? - võ êëy gùång - Töi àaä ùn hoåc úã Thuyå Sô, 6 nùm laâm viïåc úã Bó. Röìi öng ta kïí lïí daâi doâng vaâ cùån keä vïì cuöåc söëng úã 2 nûúác àoá. Töi phaát rêìu rô vò bõ quêëy quaã àöåt nhiïn, nhûng biïët laâm sao àûúåc. Thónh thoaãng töi àûa mùæt nhòn xuöëng, cöë yá cho öng ta hiïíu rùçng töi rêët bêån vaâ mong öng ta àûáng dêåy. Than öi! baån töi naâo coá biïët phaán àoaán. Öng ta cûá thïë maâ nhúá àêu röìi àêëy: - Bïn êëy anh seä thêëy khöng ai khöng cêìm saách vúã. Möåt ngûúâi Thuyå Sô hoùåc möåt ngûúâi bó coá àûúåc vaâi phuát röîi raäi laâ hoå múã saách ra ngay. Ài ö tö, ài taâu hoaã, chöî naâo cuäng àoåc. Maâ giaá anh thêëy hoå trong nhaâ cuäng thïë! Luác naâo cuäng àoåc, àoåc vaâ àoåc... - Chaâ, ghï thêåt, ghï thêåt! - Töi ngùæt lúâi öng ta vúái hy voång öng êëy tha cho töi nhúâ. - Ghï hùèn ài chûá lyå! - öng ta noái tiïëp - Coân bêy giúâ anh cûá thûã nhòn nhûäng ngûúâi quanh àêy xem. Ai cuäng nhêån mònh laâ trñ thûác maâ khöng coá ai cêìm saách caã. Khöng, baån thên mïën cuãa töi úi, chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. - Öng noái quaã àuáng - töi àöìng yá. Töi vûâa noái thïë, öng ta liïìn hùng tiïët lïn gêëp 2 lêìn vaâ laåi tiïëp tuåc cêu chuyïån ngûúâi Bó ngûúâi Thuyå Sô àoåc saách moåi núi moåi luác. Àïën giúâ ùn trûa. Chuáng töi cuâng àûáng lïn. - Chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. Bêy giúâ anh àaä roä vò sao nhû thïë chûa? - Öng ta hoãi. - Roä - töi àaáp. Thïë laâ töi mêët àûát nûãa ngaây àïí nghe möåt baâi giaãng vïì loâng hiïëu saách cuãa ngûúâi Thuyå Sô vaâ cuãa ngûúâi Bó. Nuöët vöåi vaâng mêëy haåt cúm trûa töi laåi leo lïn giûúâng viïët saách. Túâ giêëy trïn àêìu göëi, cêy buát trong tay, töi vûâa ngöìi vûâa nghô. Chûa viïët àûúåc möåt chûä laåi möåt ngûúâi quen bûúác àïën: - Anh laâm gò vêåy? - Töi viïët tiïíu thuyïët. - ÚÃ àêy viïët khöng ra caái gò àêu. Anh naây ngöå thêåt!... Anh àaä úã Chêu Êu lêìn naâo chûa! http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 19 - Khöng, töi chûa bao giúâ ra khoãi àêët Thöí. - Tiïëc quaá! Thïë thò anh phaãi ài Chêu Êu múái àûúåc. Söëng bïn àoá, àûúåc têån mùæt nhòn thêëy moåi veã sinh hoaåt laâ àiïìu rêët thuá võ. Nhûäng chuyïën ài êëy laâm con ngûúâi múã röång àûúåc têìm mùæt. Töi àaä ài hêìu khùæp Chêu Êu, coá leä khöng nûúác naâo khöng àùåt chên túái. Lêu nhêët laâ thúâi kyâ töi úã Àan Maåch, Haâ Lan vaâ Thuyå Àiïín. ÚÃ caác nûúác àoá moåi ngûúâi tön troång nhau hïët sûác. Thêåm chñ ngûúâi ta khöng noái to àïí khoãi phiïìn ngûúâi bïn caånh. Coân úã nûúác ta, anh xem! Muöën thuãng hai maâng nhô! Coá luác töi muöën chúåp mùæt möåt tyá, muöën àoåc hoùåc viïët möåt tyá, töi thiïëu gò viïåc phaãi laâm haã anh, thïë maâ cuäng khöng àûúåc. ÖÌn nhû chúå vúä thïë naây anh khöng viïët tiïíu thuyïët àûúåc àêu. Khöng thïí viïët àûúåc. - ÖÌn nhû chúå vúä töi cuäng viïët àûúåc. Töi chó khöng viïët àûúåc khi bõ ngûúâi khaác laãi nhaãi bïn tai maâ thöi. - Baån thên mïën úi, nhûng àûúåc yïn tônh thò thñch hún biïët mêëy. Coá phaãi thïë khöng? Maâ hoå coá quyïìn gò quêëy rêìy anh kia chûá? Hoå coá thïí noái nhoã àûúåc quaá chûá lyå. ÚÃ Àan Maåch, Thuyå Àiïín, Haâ Lan khöng coá ai bêët lõch sûå nhû thïë bao giúâ. Dên chuáng ngûúâi ta tên tiïën vò biïët tön troång lêîn nhau. Öng ta cûá noái laãm nhaãm hïët chuyïån naây chuyïån khaác, löi ra trùm thûá dêîn duå àïí minh hoaåc cho trònh àöå lõch thiïåp vaâ giaáo duåc cuãa ngûúâi Chêu Êu. Töi cuái xuöëng mùåt giêëy vaâ bùæt àêìu viïët. Noái àuáng hún laâ töi laâm ra böå viïët. Hùèn nhû thïë laâ bêët nhaä nhûng töi coân biïët laâm sao khaác àûúåc? - Àûâng hoaâi cöng vö ñch - öng baån laåi noái - khöng viïët àûúåc gò àêu. Viïët thïë anh chó laâm hoãng àêìu oác. Nûúác Thöí chûá coá phaãi laâ Chêu Êu àêu. Anh coá biïët möåt ngûúâi dên Chêu Êu thò phaãi thïë naâo khöng? Trûúác hïët laâ phaãi coá loâng tön troång ngûúâi bïn caånh mònh. Coân ta thò sao? Baån thên mïën cuãa töi úi, chñnh laâ vò leä àoá maâ chuáng ta khöng nïn ngûúâi àûúåc àêu. Khöng, chùèng thïí naâo àûúåc! Chùæc öng ta chûa chõu kïët thuác ngay, nhûng may quaá, luêåt sû cuãa öng ta àïën cûáu nguy cho töi. Súå rùçng laåi coá ngûúâi khaác àïën aám, töi cuâi gùçm hùèn mùåt xuöëng. Vûâa viïët àûúåc hai doâng, laåi möåt öng baån cuâng xaâ lim bûúác àïën. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 20 - Chuác anh thaânh cöng ! - öng ta noái. - Caám ún baác - töi àaáp. Öng ta ngöìi xuöëng giûúâng töi noái: - Coân xa chuáng ta múái thaânh nhûäng ngûúâi chên chñnh!... Töi khöng heá rùng nûãa lúâi hoâng chùån àûáng cêu chuyïån ngay tûâ khúãi thuyã. - Anh àaä sang Myä bao giúâ chûa? - öng ta hoãi. - Chûa. - Tiïëc thêåt! Anh àûúåc úã àoá vaâi thaáng anh seä hiïíu ngay vò sao chuáng ta laåc hêåu thïë naây. Ngûúâi Myä àêu coá nhû ta, hoå khön thñch taán gêîu. Bïn hoå coá cêu : "Time is money." "Thúâi gian laâ tiïìn baåc". Ngûúâi Myä chó àïën vúái anh khi coá viïåc. Hoå noái vaâi cêu cêìn thiïët röìi ài laâm viïåc khaác. Coân nûúác Thöí ta thò sao? Cûá lêëy chuáng ta maâ xem. Chuáng ta àang laâm gò? Taán doác chûá sao. Taán hïët ngaây naây qua thaáng khaác! úã Myä nhû thïë thò àûâng coá hoâng. Chñnh vêåy maâ hoå tên tiïën. Töi thúã daâi liïn tiïëp, loâng thêìm mong öng ta hiïíu cho laâ töi rêët bêån vaâ öng ta ài ài cho röìi. Nhûng öng ta cûá tiïëp tuåc khoa àaåi ngön nhû chùèng hïì haám chuyïån gò caã. Àïën giúâ ùn töëi. Trûúác khi caáo lui öng ta baão: - Chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. Àuáng thïë. Cûá caái löëi sa àaâ troâ chuyïån thïë naây thò chùèng coá bao giúâ nïn ngûúâi. - Baác noái thêåt chñ lyá - töi àaáp. Khoùæng vöåi cho xong baát cúm, töi quay vïì laâm viïåc. Tiïíu thuyïët! Phaãi viïët tiïíu thuyïët! - Caái chñnh laâ phaãi lao àöång. Nhûäng viïåc khaác laâ phuå - töi böîng nghe coá tiïëng ngûúâi noái. Ngêíng àêìu lïn töi thêëy möåt baån cuâng khaám àûáng caånh. - Theo anh thò sao? - anh ta hoãi vaâ ngöìi xuöëng giûúâng bïn. - Ai daám tranh luêån chuyïån àoá? Lao àöång cêìn quaá ài chûá - töi àaáp. - Böë meå töi giaáo duåc töi theo tinh thêìn nûúác Àûác... Töi giêån àïën tñm ruöåt. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 21 Coân anh baån thò söi nöíi tiïëp tuåc: - Töi töët nghiïåp trûúâng li-xï Àûác úã Xtùmbun röìi sang Àûác hoåc àaåi hoåc, sau àoá töi úã laåi laâm viïåc bïn êëy nhiïìu nùm. Ngûúâi Àûác chaã coá ai ùn khöng ngöìi röìi caã. Coân bïn ta thò thïë naâo? Cûá lêëy têët caã nhûäng ngûúâi trong khaám naây ra laâm bùçng maâ xem. Khöng. Khöng, chuáng ta khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc. Coân lêu chuáng ta múái laâ nhûäng ngûúâi chên chñnh! Töi hiïíu ra: ban ngaây ngûúâi ta khöng cho töi viïët tiïíu thuyïët. Cöë viïët, töi chó giïët chïët thêìn kinh cuãa mònh maâ thöi. Bêy giúâ chó coân nûúác àúåi àïën àïm cho moåi ngûúâi ài nguã caái àaä. Anh baån khöng múâi maâ àïën cuãa töi laåi thao thao vïì àêët nûúác Àûác. - ÚÃ Àûác maâ ngöìi khöng ùn baám laâ àiïìu só nhuåc. Ngûúâi Àûác duâ bõ söë phêån xua àuöíi àïën àêu ài nûäa cuäng khöng bao giúâ chõu ngöìi boá göëi, thïë naâo hoå cuäng phaãi tòm àûúåc möåt viïåc gò àoá maâ laâm. Möåt leä àûúng nhiïn laâ khöng thïí khöng lao àöång àûúåc. Coân àêy laâ möåt dêîn chûáng phaãn diïån: chuáng ta àaä nùçm àêy mêëy thaáng röìi, thûã hoãi coá ai laâm gò hay khöng? Àuång àïën chuyïån êëy laâ ngûúâi ta lêëy laâm laå: trong tuâ thò laâm gò àûúåc! Möåt ngûúâi trñ thûác nûúác Àûác seä khöng noái vêåy. Öng ta seä ngöìi viïët höìi kyá, viïët baáo, lo nghô cöng viïåc cuãa mònh hoùåc àoåc saách baáo, toám laåi, öng ta khöng coá chúi búâi phñ phaåm. Coân chuáng ta thò sao? Anh muöën noái gò thò noái, chuáng ta khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc. Àïën têån nûãa àïm anh ta múái vïì. Bêy giúâ coá thïí laâm viïåc àûúåc röìi. Khöng coân ai àïën ngöìi quêëy phaá vaâ lïn lúáp cho töi vïì chuyïån àïí lyá do khiïën chuáng ta khöng nïn ngûúâi àûúåc. Chao öi, töi àaä lêìm to: laåi coá ngûúâi àïën. Ngûúâi naây daä lùn löån nhiïìu nùm bïn Phaáp. Öng ta khe kheä thò thêìm súå phiïìn àïën giêëc nguã moåi ngûúâi. Theo lúâi öng, ngûúâi Phaáp laâ ngûúâi biïët laâm viïåc ra troâ, nghó ngúi vaâ vui chúi ra troâ, dên töåc àoá khöng bao giúâ lêîn löån thúâi gian laâm viïåc vúái thúâi gian nghó ngúi. Röìi öng ta khuyïn töi khöng nïn laâm viïåc quaá nûãa àïm nhû thïë. - Bêy giúâ anh ài nguã ngay ài, saáng mai àêìu oác tónh taáo anh laåi tiïëp tuåc viïët. Bïn nûúác ta moåi tûûá cûá luâng chuâng vúái nhau: lao àöång, nghó ngúi, giaãi trñ, khöng caái gò ra caái gò caã. Luác nghó thò mònh laâm viïåc, giúâ laâm viïåc mònh laåi muöën nghó. Àêëy cûá baão taåi http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 22 sao chuáng ta khöng biïët laâm viïåc cho coá nùng suêët. Khöng bao giúâ chuáng ta thaânh ngûúâi àûúåc àêu. Khöng bao giúâ! Luác öng ta ài thò töi cuäng khöng coân sûác àïí viïët àûúåc nûäa. 2 mñ mùæt töi cûáng laåi. Töi lùn ra nguã vuâi. Saáng höm sau töi dêåy thêåt súám, luác chûa ai dêåy, vaâ laåi bùæt tay vaâo viïåc. Coá möåt ngûúâi cuâng khaám maâ töi rêët kñnh nïí vûâa ài ngoaâi vïì. Thêëy töi öng ta bûúác laåi. - Moåi thûá úã bïn Anh khöng coá nhû bïn ta - öng nhêån xeát Anh àaä úã bïn Anh bao giúâ chûa? - Chûa aå. - Anh cûá hònh dung nhû anh àang úã bïn êëy vaâ àang ài taâu. Ngûúâi cuâng phoâng vúái anh suöët nûãa ngaây khöng theâm noái cêu naâo. Bïn ta maâ thïë thò laåi baão: "Caái thùçng kïnh kiïåu! Mùåt laånh nhû tiïìn!" Nhûng àoá coá phaãi taåi ngûúâi ta laånh luâng vaâ kïnh kiïåu àêu, àoá laâ ngûúâi rêët coá yá thûác vaâ rêët tïë nhõ. Biïët àêu anh khöng thñch noái chuyïån vúái ngûúâi ta thò sao. Cún cúá gò maâ ngûúâi ta laâm phiïìn àïën anh! Coân bïn ta thò sao?... Anh ta coá quen anh hay khöng, anh àang bêån hay àang röîi, mùåc! Anh ta cûá múã miïång taán pheát. Chñnh vò thïë maâ chuáng ta chùèng bao giúâ thaânh ngûúâi àûúåc caã. Töi voâ naát túâ giêëy trïn àêìu göëi, quùèng xuöëng gêåm giûúâng vaâ nheát buát vaâo tuái. Thïë laâ hïët!... Thïë laâ tiïu tan caái möång tiïíu thuyïët cuãa töi. Phaãi, trong tuâ töi khöng viïët àûúåc gò caã. Nhûng maâ tuâ àaä múã ra cho töi möåt chên lyá trùm ngaân lêìn quyá hún cuöën saách thai ngheán kia. Töi àaä hiïíu ra vò sao chuáng ta khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc. Bêy giúâ chó cêìn möåt ngûúâi naâo àoá àûáng bïn töi baão rùçng: "Khöng chuáng ta khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc!..." thi lêåp tûác töi giú tay hö lúán: - Töi biïët lyá do röìi! Töi trûúãng thaânh hùèn lïn. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 23 5. ÀIÏÅP VIÏN OX - 13 Y laâ àiïåp viïn cúä thûúång thùång. Tïn tuöíi cuãa y, ngay tûâ khi y coân söëng, àaä àûúåc ghi vaâo lõch sûã tònh baáo thïë giúái. Quaäng nùm daâi hoaåt àöång úã phûúng Àöng àaä cûúáp ài cuãa y nhiïìu sûác lûåc, nhûng khöng vò thïë maâ tröng y mêët veã àiïín trai rùæn roãi. Nhaâ nûúác àùåt toaân böå hy voång vaâo ngûúâi àiïåp viïn OX-13 cuãa mònh, coi y laâ niïìm tûå haâo cuãa ngaânh tònh baáo quöëc gia. Möåt ngaây noå, OX-13 àûúåc phaái sang Thöí Nhô Kyâ àïí thûåc hiïån möåt nhiïåm vuå àùåc biïåt quan troång. Trûúác khi ài hoaåt àöång úã möåt nûúác naâo, cöng viïåc àêìu tiïn cuãa OX-13, têët nhiïn laâ phaãi hoåc tiïëng noái cuãa nûúác êëy. Nùng khiïëu ngoaåi ngûä cuãa y quaã laâ coá möåt khöng hai. Kinh nghiïåm cho y thêëy rùçng, hoåc ngoaåi ngûä töët nhêët laâ hoåc trïn giûúâng, nïn OX-13 quyïët àõnh cûúái möåt ngûúâi vúå baãn xûá àïí hoaân thiïån thïm tiïëng Thöí cuãa mònh. Viïåc choån möåt cö gaái thñch húåp àöëi vúái y khöng phaãi laâ àiïìu khoá khùn. Ngay caã caái àiïìu kiïån hoác buáa maâ böë meå vúå àûa ra, bùæt chaâng rïí tûúng lai phaãi theo àaåo Höìi, y cuäng vûúåt qua möåt caách dïî daâng. Vöën laâ möåt ngûúâi coá tû tûúãng dïî daäi vaâ bònh àùèng àöëi vúái caác vêën àïì tön giaáo, nïn y àaä duäng caãm chõu àûång möåt phêîu thuêåt khaá nguy hiïím cho möåt ngûúâi úã vaâo lûáa tuöíi y, àïí àang laâ Risa Vïlinh, y coá thïí biïën thaânh Rïsaát Vïli. Chó sau chûa àêìy 2, 3 thaáng, tiïëng Thöí cuãa OX-13 àaä coá thïí coi laâ tuyïåt haão. Vêåy laâ cuöëi cuâng, y àaä tûå thiïët lêåp xong cho mònh möåt võ trñ vûäng chùæc trïn àêët nûúác xa laå vaâ taåo àûúåc nhûäng àiïìu kiïån hïët sûác thuêån lúåi àïí hoaân thaânh sûá maång maâ ngûúâi ta giao phoá cho y úã xûá súã naây. Nhûng chñnh vaâo luác àoá, trong cuöåc àúâi y àaä xaãy ra möåt biïën cöë bêët ngúâ. Chùæc caác baån cuäng biïët, nhiïìu khi möåt möi trûúâng múái meã hay möåt hoaân caãnh xa laå coá thïí laâm cho con ngûúâi böîng thay àöíi hùèn. Àöëi vúái OX-13 cuäng vêåy. Viïåc chuyïín theo àaåo Höìi, viïåc cûúái vúå Thöí, vïì viïåc chung söëng vúái nhûäng ngûúâi Thöí laâm cho traái tim àaá, yá chñ sùæt vaâ thêìn kinh theáp cuãa y àöåt nhiïn trúã thaânh mïìm yïëu. Chuyïån àoá thoaåt nghe coá veã khoá tin, nhûng sûå thûåc laåi http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 24 hoaân toaân àuáng nhû vêåy. Coá thïí, caái bêìu khöng khñ êëm aáp chên thaânh bao boåc xung quanh Rïsaát Vïli àaä laâm cho loâng y trúã nïn hiïìn dõu. Traách nhiïåm cuãa nghïì tònh baáo bùæt àêìu laâm y thêëy nùång nïì khoá chõu: y caãm thêëy chaán gheát caái cöng viïåc leán luát chöëng laåi nhûäng con ngûúâi dïî thûúng vaâ töët buång êëy. Y tûå nhuã seä àïën àêìu thuá taåi cú quan phaãn giaán Thöí Nhô Kyâ, seä thuá nhêån hïët moåi chuyïån vúái hoå, röìi muöën ra sao thò ra!... Y àaä chuêín bõ têët caã vúái ûúác voång duy nhêët laâ laâm sao thoaát khoãi caái troâ chúi maâ y àang vûúáng vaâo, àïí àûúåc söëng yïn öín haånh phuác trong caái töí êëm gia àònh, bïn caånh ngûúâi vúå yïu vaâ nhûäng con ngûúâi trung thûåc àaáng mïën. Thïë laâ y quyïët àõnh ài thûåc hiïån yá àõnh àoá. Rïsaát Vïli bûúác vaâo möåt toaâ nhaâ lúán. Chùèng hïì àùæn ào, y goä cûãa cùn phoâng àêìu tiïn maâ y gùåp, röìi àûáng ngay taåi ngûúäng cûãa, y baáo ngay cho möåt viïn chûác úã àoá biïët rùçng: Y, Rïsaát Vïli, hay Risa Vïlinh, hay OX-13, chñnh laâ giaán àiïåp cuãa nûúác êëy nûúác êëy, vaâ àûúåc phaái sang àêy àïí tiïën haânh möåt nhiïåm vuå àùåc biïåt. Danh tiïëng cuãa àaåi cûúâng quöëc quaã laâ coá möåt taác àöång kyâ laå àöëi vúái ngûúâi viïn chûác noå: vûâa nghe thêëy caái tïn êëy, anh ta khöng coân chuá yá gò àïën hai tiïëng "giaán àiïåp" nûäa, maâ vöåi vaâng àûáng phùæt dêåy, cuái raåp ngûúâi trûúác Rïsaát Vïli, kñnh cêín tûå giúái thiïåu tïn tuöíi vaâ chûác vuå cuãa mònh. - Rêët hên haånh àûúåc quen biïët ngaâi! Xin múâi ngaâi ngöìi! - anh ta nhùæc laåi vúái gioång àêìy xuác àöång. Khöng! Rïsaát Vïli quaã laâ khöng nhêìm khi nghô vïì caái dên töåc àaáng quyá naây! Ngay caã vúái möåt tïn giaán àiïåp hoå vêîn tiïëp àoán vúái nuå cûúâi niïìm núã! Y ruát thuöëc laá ra múâi ngûúâi viïn chûác, àoaån ngöìi xuöëng ghïë vaâ bùæt àêìu noái: - Töi laâ àiïåp viïn OX-13. Töi àûúåc phaái sang àêy vúái mêåt danh laâ Risa... - Thûa, chuáng töi coá thïí giuáp gò cho ngaâi? - ngûúâi viïn chûác nhaä nhùån ngùæt lúâi y - Ngaâi cêìn gò úã chuáng töi aå? Rïsaát Vïli chûng hûãng: - Nhûng töi laâ... giaán àiïåp maâ! - y do dûå keáo daâi gioång. - AÂ, töët lùæm!... - nhên viïn noå suy nghô - Chùæc ngaâi muöën laâm viïåc cho chuáng töi phaãi khöng aå? - röìi khöng àúåi traã lúâi, anh ta núã http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 25 möåt nuå cûúâi àon àaã noái tiïëp - Vêåy xin múâi ngaâi lïn têìng 2, phoâng 228 aå! Taåi phoâng söë 228, ngûúâi ta nghe Rïsaát Vïli möåt caách hïët sûác chùm chuá, röìi cuöëi cuâng hoãi y: - Thïë nhiïåm vuå cuãa ngaâi laâ gò? - Àùåt mòn gêy caác vuå nöí ngêìm - Rïsaát Vïli àaáp. - Böå phêån cuãa chuáng töi hiïån nay àaä àûúåc böí sung àêìy àuã. Trong thúâi gian túái chùæc cuäng chûa coá chöî khuyïët. Nïn rêët tiïëc chuáng töi khöng thïí böë trñ cho ngaâi viïåc gò àûúåc! Nhaâ tònh baáo nöíi tiïëng, vöën laâ ngûúâi hïët sûác bònh tônh, nghe thêëy thïë böîng caãm thêëy thêìn kinh cuãa mònh khöng coân àûúåc bònh thûúâng nûäa. Y noái nhû heát: - Nhûng töi àaä noái vúái caác ngaâi rùçng töi laâ möåt àiïåp viïn! Möåt tïn giaán àiïåp!... - Tuyïåt lùæm! Nhûng ngaâi muöën gò úã chuáng töi? Ngaâi muöën chuáng töi che chúã cho ngaâi û? - Nhûng töi laâ möåt àiïåp viïn nûúác ngoaâi! Chaã leä úã àêy khöng coá ai giaãi quyïët vêën àïì cuãa töi caã hay sao? - röìi bùçng möåt gioång run run, Rïsaát Vïli noái tiïëp - Töi seä khai hïët têët caã caác àiïìu bñ mêåt! - AÁ, aâ! Thïë thò laåi laâ chuyïån khaác! Nïëu vêåy xin ngaâi quaá böå leo lïn möåt têìng nûäa, sau àoá reä tay phaãi, röìi ài theo haânh lang àïën cùn phoâng cuöëi cuâng. ÚÃ àoá ngûúâi ta phuå traách caác vêën àïì nöí mòn. Rïsaát Vïli leo lïn têìng 3. - Thûa ngaâi, töi laâ nhên viïn tònh baáo... Viïn quan chûác ngöìi úã baân thêåm chñ khöng theâm ngêíng àêìu lïn. - Ai baão öng àïën àêy? - Khöng ai caã, töi tûå àïën... Viïn quan chûác tûác giêån rúâi mùæt khoãi àöëng giêëy túâ: - Töi hoãi, ai chó cho öng àïën phoâng töi? - ÚÃ phoâng 228 ngûúâi ta cho töi biïët laâ ngaâi phuå traách vêën àïì nöí mòn. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 26 - Vêng, àuáng röìi! Nhûng nöí mòn cuäng coá nhiïìu caách khaác nhau. - Töi chuyïn vïì phaá cêìu. - Àêëy! Öng thêëy chûa? Nïëu thïë thò laåi khöng thuöåc böå phêån chuáng töi! Mòn laâ mòn, maâ cêìu laâ cêìu chûá!... - Thïë thò töi phaãi àïën gùåp ai aå? - Gùåp ai êëy aâ? - viïn quan chûác suy nghô möåt laát röìi àaáp - aâ, phaãi röìi! Öng haäy lïn têìng 4, úã àoá hoå seä chó dêîn cho! Khoaãng mûúâi phuát sau, Rïsaát Vïli àaä ngöìi trong möåt cùn phoâng khaác vaâ àang trònh baây. Ngûúâi ta nghe y rêët chùm chuá röìi hoãi y: - Ngaâi chuyïn laâm nöí caác loaåi cêìu gò? Nghe hoãi thïë Rïsaát Vïli caãm thêëy nhû chñnh mònh cuäng sùæp bõ nöí tung. - Sao? Chaã leä caác ngaâi khöng biïët coá nhûäng loaåi cêìu gò nûäa hay sao? - Chuáng töi biïët. Cêìu thò coá cêìu àaá, cêìu bï töng, cêìu göî... Nhûng möîi loaåi cêìu chuáng töi coá böå phêån nghiïn cûáu riïng. - Nïëu vêåy, töi chuyïn vïì cêìu bï töng - Rïsaát Vïli thuá nhêån. - Nïëu thïë thò ngaâi àïën nhêìm chöî röìi! Ngaâi phaãi lïn têìng nùm, phoâng söë 501 cú! úã àoá hoå phuå traách vêën àïì cuãa ngaâi. Sau khi nghe Rïsaát Vïli trònh baây, viïn quan chûác phoâng 501 suy nghô möåt laát röìi cêìm lêëy maáy àiïån thoaåi. - Bím ngaâi!... Coá möåt ngûúâi àïën chöî chuáng töi tûå xûng laâ àiïåp viïn vaâ khai ra biïët laâm nöí caác cêìu bï töng. Xin ngaâi cho biïët phaãi xûã trñ vúái anh ta thïë naâo aå? Daå... daå! Bêím vêng aå! Vaâ vúái veã haâi loâng, anh ta quay sang Rïsaát Vïli, luác naây böîng thêëy hy voång laâ chuyïån cuãa mònh seä àûúåc giaãi quyïët - Töët nhêët laâ ngaâi haäy laâm theo lúâi khuyïn cuãa cêëp trïn chuáng töi vaâ haäy tòm gùåp ngaâi Hasim. Ngaâi Hasim chùm chuá lùæng nghe tûâ àêìu àïën cuöëi cêu chuyïån cuãa Rïsaát Vïli röìi hoãi: - Xin löîi, ngaâi coá thïí cho biïët ngaâi phaá nöí cêìu bùçng phûúng phaáp gò khöng aå? Rïsaát Vïli noáng bûâng mùåt: http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 27 - Nhûng... bùçng phûúng phaáp naâo thò caác ngaâi cêìn gò phaãi biïët? - Xin ngaâi haäy bònh tônh...! E... heâm! Ngaâi baão ngaâi laâ möåt àiïåp viïn maâ ngaâi laåi dïî xuác àöång quaá!... E... heâm... Chùæc ngaâi cuäng biïët rùçng úã chöî chuáng töi ngûúâi naâo thêìn kinh khöng vûäng thò khöng thïí laâm viïåc àûúåc... Taåi sao töi hoãi ngaâi nhû thïë? Laâ vò àùåt thuöëc nöí coá dêy chaáy chêåm röìi chêm ngoâi laâ möåt chuyïån, coân gaâi mòn giúâ, hoùåc mòn àiïìu khiïín theo cûå ly laåi laâ chuyïån khaác! Möîi caách chuáng töi coá böå phêån phuå traách riïng... - Töi coá thïí sûã duång caã hai caách! - Rïsaát Vïli caáu tiïët quaát Töi laâ àiïåp viïn! Caác ngaâi coá hiïíu khöng? Möåt àiïåp viïn ngoaåi haång! Töi biïët laâm têët caã! Caác ngaâi roä chûa? - Nïëu vêåy, àoá khöng phaãi vêën àïì chuáng töi phuå traách! Xin múâi ngaâi xuöëng têìng möåt, phoâng thûá ba, bïn phaãi cú aå! Tuy àaä gêìn nhû tuyïåt voång, nhûng Rïsaát Vïli vêën kïí laåi tûâ àêìu àïën cuöëi. Gioång y àaä uïí oaãi, chaán naãn. Viïn quan chûác cûãa phoâng ba, bïn phaãi, têìng möåt, vûâa nghe y noái, vûâa àöíi chên luön luön, ra chûâng khoá chõu. Y àaä àûáng lïn mùåc aáo mùng tö, chöëc chöëc laåi liïëc nhòn àöìng höì. - Töët lùæm, öng baån thên mïën aå! Moåi viïåc roä caã röìi. Nhûng sao öng àïën muöån quaá vêåy? Giúâ laâm viïåc hïët mêët röìi! Vùn phoâng àaä àoáng cûãa. Maâ chuyïån cuãa öng laåi rêët quan troång vaâ àoâi hoãi mêët nhiïìu thúâi gian!... - Nhûng coá phaãi löîi taåi töi àêu! Suöët ngaây töi cûá bõ ngûúâi ta àuöíi ài hïët phoâng naây àïën phoâng khaác. - ÖÌ, öng baån aå! Töi rêët hiïíu öng. Nhûng öng cuäng phaãi hiïíu cho töi chûá! Laâ hïët giúâ laâm viïåc mêët röìi! Rïsaát Vïli haá höëc möìm. Nhûng viïn quan chûác àaä bûúác ra phña cûãa. - Thöi, xin löîi öng baån! Ngaây mai thïë naâo öng cuäng àïën nheá! Nhûng nhúá àïën súám möåt chuát àêëy! Rïsaát Vïli, tûác Risa Vïlinh, cuäng tûác àiïåp viïn trûá danh OX13, vûâa mïåt moãi lï bûúác trïn phöë vûâa miïn man suy nghô: "Thïë laâ ruát cuöåc ta khöng thoaát khoãi caái troâ chúi quaái gúã naây... Laåi phaãi tiïëp tuåc caái cöng viïåc quaái gúã... Vaâ hún nûäa, laåi úã caái àêët nûúác cuäng hïët sûác quaái gúã naây!...". http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 28 6. PHAÃI HO LAO MÚÁI ÀÛÚÅC Chuáng töi lêëy nhau, sûå thïí laâ nhû vêåy... Con ngûúâi khi lêëy vúå röìi thò phaãi laâm gò? Thò anh lêëy vúå laâm gò, möåt khi coân chûa biïët àiïìu gò àaáng phaãi laâm? Bêy giúâ thò töi biïët roä lùæm röìi! Ngûúâi ta lêëy vúå xong, viïåc àêìu tiïn laâ phaãi coá than cho muâa àöng. Töi beân ài hoãi baån beâ xem laâm viïåc àoá thïë naâo? - Ö hö! - hoå noái - Anh àûâng hoâng mua àûúåc. - Sao laåi thïë? - Anh khöng thïí naâo mua àûúåc chûá sao nûäa! - Nhûng töi coá quyïìn cú maâ! Öi, Ala! Têët caã nhûäng keã naâo baão töi: "Cêåu àûâng hoâng mua than" àïìu àûúåc töi lïn lúáp cho möåt baâi ra troâ vïì quyïìn cöng dên! Töi àïën nhaâ trûúãng phöë. Sau khi chúâ mûúâi phuát cho öng laäo dûát cún ho, töi hoãi: - Cuå uãng höå phe naâo aå? - Phe dên chuã! - Öng cuå laâu nhaâu noái. - Hay lùæm! Chaáu cuäng uãng höå phe dên chuã - töi àaáp - Chaáu úã phöë noå, söë nhaâ noå, chaáu muöën mua than. Cuå giuáp chuáng chaáu vúái. - Thïë laâ tûâ trûúác àïën nay anh mua than úã àêu? - Chaáu àaä mua than bao giúâ àêu. Àêy laâ lêìn àêìu tiïn chaáu àõnh mua àêëy. - Thïë àêìu àuöi laâm sao maâ anh laåi àïën àêy? - Thûa cuå, chaáu vûâa múái cûúái vúå. Trûúác kia thò chaáu thïë naâo cuäng xong. Bêy giúâ chaáu muöën mua than àïí àöi chim trong töí uyïn ûúng chuáng chaáu àûúåc sûúãi êëm vaâo muâa àöng. Anh mang giêëy chûáng nhêån núi úã cuä cuãa anh vaâ cuãa vúå anh àïën àêy. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 29 Thïë laâ caác àiïån khêín, àiïån hoaã töëc, àiïån keâm cûúác phñ traã lúâi bay ài tûá tung, vaâ möåt thaáng rûúäi sau chuáng töi nhêån àûúåc giêëy chûáng thûåc. Lêìn naây trûúãng phöë baão: - Anh phaãi viïët àún cho súã phên phöëi than. Chuáng töi nöåp àún. Hoå àûa cho túâ giêëy baão laâ àïí trûúãng phöë àiïìn vaâo. Naâo ai baão laâ töi khöng mua àûúåc than naâo?! Chuáng töi cêìm túâ giêëy. Trûúãng phöë àiïìn vaâo. Chuáng töi laåi mang àïën súã phên phöëi than. Cêìn möåt chûä kyá! Thïë laâ xo...o...ong! Giúâ thò cûá àïí hoå xem töi coá mua àûúåc than hay khöng? Chûä kyá coá àêy röìi. Phaãi, thûa caác ngaâi, dên ta laâ cûá muöën moåi thûá kïì sùén miïång cú! Baão laâ "cho töi möåt têën than" röìi muöën ngûúâi ta àïí than cho ngay lêåp tûác cú! Nhû thïë maâ àûúåc aâ! Àêy coá phaãi quêìy baán thûác ùn àêu! Àïën quêìy baán thûác ùn cuäng phaãi xïëp haâng àúåi àïën lûúåt nûäa laâ! úã àêy laåi coá ngêìn êëy cöng thûác, hoå phaãi coá viïåc gò maâ laâm chúá. Laåi cêìn thïm möåt chûä kyá nûäa... Khi àaä lêëy àuã caác chûä kyá, viïn cöng chûác ngöìi têån baân ngoaâi cuäng móm cûúâi hoãi: - Than aâ? - Vêng! Than aå! - töi xaác nhêån. Nuå cûúâi cuãa viïn chûác cöng caâng núã thïm ra: - Ra anh muöën mua than àêëy. Töi vöën ûa nhûäng ngûúâi vui tñnh. Vaâ töi àaáp, cöë móm cûúâi nhû viïn cöng chûác niïìm núã vui tñnh naây: - Vêng! Than! Öng xem, töi muöën mua ñt than êëy maâ! Khöng biïët caác baån coá àïí yá thêëy hêìu hïët caác cöng chûác cuãa chuáng ta àïìu coá böå mùåt nhùn nhoá khoong? Thïë maâ viïn cöng chûác naây thò laåi vui tñnh cûúâi sùçng sùåc. Öng ta cûúâi tûúáng lïn: - Thïë nghôa laâ than àêëy! Töi cuäng cûúâi to gêìn nhû öng ta: - Than, hùèn röìi! Than êëy maâ! Viïn cöng chûác laåi caâng cûúâi khoeã. Öng ta cûúâi hö höë, coân töi thò sao, chaã leä töi àûáng nhòn aâ? ûâ thò töi cuäng cûúâi. Khi ngûúâi baån àang tiïëp chuyïån mònh cûúâi, leä naâo anh laåi nhùn nhoá. Öng ta cûúâi, vaâ töi cuäng cûúâi. Cûá thaã sûác cho hai ta cuâng vui. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 30 - Thïë ra, hahaha! Laâ than àêëy! Haha! Haha!... Möåt khi ngûúâi ta àaä àïën cún cûúâi thò khoá loâng maâ nñn laåi ûúåc. Töi caâng cûúâi to hún: - Than!... Hahahaha!... Chuáng töi öm buång maâ cûúâi àïën chaãy caã nûúác mùæt. Chó thïm tñ nûäa laâ töi ngêët ài mêët. - Ra laâ than aâ? Hahahaha!... - Hahaha!... Than, hùèn ài röìi!... - Thïë thò khöng coá. - Sa...a...ao! Khöng coá? Thïë sao öng laåi cûúâi? - Khöng coá, thïë nïn töi múái cûúâi. Hahahaha!... Bêy giúâ thò àaáng leä töi khöng coân cûúâi àûúåc nûäa, maâ phaãi khoác kia, nhûng töi khöng kòm laåi àûúåc. Chuáng töi cûúâi vö höìi kyâ trêån, cûúâi khöng tûå chuã àûúåc nûäa. Nhúâ giúâi laâ hoå àùåt töi ngöìi xuöëng ghïë, cho cöëc nûúác, boáp maá mêëy caái vaâ cho ngûãi nûúác àaái quó. Khi húi höìi laåi, töi hoãi: - Thïë laâ chuáng töi khöng mua than àûúåc aâ? - Àïën ngay baán cho caác khaách haâng quen chuáng töi cuäng àaä chêåt vêåt lùæm röìi, huöëng chi öng laâ ngûúâi múái. Öng thò chùèng coá àêu. - Àûúåc röìi, nhûng luác trúâi àöng mûa reát thò töí uyïn ûúng cuãa chuáng töi seä ra sao? - Öng coá thïí mua than vúái möåt àiïìu kiïån. - Àiïìu kiïån gò? - Nïëu trong nhaâ öng coá ai bõ tï thêëp, öng mang giêëy chûáng nhêån laåi àêy, chuáng töi seä baán cho öng möåt phêìn tû têën. - Nhaâ ta coá ai bõ tï thêëp khöng? - töi gaâo lïn tûâ ngûúäng cûãa. Baâ meå vúå vöåi àaáp: - Laåy giúâi, tòm àûúåc thuöëc röìi aâ? Àaä mûúâi nùm nay meå àïën khöí vò bïånh tï thêëp. Chó coá giúâi biïët àûúåc laâ thïë naâo! Baâ meå vúå àaä múã miïång thò coân àuã moåi chuyïån... Vêåy maâ cuäng coá khi bïånh tï thêëp cuãa baâ meå vúå laåi àûúåc viïåc àêëy. Vaâ chuáng töi lêëy àûúåc giêëy chûáng nhêån. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 31 Chaâ, nïëu lêìn naây maâ töi mua àûúåc than thò khöng hiïíu töi seä laâm gò vúái nhûäng keã baão töi: "Cêåu khöng mua nöíi than àêu!" Hûâ, nhûäng giöëng bi quan! Àang coá ngûúâi öëm thò ai laåi ài baán than cho ngûúâi khoeã cú chûá. Cûá bõ tï thêëp ài, ngûúâi ta seä baán than cho. Töi mang giêëy chûáng nhêån àïën. - Giêëy naây khöng húåp lïå. Hùèn hoå nghô laâ giêëy laâm giaã maåo. Kïí ra thò hoå cuäng coá lyá. Bêy giúâ thiïëu gò caác kyä sû êím muöåi, caác baác hoåc giaã danh, caác thêìy kiïån caäi laáo, caác baác sô giaã hiïåu: hoå laâm sao maâ biïët àûúåc laâ baác sô thêåt hay giaã àaä cêëp giêëy chûáng nhêån. Vò thïë nïn hoå àoâi giêëy chûáng nhêån cuãa nöåi àöìng y khoa cêëp. Khöng leä caã höåi àöìng laâ giaã hiïåu àûúåc! Thuã tuåc xin giêëy chûáng nhêån cuãa höåi àöìng y khoa xem ra coân rùæc röëi hún viïåc mua than nhiïìu! Àïën àêy thò àûâng coá tiïëc cöng, cûá cêåy cuåc àïën cuâng! Möåt thaáng sau, töi lêëy àûúåc giêëy chûáng nhêån cuãa höåi àöìng. Töi toám túâ giêëy vaâ bêy giúâ múái yïn loâng. Töi àem giêëy cho hoå. - Rêët àaáng tiïëc laâ... khöng àûúåc! - Sao? Giêëy chûáng nhêån àêy maâ! - Giêëy chûáng nhêån cuãa öng laâ giêëy chûáng nhêån coá bïånh tï thêëp. - Thò chñnh caác öng àoâi giêëy chûáng nhêån bõ tï thêëp maâ. Giaá caác öng coá àoâi giêëy chûáng nhêån mùæc bïånh ung thû thò chuáng töi cuäng àem àïën àûúåc. - Trûúác kia chuáng töi coá baán than cho ngûúâi bõ tï thêëp, nhûng nay than laåi ñt hún trûúác nïn chuáng töi khöng baán cho ngûúâi bõ tï thêëp nûäa. - Nguy to röìi!... thïë chuáng töi lêëy gò maâ sûúãi töí êëm uyïn ûúng? - Nhaâ öng coá ai bõ lao khöng? - Khöng! - Khöng thò chuáng töi biïët laâm thïë naâo? Muöën mua than thò phaãi bõ ho lao múái àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 32 Hûâ, töi gheát nhûäng giöëng bi quan êëy laâm sao! Hoå baão: "ngûúâi ta khöng baán than àêu.". Hoå chùèng baán cho ngûúâi bõ ho lao àêëy laâ gò? Caác baån cûá xem, nhúâ giúâi, chuáng töi coân khoeã maånh söëng qua àûúåc muâa àöng naây, àïën sang nùm têët caã nhaâ seä àûúåc mua than cho maâ xem. Vò noái gò thò noái, chûá cûá söëng úã chöî laånh leäo khöng coá gò sûúãi êëm thò chùæc chùæn laâ àûúåc ho lao röìi. Têët nhiïn laâ nïëu àùçng naâo cuäng phaãi baán than cho nhûäng ngûúâi bõ ho lao thò giaá cûá baán ngay cho hoå trûúác khi mùæc bïånh coá phaãi töët hún khöng... Khöng, nhû thïë khöng àûúåc. Maâ nïëu bao giúâ chuáng töi bõ ho lao, coá khi hoå laåi seä baão: "Muöën mua than thò trûúác hïët anh phaãi chïët ài àaä. Chuáng töi chó baán than àïí àun nûúác lau rûãa cho ngûúâi chïët thöi." Thïë maâ coá keã daám baão: "ngûúâi ta khöng baán than àêëy". Àaä coá sûå qui àõnh, coá luêåt lïå àùåt ra àïí thi haânh. Nïëu anh khöng chïët ài thò hoå laâm sao maâ baán than cho anh àûúåc? Chuyïën naây töi mua àûúåc than, töi seä chúã àïën vaâ vaäi ra trûúác muäi nhûäng keã naâo baão "Cêåu àûâng hoâng mua than" cho maâ xem. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 33 7. XOÁT TIÏÌN DÊN - Khaách saån gò maâ xêy lêu àïën thïë kia chûá! - Chûá gò, ngêìn êëy thúâi gian thò xêy àûúåc caã thaânh phöë àêu phaãi chó möåt khaách saån. - Sao laåi lêu thïë nhó? Hay laâ ta choån nhêìm caách thêìu khoaán. - Khaách saån naây cuäng coá mêëy nhaâ thêìu nûúác ngoaâi xin viïåc khöng hiïíu sao caác öng êëy laåi ûng nhaâ naây: cuäng chùèng phaãi vò nhaâ êëy àoâi ñt, cuäng chùèng phaãi hoå laâm töët caác húåp àöìng khaác cuäng chùèng phaãi vò hoå chiïìu mònh. Sûå thïí ra sao töi phaãi quan saát àaä röìi múái daám noái. Hoaá ra laâ quan trïn cuäng nhiïìu maâ cung caách cuäng lùæm: naâo múã tiïåc ùn mûâng, naâo cùæt bùng khúãi cöng, naâo quan lúán tûå tay àùåt viïn gaåch àêìu lêëy mau. Röìi chiïu àaäi dûúái trïn, ùn möåt miïëng, nhúá möåt àúâi, röìi baáo chñ ruâm beng, baâi to, aãnh nhúán. Ñt lêu sau haâng raâo khaách saån tûúng lai moåc lïn. Möåt höm coá ba chiïëc xe con àoâ caånh cöng trûúâng. Naâo phaãi ai xa laå, chñnh laâ caác võ quan chûác nûúác nhaâ bûúác xuöëng xem xeát bïì thïë cöng trûúâng. - Sao haânh lang laåi heåp thïë nhó? - ngaâi trûúãng nhoám hoãi. - Bêím quan, caái àöì aán thiïët kïë noá vêåy - ngûúâi kyä sû àaáp, haânh lang àaä röång àïën nùm meát... - Chùæc öng cho rùçng chuáng töi khöng thêëy caái khaách saån naâo bao giúâ hùèn? Töi àaä úã caác ö-ten ngoaåi quöëc, haânh lang cuãa hoå coân röång nûäa. Thöi àûúåc, cûá cho rùçng haânh lang theo thiïët kïët ài, nhûng söë lûúång haânh lang ñt quaá... Khaách saån maâ coá mêëy caái haânh lang nhû thïë. Khöng laâm thò thöi, àaä laâm thò laâm ra laâm. Tiïìn dên, tiïìn nûúác! Phaãi biïët xoát chûá... Öng kyä sû ngêåm tùm. - Coân caác öng nghô thïë naâo? Khaách saån lúán maâ coá mêëy haânh lang nhû thïë chùèng phaãi laâ ñt hay sao? - quan lúán hoãi bêìy tuyâ tuâng. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 34 - Húi ñt, thûa ngaâi. - Daå bêím ñt aå. - Ñt quaá chûá aå... Vaâ thïë laâ húåp àöìng vúái nhaâ thêìu êëy bõ huyã. Trong luác chúâ giaám àõnh phên xûã, baãn thiïët kïë àûúåc thay àöíi: haânh lang nhiïìu hún, röång hún. Viïåc thi cöng àöì aán múái àang triïín khai thò möåt bûäa kia laåi coá mêëy chiïëc xe con dûâng baánh bïn àûúâng. Laåi coá mêëy nhaâ àûúng chûác àïën nom viïåc. Ài àêìu laâ möåt ngaâi bïå vïå nhêët. Vûâa thêëy caái löî cûãa ra vaâo, ngaâi hoãi liïìn: - Chöî naây laâm gò àêëy? - Daå, phoâng khaách àêëy aå - àaåi diïån haäng thêìu múái àaáp. - Phoâng khaách? Phoâng khaách quaái gò maâ thïë naây? - Daå bêím, viïåc chûa xong mai kia chuáng con laát àaá, sún tûúâng, keã hoa... - Hiïíu röìi, tûác nghôa laâ phoâng khaách chûá gò... Nhûng ta hoãi, phoâng khaách coá phaãi laâ núi àêëu ngûåa khöng? Laâm gò coá phoâng khaách nhû baäi quêìn ngûåa êëy? Tiïìn dên, nghô maâ xoát ruöåt... - Bêím ngaâi, chuáng con laâm theo thiïët kïë... - Laåy chuáa, caái maâ caác anh goåi laâ thiïët kïë, noá khöng phaãi laâ baâi kinh Cöran bêët di bêët dõch. Phaãi thay thiïët kïë, phaãi thay ài múái àûúåc. Nhaâ thêìu chõu nghe khöng daám ho he. Theo yá múái, caác phoâng khaách àïìu àûúåc thu nhoã. Cöng viïåc àang chaåy thò möåt höm laåi coá mêëy quan phoáng xe con àïën xem khaách saån. Ngaâi dûúng quyïìn dêîn àêìu àöåi khaão haåch noái chung laâ vui, nhûng luác ra àïën cûãa, ngaâi múái nhòn lïn trêìn bùn khoùn hoãi: - Thïë khöng laâm maái voâm, trêìn cuöën aâ? Cêu hoãi laâm nhaâ kiïën truác sû treã tuöíi buãn ruãn àêìu göëi, anh ta chïët lùång ài mêët mêëy phuát, bêëy giúâ múái àuã sûác àõnh thêìn àïí hoãi laåi: - Xin ngaâi thûá löîi, con khöng hiïíu, ngaâi àõnh noái maái voâm, trêìn cuöën thïë naâo aå?... http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 35 - Àoá múái laâ kiïën truác löëi Thöí. Nhûäng ngûúâi vaâo khaách saån seä laâ khaách nûúác ngoaâi, vò thïë khaách saån phaãi theo löëi Thöí ta... Anh xem nhaâ cûãa nûúác Thöí bao giúâ laåi khöng coá maái voâm, trêìn cuöën. - Nhûng thûa ngaâi, trong baãn thiïët kïë... - Thiïët kïë laâ caái gò? Nhúâ nhaâ thêìu nûúác ngoaâi laâm thiïët kïë bao giúâ chaã vêåy. Hoå biïët gò vïì kiïën truác vaâ têm höìn ta naâo? Caác quan tuyâ tuâng cuái caã àêìu xuöëng. - Nhaâ thïë naây thò ai cêìn? Nhêët thiïët phaãi coá maái voâm, trêìn cuöën. Tröng thêëy tiïìn dên, tiïìn nûúác maâ xoát caã ruöåt! Laâm maái voâm trêìn cuöën cho caã nhaâ thò töín phñ quaá, nhaâ thêìu chó daám theo tinh thêìn dên töåc úã möåt àöi chöî dïî nhêët. Cöng viïåc xêy cêët àaä àïën luác hoâm hoâm thò giúái quyïìn chûác laåi theo baánh xe con lùn àïën. Ngaâi quyïìn cao ài trûúác buöìn rêìu nhêån xeát: - UÁi daâ! Sao laåi laâm nhiïìu haânh lang thïë nhó... Phoâng thò ñt, löëi laåi nhiïìu. ÚÃ àêy dïî àïën laåc nhû vaâo rûâng... Thêåt xoát tiïìn dên!... Laâm ài laâm laåi maäi chùèng coân biïët thúâi haån ra sao? Cöng viïåc mõt muâng khöng dûát. Baáo chñ àaä bùæt àêìu àûa àêíy. Muöën nhanh nhaâ thêìu laåi phaãi àöíi kiïíu maái. Nhûng nhûäng cuöåc tranh luêån bêët àöìng laåi nöíi dêåy. Duâng ngoái gò bêy giúâ? Ngoái baãn xûá hay ngoái Maácxêy. Cuöëi cuâng phûúng aán ngoái bõ àöí vaâ maái àûúåc laâm bùçng bïtöng thûúâng. Cöng viïåc gêìn xong thò böîng buåi àûúâng tung dûúái baánh xe con. - Thïë gaåch men àêu? Khaách saån thöí maâ khöng coá gaåch men laâ thïë naâo? - caác quan khaách kinh ngaåc hoãi. Sau àoá moåi ngûúâi vaâo phoâng khaách. Phoâng khaách khöng coá möåt cêy cöåt. Ngaâi trûúãng àoaân baão: - ÚÃ àêy khöng coá cöåt, maâ cöåt laåi cêìn. Cêìu trúâi cho maái àûâng sêåp... - Bêím ngaâi an têm, khöng sêåp àûúåc àêu aå, chuáng con àaä tñnh. - Àaä tñnh? Àïën luác noá sêåp thò àem tñnh cuãa caác anh ra maâ trûâ aâ? http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 36 Ngaâi quay laåi àaám sau lûng: - Thïë naâo, caác öng, trêìn sêåp àûúåc chûá? - Bêím, àûúåc aå... - Thïë naâo cuäng àöí, nùång thïë kia cú maâ? Laåi coân àöì àaåc trïn êëy nûäa... Röìi ngûúâi vaâo laåi àöng... Thïë naâo cuäng àöí. - Nöí nhû bom êëy chûá... - Bao nhiïu laâ tiïìn vûát qua cûãa söí... Thêåt xoát tiïìn nhaâ nûúác... Caác anh nghe khöng? Ai cuäng baão àöí... Thïm mêëy caái cöåt coá phaãi laåi laå kiïíu... Chiïìu yá múái, caác phoâng khaách àaä coá thïm cöåt. - Möåt ngaâi dêîn àêìu möåt àoaân laänh àaåo khaác àaä biïën daäy cöåt vuöng thaânh gaåch vuån. Trong caác saách giaáo khoa thû ngaâi hoåc höìi beá, ngaâi coá thêëy nhûäng bûác aãnh àïìn àaâi Hy Laåp toaân cöåt troân caã, chûá khöng lai cùng thïë naây. Tiïìn nhaâ nûúác vûát ra cûãa söí thêåt laâ xoát ruöåt. - Bêím quan, dïî nhû trúã baân tay thöi, chuáng con seä coá cöåt troân. Àïën luác tûúâng ngoaâi àaä chaåm tröí hoa vùn thò möåt quan lúán àïën thùm, traách cûá: - Nhûäng cöng trònh hiïån àaåi ngûúâi ta dûång mùåt tiïìn bùçng kñnh chûá! Cuöëi cuâng röìi cuäng àïën luác moåi viïåc coi laâ xong xuöi. Chó coân möåt viïåc cuöëi cuâng. Möåt ngaâi quan khaác nhêån xeát rùçng cêìu thang döëc quaá, ngûúâi àûáng tuöíi lïn coá phêìn mïåt. - Bêím quan, coân thang maáy. Võ naâo troång tuöíi thò coá thang maáy. - Nïëu vêåy thò xêy cêìu thang laâm gò? Caác anh chaã biïët xoát tiïìn quöëc gia! Cêìu thang cuäng phaãi coá ñch chûá? Sûãa xong cêìu thang, möåt nhaâ kiïën truác sû nöíi tiïëng nûúác ngoaâi àïën thùm: - Möåt kiïën truác trûá taác! Xûáng àaáng laâm àaåi baãn doanh Liïn hiïåp quöëc! Gaåch men mùåt tiïìn vaâ trïn tûúâng, mêëy haânh lang, maái voâm, trêìn cuöën, chêën song sùæt hònh hoa kim hûúng, maái nhaâ coá ö vùng, http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 37 nhûäng thûá àoá hoaân toaân theo tinh thêìn Thöí Nhô Kyâ. Ngûúåc laåi choáp maái laåi theo àuáng phong àiïåu Bùæc Êu. Nhûäng cêìu vöìng phoâng khaách mûúån löëi cung àònh Thöí. Phoâng khaách chñnh giöëng löëi àaåi saãn, thêåm chñ coân lúán hún nhûäng àaåi saãnh Aten. Röìi laåi coân nhûäng mêîu mûåc xuêët sùæc cuãa löëi kiïën truác yá... Nhaâ tùæm, nhaâ vïå sinh theo kiïíu Myä. Röìi löëi xêy êën Àöå, àûúâng neát Trung Hoa... Têët caã cuâng nhau chen vai thñch caánh. - Tuyïåt! - nhaâ àaåi kiïën truác ngoaåi bang thöët lïn - laâm sao caác öng coá thïí àûa nöíi moåi löëi kiïën truác vaâo möåt lêu àaâi thïë naây. - Chuáng töi xêy ài xêy laåi caái trûá taác naây suöët chñn nùm àêëy! Maâ laåi coân tùçn tiïån àûúåc bao nhiïu tiïìn dên! - öng chuã nhiïåm cöng trònh tûå haâo àaáp laåi. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 38 8. THANH TRA SÙÆP ÀÏËN Súã chuáng töi coá hai mûúi chñn thêìy phaán vaâ gêìn hai mûúi loong toong. Chùæc hùèn caác baån coá nghe noái vïì hûu trñ àûúåc hûúãng nguyïn lûúng. Têët caã moåi ngûúâi chuáng töi àïìu ra sûác thûåc hiïån cêu chêm ngön àoá. Khöng, chuáng töi khöng coá ai boã viïåc vaâ trong giúâ chñnh quyïìn möîi ngûúâi àaâng hoaâng möåt ghïë... Coá àiïìu, thïë coá goåi laâ laâ laâm viïåc hay khöng thò chûa biïët? Laâm luång quaái gò! Töi úã Súã naây àûúåc 9 nùm maâ khöng nhúá laâ coá laâm àûúåc viïåc gò hûäu hiïåu hay khöng. Xem chûáng thûúång cêëp cuäng quïn chuáng töi. Coá chuáng töi hay khöng coá chuáng töi àiïìu êëy thûúång quan khöng cêìn biïët. Àuáng ra, cuäng coá möåt daåo Súã töi laâm viïåc. Möåt võ "tai to mùåt nhúán" coá àïën nhûng röìi biïën ngay. Tûâ àoá khöng hiïíu sao chuáng töi bõ trïn cuäng quïn maâ dûúái cuäng chùèng nhúá. Têët nhiïn, àuáng lïì àuáng thoái, thónh thoaãng cuäng thêëy döåi tûâ trïn xuöëng mêëy caái thöng tri, vaâi caái traát àoâi. Nhûng àïën möåt höm coá traát àoâi maâ khöng coá phuåc tñn. Quan àöëc Súã töi, möåt ngûúâi coá àêìu oác rêët mûåc thûåc tïë, àaä khöng theâm nhòn nhêån àïën traát àoâi cuãa quan trïn nûäa. Coân quan trïn thò cuäng chùèng muöën quaãn ngaåi àïën chuáng töi laâm gò. Súã töi muöën sao thò sao, caác võ phuãi tay hïët. Ngûúâi ta quïn chuáng töi, tûåa höì chuáng töi khöng coá mùåt trïn àúâi. Nhûng giaãi taán Súã naây thò khöng ai noái àïën nûãa lúâi. Maâ thûåc ra, laâm sao giaãi taán àûúåc möåt cöng súã quöëc gia to taát nhû thïë chó vò noá khöng àaáp ûáng mêëy caái traát àoâi cuãa quan trïn?... Cuöåc àúâi quan phaán tûâng êëy nùm daâi àaä múã mùæt cho töi nhòn ra àûúåc möåt chên lyá. Töi hiïíu rùçng ai laâm nhiïìu, keã êëy bõ töëng thïm viïåc. Hy voång laâm cho choáng xong, tïn viïn chûác khöën khöí kia ra sûác maâ cöë gùæng, nhûng liïìn ngay àoá hùæn bõ giao thïm viïåc múái. Ngûúåc laåi, caâng lûúâi, caâng thúâ ú, ngûúâi ta caâng ñt muöën giao viïåc. "Thùçng êëy àuâ àúâ, bêët taâi lùæm". Coân anh naâo cöë gùæng thò têët nhiïn ngûúâi ta cuäng caâng cöë gùæng giao thïm nhiïìu viïåc. Xoay xúã hïët viïåc naây viïåc kia, thïë naâo chùèng coá sai soát. Thïë laâ anh chaâng phaát bûåc, tñnh tònh sinh ra caáu bùèn... ÚÃ àúâi bao giúâ chaã thïë: laâm nhiïìu thò coá sai soát vaâ têët nhiïn ngûúâi ta caâng dïî cöng kñch. Con http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 39 ngûúâi khöng laâm gò thò löîi lêìm khöng coá. Têm höìn anh ta bao giúâ cuäng àûúåc thanh thaãn. Caác cöng súã cuäng thïë maâ thöi. Chùèng haån coá hai cú quan: bïånh viïån thuá yá vaâ súã húåp àöìng thûúng maåi. Súã naây laâm ùn têëp nêåp, ngûúåc laåi, bïånh viïån thuá yá chùèng laâm gò hïët. Thïë thò sao, cuöëi cuâng sûå nghiïåp thuá yá nûúác nhaâ cuäng chùèng àònh àöën chó vò caái bïånh viïån êëy ùn khöng ngöìi röìi. Caác baån haäy tin rùçng hoaân toaân khöng coá chuyïån gò xaãy ra caã, chó coá àiïìu laâ nhûäng cöng viïåc daânh cho bïånh viïån thuá yá seä chöìng chêët lïn vai caái súã húåp àöìng thûúng maåi rêët nùng nöí vaâ mêîn caán àoá. Coá thïí coá ngûúâi biïët möåt cöng súã siïng nùng naâo àoá àang phaãi laâm nhûäng phêìn viïåc cuãa chuáng töi chùng? Cuäng coá thïí chùèng ai laâm thay chuáng töi vò chùèng ai cêìn àïën chuáng töi caã! Cêìu trúâi àöå trò cho ngaâi quan àöëc àaä giuáp cêëp trïn quïn ài sûå töìn taåi cuãa luä chuáng töi. - Thïë àûúåc röìi, nhûng cêëp trïn vêîn khöng quïn traã lûúng caác anh àêëy chûá? - Khö... ö... ng! Viïåc àoá chuáng töi giaãi quyïët àïën mûác xuêët sùæc. Ngûúâi ta khöng thïí quïn chuáng töi àûúåc. Giaá chuáng töi cûá boã lúä ài möåt hai thaáng thò coá leä ngûúâi ta cuäng quïn thêåt. Nhûng thaáng naâo chuáng töi chaã ài lônh lûúng. Kïë toaán thò lïn söí saách, chuáng töi thò kyá tïn. Möåt àaåi diïån àïën súã taâi chñnh lônh tiïìn vïì chia. Nhên àêy xin noái rùçng úã Súã chuáng töi kyá tïn vaâo söí àaä àûúåc coi laâ cöng viïåc nùång nhoåc nhêët. Nïëu khöng coá caái khoaãn chûác phêån àoá thò coá thïí cho rùçng tiïìn lûúng êëy laâ tiïìn biïëu khöng chuáng töi. Caác baån coá biïët nhûäng yá nghô gò thûúâng naãy ra trong àêìu möîi khi töi nghô àïën Súã töi, núi töi àaä laâm viïåc chñn nùm hay khöng? Töi thûúâng tûå baão, giaá cêëp trïn khöng quïn hùèn chuáng töi thò khöng hiïíu cöng viïåc coá nhñch lïn chuát naâo hay khöng? Hay möåt trûúâng húåp khaác. Caác baån thûã nghô, liïåu coá gò thay àöíi khöng, nïëu cêëp trïn quïn hùèn ài möåt vaâi súã nûäa, nhû hoå àaä quïn chuáng töi? Trêåt tûå trïn traái àêët liïåu coá bõ phaá vúä khöng? Hay moåi sûå vêîn nhû xûa? Hay biïët àêu cöng viïåc laåi chaåy hún! Töi rêët khao khaát biïët nhûäng àiïìu êëy. Nhûng sûå àúâi caái gò röìi cuäng chêëm dûát. Cuöåc söëng döng daâi cuãa chuáng töi kïët thuác khi quan àöëc töi vïì hûu vaâ coá ngaâi Xaáppheát vïì thay. Töi chó bùn khoùn möåt àiïìu: laâm sao ngûúâi ta biïët àûúåc coá http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 40 caái ghïë boã tröëng khi quan àöëc töi vïì hûu? Khöng nhûäng ngûúâi ta biïët maâ coân cûã àûúåc quan àöëc khaác àïën ngöìi caái ghïë êëy! Thïë maâ trûúác àêy töi cûá tûúãng rùçng viïîn caãnh cuöëi cuâng cuãa Súã töi laâ luä chuáng töi lêìn lûúåt xïëp buát vïì hûu, khöng coân ai àïën thay chöî chuáng töi nûäa. Röìi cuâng vúái thêìy phaán naâo vïì hûu cuöëi cuâng, caã caái súã naây seä nhùæm mùæt yïn giêëc vônh hùçng. Bêy giúâ thò hoaá ra quan trïn khöng quïn hùèn chuáng töi, möåt khi coân cûã àûúåc vïì möåt quan àöëc múái! Ngaâi Xaáppheát lêåp tûác hùng haái bùæt tay vaâo viïåc. Viïåc àêìu tiïn laâ ngaâi khiïín traách baác laâm vûúân, anh thûúâng trûåc, cêåu loong-toong vaâ baác gaác cöíng. Àuáng chñn giúâ saáng ngaâi àïën súã. Hiïín nhiïn laâ chûa ai àïën. Khöng möåt boáng ngûúâi. Caác baån nghô xem, múái chñn giúâ saáng!... Coá ai ài laâm giúâ naây? Têët nhiïn, àïën cuäng àûúåc, nhûng àïën laâm gò? Giaá thûã coá viïåc gò àoá thò töi xin lêëy maång söëng töi ra maâ thïì... anh em chuáng töi coá thïí àïën àûúåc tûâ taám giúâ chûá chùèng phaãi chñn giúâ àêu. Laåi noái, öng ta àïën luác chñn giúâ, cûãa coân khoaá. Quan àöëc phaãi àûáng ngoaâi àúåi. Mûúâi baác gaác cöíng Maxta múái àïën, baác ta àang àõnh múã cöíng thò quan àöëc hoãi: - Baác laâ ai? Cêìn phaãi noái rùçng Súã chuáng töi vêîn thûúâng àaãm baão dên chuã tuyïåt àöëi. Chùèng haån, quan àöëc cuäng thïë, nhên viïn gaác cöng cuäng thïë, ai cuäng bònh àùèng nhû ai. Vò vêåy cêu hoãi kia laâm baác Muxta kinh ngaåc. Vaã laåi, khöng kïí nhûäng chuyïån khaác, àaä nhiïìu nùm nay trong Súã cuäng nhû gêìn Súã, baác ta coá gùåp ngûúâi laå mùåt bao giúâ àêu. Vò thïë, baác ta cuäng hoãi laåi àuáng caái cêu àoá: - Vêåy baác laâ ai? - Baác laâm gò úã àêy? - Quan àöëc lïn gioång. - Viïåc gò chùèng àûúåc! Coân baác laâm gò úã àêy? - Baác gaác cöíng ngúä laâ gêìn Súã múái coá möåt thùçng ma caâ böng laå mùåt, hoùåc coá thïí laâ möåt gaä mêåt thaám, nïn suyát nûäa toám cöí quan àöëc múái vaâo àöìn. Cuäng may quan àöëc kõp àoaán ra: - Trûúác mùåt nhaâ baác laâ quan àëc múái Súã naây! - Coân trûúác mùåt ngaâi laâ ngûúâi gaác cöíng Súã naây vúái mûúâi böën nùm nghiïåp vuå thêm niïåm. Xin chaâo! - baác Muxta àaáp laåi. - Thïë, ngoaâi baác ra úã àêy khöng coân ai hay sao? http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 41 - Sao laåi khöng, têët nhiïn laâ coá chûá! Sau naây hoãi baác Muxta, chuáng töi múái biïët laâ ngaâi Xaáppheát coân hoãi thïm baác möåt cêu: - Bêy giúâ chñn giúâ maâ cûãa coân khoaá. Nïëu nhên viïn àïën súám hún thò laâm sao vaâo àûúåc? - Möîi ngûúâi hoå coá möåt chòa riïng. Ai àïën súám, ngûúâi êëy tûå múã. Ngaâi àûâng lo, höm nay töi seä thûãa riïng cho ngaâi möåt chòa. Luác töi àïën núi, khöng khñ toaân Súã im lùång nhû trong huyïåt möå. - Xin chaâo caác ngûúâi anh em, coá chuyïån gò vêåy? - töi hoãi moåi ngûúâi. - Gay röìi. Ngûúâi ta àùåt lïn àêìu chuáng ta möåt laäo quan àöëc túãm túåm. Chuáng töi chûa kõp àöi höìi thò baác Muxta àaä vaâo phoâng baão töi: - Quan àöëc goåi anh. Töi lïn phoâng quan. Trûúác mùæt töi laâ möåt ngûúâi mùåt daâi ngoùéng. Öng ta ngöìi chöëng cuâi tay lïn têëm kñnh mùåt baân. - Töi lêëy laâm hên haånh àûúåc gùåp ngaâi! - Töi noái vaâ àûa tay trûúác. Quan lûúäng lûå giêy laát ra chiïìu suy nghô coá nïn àûa tay ra khöng, cuöëi cuâng ngaâi bùæt tay töi. - Cöng viïåc cuãa öng laâ gò? - ngaâi hoãi. - Töi êëy aå, bêím ngaâi? - Phaãi. - Daå, nhên viïn vùn phoâng. - "Nhên viïn" laâ thïë naâo? Cêu hoãi ngöëc úi laâ ngöëc! - Daå, tûác laâ phaán chûác. - Töi hiïíu röìi, thûa öng, nhûng öng laâ phaán chûác gò? Öng àaãm laänh cöng viïåc gò? http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 42 - Daå, laåy trúâi, anh em chuáng töi khöng coá sûå phên biïåt. Vêåy nïn... - Haâng ngaây öng àïën Súã luác mêëy giúâ? - Töi khöng daám noái chùæc, nhûng bao giúâ cuäng trûúác bûäa ùn trûa aå. - Thïë caác öng khöng phaãi àïën luác chñn giúâ aâ? - Àïën laâm gò aå, thûa ngaâi? Àïën súám thïë töi biïët laâm viïåc gò àûúåc? - Nïëu vêåy öng cûá ngöìi nhaâ. Àûâng bao giúâ àïën nûäa. - Bêím ngaâi xaá cho, coá thïí naâo ngûúâi ta tûâ saáng àïën töëi chõu àûúåc tiïëng vúå con eo xeâo! ñt lêu nûäa ngaâi seä phaãi thûâa nhêån rùçng khoá coá thïí ngöìi nhaâ àûúåc tûâ saáng àïën töëi. Thïë naâo ngaâi cuäng phaãi moâ àïën Súã laâm viïåc. Quan àöëc khöng múâi töi ngöìi, nhûng àïí ngaâi khoãi ngûúång vò bêët lõch sûå, töi beân ngöìi xuöëng ghïë baânh. Röìi töi ruát bao thuöëc boác ra àûa múâi. Nhûng quan baão: - Öng vïì àûúåc röìi. Laäo ta tïå haåi thêåt! Töi àuát thuöëc vaâo tuái, bûúác ra. Laäo Xaáppheát khöng cho chuáng töi yïn. Àêìu tiïn laäo nghô ra (chïët cha chuáng töi!) möåt kiïíu àiïím danh múái. Ai cuäng phaãi àïën àuáng chñn giúâ saáng vaâ khöng ai àûúåc vïì trûúác 5h chiïìu. Phuát àêìu vaâ phuát cuöëi phaãi ghi söí. Laäo tñnh rùçng bùçng caách àoá laäo seä phaát hiïån àûúåc ai ài laâm, ai ài chúi, ai ài àuáng giúâ, ai àïën muöån. Nhûng söí êëy cuãa laäo Xaáppheát khöng àaåt yïu cêìu: chùèng ai buöìn ghi vaâo caã. - Queát maång nhïån ài! - Lau cûãa kñnh ài! - thónh thoaãng laåi thêëy vang lïn nhûäng tiïëng quaát lúåm gioång cuãa quan àöëc. Ai quaát nêëy nghe. Chùèng ai àïí tai àïën caã. - Ghi phiïëu cöng vuå ài! - Phiïëu cöng vuå laâ gò aå? - Têët caã nhên viïn àïìu phaãi laâm lyá lõch vaâ nöåp cho töi! http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 43 Lyá lõch? Böë ai biïët àûúåc àaä bao nhiïu lêu röìi töi chùèng laâm möåt thûá lyá lõch naâo caã. Buåi trong tuã àêìy àïën àöët ngoán tay. Möîi ngaây laäo nghô ra möåt troâ laâm khöí chuáng töi. - Chuáng ta seä lêåp möåt söí àùng kyá cöng vùn!... Chuáng ta seä lêåp möåt söí kiïím tra haânh chñnh. - Laåy trúâi, söí àùng kyá laâ caái quaái gò? Chuáng ta laâm gò coá cöng vùn. Coá gò maâ àùng vúái kyá? Ngaây naâo laäo cuäng coá möåt töëi kiïën gò àoá. Mùåc xaác laäo! Chùèng ai àïí yá! Laäo laâm viïåc laäo, chuáng töi laâm viïåc chuáng töi. Möåt bûäa, caác baån àöìng sûå yïu cêìu töi: - Cêåu ài giaãi thñch cho caái laäo êëy biïët nöåi tònh cuãa chuáng ta chûá. Töi ài luön. - Thûa ngaâi - töi noái - Ngaâi thêåt hoaâi cöng laâm khöí chuáng töi. Súã naây coá nhû caác Súã khaác àêu. ÚÃ àêy khöng coá viïåc laâm! Ngaâi baây viïåc ra laâm gò! - Caác öng coá ùn lûúng khöng àêëy? - laäo hoãi. - Coá chûá aå - töi àaáp. - Vò sao caác öng hûúãng lûúng? - Thûa ngaâi, chuáng töi phuång sûå quöëc gia thò têët phaãi àûúåc tiïìn chûá aå. Chùèng leä mang tiïëng laâ nhên viïn nhaâ nûúác maâ laåi khöng lûúng aâ? - Nïëu vêåy caác öng phaãi laâm viïåc! - Chùèng leä coá viïåc maâ chuáng töi khöng laâm hay sao? Caái Súã naây àaä bõ quïn röìi, thêåm chñ chùèng coân ai biïët àïën noá nûäa. Quan àöëc giêån tñm mùåt. Ngaâi vung tay, gêìm lïn: - Viïåc nûúác phaãi cho ra viïåc nûúác. Töi bùæt caác öng phaãi phuåc tuâng töi! Öng êëy cûá bùæt ài maâ xem! Coá àiïìu öng êëy phaãi lo thên trûúác àaä. - Töi seä phï vaâo lyá lõch cuãa öng... Öng cûá phï ài maâ xem!... - Töi seä bêím lïn thûúång cêëp! http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 44 Öng cûá bêím ài! Súå gò? Öng êëy coá laâm gò cuäng chùèng ùn thua. Khöng sao chuáng töi. Maång nhïån trïn trêìn khöng queát àûúåc, buåi khöng lau àûúåc. Vêîn nhû xûa, chùèng ai nhúá phaãi ài laâm tan súã mêëy giúâ, söí kiïím danh cuäng chùèng ai ghi. Röìi chuáng töi phaãi gûãi giêëy lïn quan àöëc: xoay nöíi trong tuã mêëy giúâ, àïën ûûác "Öng cûá kïå thêy chuáng töi. Öng cûá ngöìi àêu ngöìi àêëy. Nïëu öng khöng nhûúång, chuáng töi seä àöìng tònh laâm àún khiïëu öng." - Caác öng muöën laâm gò thò laâm. Töi seä khöng bao giúâ thoâ muäi vaâo viïåc caác öng nûäa! - cuöëi cuâng ngaâi Xaáppheát khoaát tay noái. Chuáng töi laåi trúã laåi cuöåc àúâi xûa. Coá quan àöëc hay khöng, khöng ai cêìn biïët. Thûåc ra, ngaây naâo öng cuäng vêîn àïën Súã àuáng chñn giúâ saáng vaâ ra vïì àuáng 5h chiïìu. Caái laäo khöën khöí êëy cûá ngöìi tûâ saáng àïën chiïìu thu lu trong vùn phoâng cuãa mònh. Laäo laâm gò chuáng töi khöng ai hay biïët! Möåt höm ngûúâi àûa thû mang àïën Súã möåt bò cöng vùn maâu vaâng. Ala! Laåy thaánh Ala! úã àêu thïë naây? Chuáng töi böëi röëi khöng biïët laâm gò. Moåi ngûúâi xuám laåi baão nhau: "Anh boác ra xem!" Nhûng khöng ai daám boác caã. Öng Mucxin baão baác Huyxammettin: - Naâo, baác boác ra ài! Baác Huyxammettin hoaãng súå, kïu lïn: - Sao öng khöng laâm maâ laåi xuái töi? - Trúâi úi, nhûng baác laâ phêìn vùn thû kia maâ! - Sao öng biïët? Àïí khoãi caäi nhau, töi cêìm lêëy phong bò, baão: - Chuáng ta boác laâm gò? Chó töí mang thïm traách nhiïåm. Cûá àïí cho quan àöëc boác lêëy. Chuáng töi keáo nhau àïën, töi ài trûúác, anh em ài sau. - Thûa quan àöëc - töi noái - ngaâi coá thû aå. Quan àöëc duâgn dao cùæt giêëy múã phong bò ngay trûúác mùæt chuáng töi. Caái gò bïn trong thïë nhó? Quó thêåt! Moåi ngûúâi chuáng töi àïìu höìi höåp chúâ àúåi möåt con thoã nhaãy chöìm ra hay möåt con böì cêu bay vuåt lïn. Vaâ lao quan naâo laâ ngûúâi nghô ra caái troâ gûãi cöng vùn http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 45 vïì Súã chuáng töi thïë nhó? Cuöëi cuâng, quan àöëc löi àûúåc trong phong bò ra möåt túâ cöng vùn, liïëc mùæt röìi àoåc: - Súã chuáng ta xïëp vaâo khu thanh tra thûá ba. Trong thaáng 4 seä coá kiïím tra cöng viïåc. - Trúâi úi - öng Mucxim kïu lïn. - Kiïím tra? Thanh tra sùæp àïën? - baác Huyxammettin khöng tin löî tai mònh, lùæp bùæp - Cú khöí! - Chùèng leä thaáng tû àaä vïì? - Laâm sao bêy giúâ, caác ngûúâi anh em? Chó riïng quan àöëc coân giûä àûúåc veã bònh thaãn: - Thanh tra chûá coá phaãi thaánh Ala àêu. Hùæn chùèng laâm gò chuáng ta àûúåc. - Trúâi úi, ngaâi Xaáppheát, ngaâi noái gò vêåy. Hay laâ trong àúâi ngaâi chûa thêëy thanh tra lêìn naâo? Ngaây xûa àaä coá lêìn thanh tra àïën àêy... - Thò laäo êëy cuäng khöng phaãi laâ Thêìn chïët... Sao, laäo êëy cùæt cöí chuáng ta aâ? - Chao öi, nïëu thïë thò àaä phuác töí... àùçng naây laäo êëy haânh haå coân chaán. Laäo êëy seä àuöíi cöí chuáng ta ài xa, seä neám chuáng ta ài möîi ngûúâi möåt xûá nhû xua chim non vêåy. - Töi àaä sùæp àïën kyâ tùng lûúng. Nïëu phaãi ài tónh khaác thò hoãng beát caã. - Töi cuäng vêåy. Thùçng chaáu trai àang hoåc trung hoåc, coân chaáu gaái àaåi hoåc! - Caái boån thanh tra coá bao giúâ chõu hiïíu hoaân caãnh ngûúâi khaác, chuáng chó biïët thaãi ngûúâi cho goån tay! Nhûng coân quan àöëc thò sao? Tûåa höì laäo ta chaã can hïå gò. - Thanh tra thò mùåc thanh tra! Hoå chùèng laâm gò àûúåc àêu. Nghô àïën laâm gò... Khöng, caác baån thûã nhòn mùåt thanh tra maâ xem. Möîi ngûúâi chuáng töi àïìu coân nhúá nhûäng chuyïån ngaây xûa rùæc röëi vò caái luä thanh tra êëy. - Ngaây xûa coá möåt laäo thanh tra àïën Súã mònh. Caác baån nhúá laåi maâ xem, laäo àuöíi thùèng caánh ngay möåt thêìy phaán, cêìu trúâi cho http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 46 thêìy Xulêyman êëy àûúåc maånh gioãi chó vò thêìy êëy coá pha caâ phï trong giúâ laâm viïåc. - Boån thanh tra êëy coá biïët thûúng ai bao giúâ. Coá möåt lêìn chuáng àïën chöî boån mònh... Nhûng laäo quan àöëc vêîn cûá bònh chên nhû vaåi. Laâm sao bêy giúâ? Chuáng töi àaânh xùæn tay lïn laâm vïå sinh. Ala, laåy thaánh Ala, bêín úi laâ bêín. Raác rûúãi chúã ài hïët xe naây àïën xe khaác. Buåi bêåm lûu cûäu trong tuã thaânh möåt lúáp daây àïën nöîi ngûúâi àïën keã ài, khöng ai àûâng àûúåc, ai cuäng phaãi lêëy ngoán tay viïët möåt doâng lûu niïåm hay ñt ra thò cuäng vaåch loùçng ngoùçng mêëy neát röìng rùæn. Möåt nhên viïn nhòn thêëy trïn gûúng tuã, núi vûát loãng choãng mêëy thûá vùn phoâng phêím doâng chûä: "Suban, con cuãa Khûàûa, sinh nùm 1330, laâng Baylemgiu, töíng Xivaát", nhûng anh ta cuäng chùèng buöìn lau. - Àêy laâ buát tñch baån cuä cuãa töi, xoaá ài sao àaânh! - anh khuyïn chuáng töi. Buåi hïët, raác saåch. Tûúâng nhaâ queát vöi khang trang. Moåi ngûúâi chung tay sún cûãa to, cûãan hoã. Anh noå traách anh kia lú laâ. Thïë laâ coá caái cêìu thang ai cuäng tranh nhau queát. Vùn phoâng tröng khaác hùè. Àöì àaåc boáng loaáng. Saåch seä cuäng thñch thêåt. Coá ngûúâi noái laäo thanh tra àïën möåt huyïån lyå noå. Laäo kiïím tra möåt cöng súã. Laäo rúâ ngoán tay vaâo möåt maáy chûä vaâ baão: "Buåi naây mêëy chuåc nùm röìi àêy?" Têët nhiïn, thïë laâ sûå nghiïåp möåt quan phaán naâo àoá ài tong. Baác laâm vûúân cuãa chuáng töi àaä cùæt hïët rau àïí tröìng hoa. Ài àêu chuáng töi cuäng khaáo nhau vïì thanh tra. Toaân nhûäng tin àöìn sêëm seát: Àïën cöng súã naâo thêëy ai boã giúâ haânh chñnh laâ àuöíi ngay. Ai chïính maãng cöng viïåc laâ coá ngay túâ trònh thûúång cêëp! Chuáng töi beân ài laâm khöng phaãi chñn giúâ, maâ laâ taám giúâ saáng. - Caác ngûúâi anh em aå, vò Chuáa, möîi ngûúâi anh em phaãi tòm lêëy cho mònh möåt viïåc maâ laâm. Coá phaãi ngaây xûa thaáng naâo chuáng ta cuäng laâm möåt baãn lêåp bö, phaãi khöng nhó? - Ruát caác túâ phiïëu ra! - Chuêín bõ caác baãn thöng baáo ài! Chuáng töi triïín khai hoaåt àöång nhû àiïn. Caã guöìng maáy àaä quay tñt. Ngaây naâo chuáng töi cuäng trònh quan àöëc giêëy túâ caác ban bïå, töí nhoám. Chuáng töi vûâa àïå baáo caáo lïn trïn, àaä thêëy trïn gûãi http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 47 traát xuöëng. Tha höì caác maáy chûä laách caách, ngoâi buát soaân soaåt, caác baãn thaão àûúåc viïët ài sûãa laåi. Vùn phoâng àaä àûúåc khaách laâm ùn àïí mùæt àïën. Nhan nhaãn trïn caác mùåt baân laâ dêëu tem thû, chûä kyá, baãn in, quyïët àõnh... - Mang caái naây sang phoâng bïn! - Àûa sang baân kia lêëy chûä kyá! - Traã cho tiïìn lïå phñ! - Nöåp mûúâi hai aãnh laâm giêëy chûáng nhêån! - Öng trûúãng phoâng hai coá duyïåt khöng aå? - Cêìn möåt con tem 270 xu. Tin àöìn vïì laäo thanh tra ngaây caâng sêëm seát hún. Laäo bûúác chên àïën vùn phoâng naâo thò úã àoá rúi löng ruång caánh. Möîi ngaây chuáng töi khöng phaãi chó laâm taám giúâ, maâ laâm àïën 10h, thêåm chñ chuã nhêåt cuäng khöng boã ra khoãi cöng súã. Thïë maâ viïåc vêîn khöng hïët. Röìi böîng coá tin baáo laâ quan thanh tra seä àïën vaâo ngaây thûá 4. Caã vùn phoâng söi lïn. Àïí chúâ kyá giêëy, caác thêìy xïëp thaânh haâng daâi. Àiïåu naây nïëu khöng cho thïm biïn chïë chuáng töi àïën chïët beåp dûúái àöëng giêëy túâ töìn laåi naây mêët. Chó riïng quan àöëc biïët quan thanh tra sùæp àïën maâ vêîn khöng mêët bònh tônh. - Àïën thò àïën chûá sao! - öng laånh luâng noái. - Bêím ngaâi Xaáppheát, àïën thò àïën laâ thïë naâo aå? Vúái laäo êëy khöng àuâa àûúåc àêu. Coá nhûäng nguöìn tin àaáng tin cêåy cho chuáng töi biïët rùçng thûá 4 naây laäo ta seä àïën. - Laäo êëy khöng ùn thõt àûúåc ta! Àïën thò cûá àïën! - Ngaâi chùæc chûa bao giúâ laâm viïåc vúái thanh tra? - Caác baån thên mïën, vêåy theo caác baån chuáng ta phaãi laâm gò àêy? - Doån buöìng riïng naây, múã tiïåc chiïu àaäi naây. Chùèng leä nhûäng viïåc êëy laåi khöng cêìn hay sao? - Chaã... a... a cêìn! - ngaâi Xaáppheát noái - Súã ta chùèng coá xu naâo àïí laâm viïåc êëy caã. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 48 Tûâ xûa túái nay caác baån àaä thêëy ngûúâi naâo gaân nhû thïë chûa? Vò laäo thanh tra àïën, suöët hai thaáng rûúäi nay chuáng töi àaä phaãi àöí möì höi söi nûúác mùæt. Chuáng töi laâm viïåc cêåt lûåc búãi vò rùçng khöng nay thò mai laäo ta seä àïën. Maâ ngaây àoá chuáng töi laåi khöng töí chûác nöíi möåt bûäa tiïåc hay sao. Bï böëi khöng thïí tûúãng tûúång àûúåc. Nïëu khöng cho laäo ta àûúåc möåt bûäa cheán thò cöng lao chuáng töi àïìu xuöëng biïín hïët. Thïë laâ anh em àöìng sûå chuáng töi gom tiïìn nhau laåi àùåt möåt bûäa tiïåc vaâo thûá tû taåi cêu laåc böå thûúng maåi. Àïm thûá ba töi khöng sao nhùæm mùæt àûúåc. Töi dêåy súám rûãa mùåt, caåo rêu röìi ài laâm tûâ luác 7h30. Thïë maâ vêîn laâ ngûúâi cuöëi cuâng. Töi thêëy ai nêëy àïìu mùåc quêìn aáo múái cûáng, ngûúâi naâo chöî nêëy àaâng hoaâng. Nhû thûúâng lïå, quan àöëc vêîn àïën luác chñn giúâ vaâ vaâo phoâng riïng laâm viïåc. Caã súã töi söi àöång cöng viïåc. Ai cuäng muöën laâm töët hún, nhanh hún. Maäi àïën trûa cuäng chùèng thêëy tùm húi thanh tra àêu caã. Hay laâ mai laäo êëy múái àïën? Chuáng töi baân àïën cêu laåc böå thûúng maåi xin chuyïín bûäa tiïåc sang ngaây mai. Àïí möåt ngaây thûác ùn cuäng coá hoãng àêu maâ súå! Coá tiïëng chuöng àiïån thoaåi, röìi coá tin àiïån àïën, moåi ngûúâi nhúán nhaác chúâ tin thanh tra. Nhûng roä raâng laâ khöng ai nghe àûúåc gò vïì laäo, khöng ai nhòn thêëy mùåt laäo. - Chñnh baác laâ ngûúâi tung tin ra phaãi khöng? - Chïët, baác nhúá laåi xem, àêy coá phaãi laâ chuyïån àuâa àêu? Töëi höm àoá chuáng töi tûå khao mònh möåt bûäa. Moåi chuyïån àïìu xoay quanh laäo thanh tra: - Naây, sao laäo ta khöng àïën nhó? - Bao giúâ laäo êëy múái àïën? - Röìi xem, bao giúâ laäo ta cuäng àïën chöåp chuáng ta bêët thònh lònh. Àïën cuöëi bûäa, khöng kòm àûúåc nûäa, quan àöëc múái cûúâi phaá lïn: http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 49 - Thûa caác ngaâi ! Chùèng coá thanh tra thanh triïëc gò caã. Tin êëy chñnh laâ töi tung ra àêëy. Caái thû baáo tin laäo êëy àïën cuäng laâ töi gúãi. AÁi chaâ, àöì lûâa àaão, khiïëp quaá, àöì àïíu! - Thò töi biïët laâm thïë naâo khaác nûäa? Moåi biïån phaáp cuãa töi àïìu khöng àaåt kïët quaã gò! Töi khöng sao àûa caác öng vaâo nïì nïëp àûúåc. Chñnh caác öng buöåc töi phaãi lûâa döëi, phaãi bõa ra chuyïån quan thanh tra àïën. Bêy giúâ caác öng thêëy khöng, cöng viïåc àaä chaåy àïìu rùm rùæp! Bûäa tiïåc chùèng laâm chuáng töi vui lïn tñ naâo. Nhûäng ngaây sau duâ chuáng töi coá cöë gùæng bao nhiïu cuäng khöng laâm cho cöng súã trúã laåi traång thaái mêëy höm trûúác àûúåc, khöng khñ noá cûá thïë naâo êëy. Nhûng böå maáy àaä khúãi àöång. Caác cêëp trïn cuäng àaä biïët àïën chuáng töi vaâ bùæt àêìu döåi xuöëng trùm thûá giêëy túâ luåc vêën. Khaách laâm viïåc bùæt àêìu ra vaâo. Duâ chuáng töi coá cöë traánh cuäng khöng traánh àûúåc hoå. Hún nûäa, hoå coân quaát thaáo chuáng töi: - Caái nhaâ öng naây, chuáng töi àïën nöåp thuïë chûá laâm gò. Chñnh tiïìn lûúng cuãa caác öng cuäng nùçm trong naây caã àêëy. Laâm ài, laâm viïåc ài chûá, chuáng töi laåi bêím quan trïn bêy giúâ! Tûâ àöå àoá chuáng töi khöng chêy lûúâi àûúåc nûäa. Súå thay, cöng viïåc möîi ngaây möåt nhiïìu hún, khöng sûác àêu laâm xuïí àûúåc. Súã töi àaä nhêån thïm mûúâi ngûúâi maâ viïåc vêîn khöng giaãm. Töåi vaå êëy chñnh laâ do caái laäo giaâ Xaáppheát lûâa àaão kia maâ ra caã. Thïë àêëy, chuáng töi chùèng thêëy mùåt muäi quan thanh tra àêu, nhûng àêìu oác khöng luác naâo rúâi àûúåc laäo. Bao giúâ chuáng töi ngöìi laâm viïåc cuäng dûúâng nhû coá con mùæt cuá voå cuãa laäo theo doäi. Töëi naâo cêìu nguyïån, chuáng töi cuäng chó xin möåt àiïìu: - Laåy thaánh Ala vô àaåi, xin ngûúâi ban cho chuáng töi möåt viïn giaám àöëc nhû viïn giaám àöëc ngaây xûa. Cêìu cho laäo êëy nhöí toeåt vaâo cöng viïåc trong súã vaâ cêëp trïn quïn hùèn chuáng töi! http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 50 9. CAÃ MÖÅT ÖÍ Taåi bïën taâu úã Kaàûkêy möåt ngûúâi phuå ûûä treã tuöíi àang kïu la: - ÖËi giúâi àêët úi! Caái vñ cuãa töi, caái vñ cuãa töi...! Bùæt lêëy noá! Àaám àöng nhöën nhaáo lïn. Thùçng ma caâ böng ài chên àêët chaåy trïn cêìu taâu, nhaãy tûâng ba bêåc möåt. Ngûúâi phuå nûä treã trung xinh àeåp van naâi nhûäng ngûúâi àûáng bïn caånh: - Àuöíi noá höå töi vúái! Toám lêëy noá! Thùçng ùn cùæp àaä chuöìn mêët. Nùm phuát tröi qua. Böîng möåt viïn caãnh binh treã tuöíi hiïån ra. Tay viïn caãnh binh àùåt trïn vai thùçng ùn cùæp àaä xoaáy chiïëc vñ. - Vñ cuãa ai àêy? Chiïëc vñ maâu àen, to, boáng loaáng. Ngûúâi phuå nûä treã trung xinh àeåp vui sûúáng vuâng ra khoãi àaám àöng chaåy böí àïën bïn ngûúâi caãnh binh. - Cuãa töi! Chaâ, àöåi ún öng quaá! Thùçng ùn cùæp ài àêët, cúãi trêìn, trïn ngûúâi khöng coá chöî naâo maâ tuám àûúåc caã. Viïn caãnh binh luöìn tay vaâo nùæm lêëy múá toác daâi giûä cho hùæn khoãi chaåy mêët. Thên hònh bêín thóu cuãa thùçng ùn cùæp löå ra tûâ nhûäng chöî thuãng úã chiïëc quêìn lñnh cuä giúâ àaä biïën thaânh múá gieã raách. Viïn caãnh binh treã tuöíi baão ngûúâi phuå nûä: - Múâi baâ theo töi vïì böët. - Àïí laâm gò? Vñ naây laâ cuãa töi maâ! Ai cuäng tröng thêëy thùçng cha naây giêåt vñ úã tay töi. - Phaãi ghi lúâi khai cuãa baâ àïí trònh toaâ. Hoå ài vïì böët, viïn caãnh binh vaâ thùçng keã cùæp ài trûúác, ngûúâi àaân baâ theo sau. Nghe ngûúâi phuå nûä khai xong, viïn caãnh saát trûúãng kinh túãm nhòn thùçng ùn cùæp ngûúâi nöìng nùåc muâi suác vêåt chïët: http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 51 - Thùçng kia, maây khöng biïët xêíu höí aâ? Khoeã nhû con lûâa êëy! Giaá ài laâm ùn gò coá phaãi hún khöng!... Thùçng ùn cùæp thong thaã ngêíng àêìu lïn: - Thïë coân nhûäng keã khaác laâm nghïì gò? - noá noái. - Cêm ngay! Viïn caãnh saát trûúãng hoãi ngûúâi phuå nûä treã: - Hanûm Ephendi, trong vñ cuãa baâ coá nhûäng gò? - Tiïìn, saáp möi, chiïëc gûúng, höåp phêën... - Coá bao nhiïu tiïìn? Ngûúâi phuå nûä nñn lùång. Viïn caãnh saát trûúãng thoâ tay àõnh cêìm chiïëc vñ nùçm trïn baân, nhûng ngûúâi phuå nûä ngùn laåi: - Xin öng àûâng múã ra! Trong vñ töi coá... thöi, öng àïí töi múã lêëy. Song viïn caãnh saát trûúãng àaä cêìm lêëy chiïëc vñ vaâ döëc ra moåi thûá bïn trong: höåp saáp möi, chiïëc gûúng, höåp phêën, ñt tiïìn leã vaâ... 200 àöìng àöla. - Baâ lêëy tiïìn àöla naây úã àêu ra? - viïn caãnh saát trûúãng hoãi. - Töi khöng thûa kiïån gò ngûúâi naây caã - ngûúâi phuå nûä chó tay vaâo tïn ùn cùæp noái vöåi - Töi chó yïu cêìu cho töi xin laåi chiïëc vñ, töi vïì! - Töi àang hoãi vïì söë àöla naây. - Laåy Trúâi, maâ thöi, töi cuäng chùèng cêìn chiïëc vñ nûäa. Cûá àïí laåi chöî caác öng cuäng àûúåc. Töi ài vïì àêy. - Baâ khöng vïì àûúåc! Baâ lêëy àöla úã àêu ra? Ngûúâi phuå nûä cuái mùåt xuöëng: - Madam Eleni múái àûa cho töi saáng nay. Thùçng ùn cùæp ngêíng àêìu lïn ngoá viïn caãnh saát trûúãng vaâ cûúâi khêíy. - Thïë Madam Eleni naây úã àêu? Ngûúâi phuå nûä thò thêìm tiïët löå àõa chó. Thïë laâ caãnh saát trûúãng caãnh binh, thùçng keã cùæp vaâ ngûúâi phuå nûä lïn xe húi cuãa súã caãnh saát ài àïën nhaâ madam Eleni. Ngay trong http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 52 gian phoâng àêìu tiïn hoå chaåm traán phaãi möåt cùåp àang úã trong tû thïë khöng lêëy gò laâm tao nhaä cho lùæm. Trong khùæp saáu cùn buöìng, viïn caãnh saát trûúãng bûúác chên vaâo bêët kyâ chöî naâo cuäng àïìu thêëy nhûäng cùåp nhû vêåy caã. Caãnh saát trûúãng xöng túái madam Eleni: - A, chñnh muå laâ chuã nhaâ chûáa. Chuáng ta àaä hoaâi cöng tòm kiïëm muå Eleni suöët saáu thaáng nay àêy?! Muå lêëy àêu ra söë tiïìn àöla naây? - Coá möåt khaách chúi laâ Rida traã cho töi. Nhûäng ngûúâi àaân öng vûâa bõ bùæt gùåp trong caãnh bêåy baå êëy àûúåc thaã ra, vò hoå la àaân öng. Coân àaân baâ thò vò khöng phaãi laâ àaân öng nïn bõ àûa àïën nhaâ thûúng úã Ahûcapû àïí khaám bïånh. Sau àoá viïn caãnh saát trûúãng, thùçng ùn cùæp, ngûúâi phuå nûä xinh àeåp vaâ madam Eleni laåi ài xe húi cuãa súã caãnh saát àïën nhaâ Rida. Taåi nhaâ Rida, trïn têìng thûá baãy, àang tiïën haânh xêy dûång. - Caác ngûúâi laâm gò úã àêy? - Coá gò àêu! - Coá gò àêu aâ?! Thïë cöng nhên vúái nhûäng ngûúâi coi viïåc naây laâ caái gò? Nghôa laâ caác ngûúâi àaä xêy nhaâ phaåm phaáp! Thùçng ùn cùæp ngêíng àêìu lïn nhòn viïn caãnh saát trûúãng vaâ laåi cûúâi khêíy. Sau khi àaä lêåp biïn baãn vïì viïåc xêy dûång bêët húåp phaáp, caãnh saát trûúãng hoãi Rida: - Anh lêëy söë àöla naây úã àêu? - Ali àûa cho töi. Caãnh saát trûúãng goåi dêy noái àïën cuåc an ninh xin möåt xe vêån taãi kñn mñt. Têët caã söë haânh khaách cuä vaâ Rida lïn xe. Hoå àïën nhaâ Ali. Caãnh saát trûúãng hoãi Ali: - Öng coá àûa söë tiïìn àöla naây cho Rida khöng? - Coá! - Sao öng laåi àûa cho hùæn? - Öng ta baán sùæt laâm nhaâ cho töi. Caãnh saát trûúãng quay laåi Rida: http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 53 - Sùæt laâm nhaâ? Thïë anh coá giêëy pheáp khöng? Khöng aâ? Thïë àêëy!... Nghôa laâ anh laåi coân àêìu cú caã sùæt nûäa! Sau àoá hùæn laåi hoãi Ali: - Anh lêëy tiïìn àöla naây úã àêu?... - Töi àûúåc baåc àïm qua úã nhaâ Huxêy. Thùçng ùn cùæp vêîn luön luön cuái àêìu xuöëng laåi ngêíng lïn nhòn viïn caãnh saát trûúãng vaâ cûúâi khêíy. Ngûúâi caãnh binh, viïn caãnh saát trûúãng, thùçng ùn cùæp, ngûúâi phuå nûä khaã aái, Rida vaâ Ali ngöìi lïn xe vêån taãi àïën nhaâ Huxêy. Trïn nhûäng baân traãi daå xanh coá 10000 àöìng, nhûäng quên suác sùæc vaâ cöî baâi. Sau khi nhûäng con baåc àaä àûúåc àûa àïën cöng töë viïn, caãnh saát trûúãng hoãi Huxêy: - Anh lêëy àêu ra tiïìn àöla naây? - Chiïëc taâu Ghïmisgúsïk sang Myä múái quay vïì. Nuri àûa cho töi. Anh ta laâm thúå maáy úã àêëy. Caác haânh khaách cuä vaâ Huxêy lïn xe vêån taãi ài àïën nhaâ ngûúâi thúå maáy Nuri. Trong nhaâ tay thúå maáy Nuri naây coân tòm thêëy 10 cên thuöëc phiïån trùæng nguyïn chêët. Nuri thuá nhêån laâ àaä nhêån tiïìn àöla cuãa Ixan. Ixan tûác thò bõ bùæt quaã tang àang phaåm töåi úã toaâ biïåt thûå trïn àúâi Böcpho. ÚÃ àêy hùæn saãn xuêët thuöëc phiïån trùæng. - Anh lêëy tiïìn àöla cuãa ai? - Cuãa Rïsan. - Rïsan laâ ai? - Hùæn buön lêåu quêìn aáo loát phuå nûä bùçng nylöng tûâ Bêyruát àûa vïì. Thùçng ùn cùæp thong thaã ngêíng lïn nhòn viïn caãnh saát trûúãng vaâ cûúâi khêíy. Têët caã laåi lïn xe vêån taãi, bêy giúâ thò àïën nhaâ Rïsan. Rïsan noái àaä cêìm àöla cuãa muå Nïvin buön quêìn aáo loát nylöng vaâ aáo tùæm chun. Song muå naây khöng coá nhaâ. Muå vêîn úã Pari hay La Maä nhû thûúâng lïå. Viïn caãnh binh noái: http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 54 - Laåy Chuáa, cuäng may maâ khöng coá muå ta úã nhaâ; trong xe cuäng khöng coân chöî naâo tröëng nûäa röìi. Thùçng keã cùæp ngêíng àêìu lïn nhòn caãnh saát trûúãng vaâ cûúâi khêíy. Viïn caãnh saát trûúãng quaát: - Naây, thùçng búåm kia! Khöng viïåc gò maây cûá phaãi cûúâi khêíy maäi thïë! Roä raâng laâ trong boån naây thò maây vêîn coân laâ keã nheå töåi nhêët! Thùçng búåm bõ xûã töåi ùn cùæp vaâ ngöìi tuâ ba thaáng. Bêy giúâ noá laâm ùn lûúng thiïån röìi. Vaâ thêëy boáng chiïëc vñ àêìm àêu laâ noá traánh cho xa nhû traánh bïånh huãi vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 55 10. NÏËU TÖI LAÂ ÀAÂN BAÂ Xïliameát vaâo laâm gaác cöíng cho möåt xûúãng dïåt kim. Haâng thaáng hùæn àûúåc lônh taám mûúi àöìng. Vúái taám mûúi àöìng êëy thò àïën möåt phêìn tû con ngûúâi cuäng khöng söëng nöíi, chûá àûâng noái àïën möåt ngûúâi. Nhûng hùæn hy voång úã sûå cêìn mêîn cuãa hùæn. Cuöëi cuâng röìi thïë naâo öng chuã cuäng seä àaánh giaá àuáng àûúåc tinh thêìn cöë gùæng cuãa hùæn maâ tùng lûúng. Chûác gaác cöíng àöëi vúái hùæn thêåt quaã laâ thêëp keám, nhûng biïët laâm thïë naâo? Thúâi buöíi naây, coá biïët bao nhiïu ngûúâi ài gaác cöíng cho nhûäng keã coân khöng àaáng mùåt laâm nghïì gaác cöíng nûäa kia. Chuã nhaâ vaâ ngûúâi gaác cöíng àaä thïë chöî cho nhau. Hùæn laâm ngaây laâm àïm, khöng quaãn cöng tiïëc sûác àïí hoâng tiïìn lûúng àûúåc thïm àöìng naâo hay àöìng nêëy. Öi, nïëu nhû hùæn coá thïí trúã thaânh ngûúâi gaác àïm!... Ngûúâi gaác àïm úã xûúãng naây àûúåc lônh nhûäng hai trùm àöìng möåt thaáng. Maâ cöng viïåc laåi yïn tônh hún nhiïìu. Hïët loâng mong muöën àiïìu gò, ngûúâi ta nhêët àõnh seä àaåt àûúåc. Möåt ngaây kia, laäo chuã goåi hùæn vaâo, baão: - Ta rêët haâi loâng vò anh. - Àa taå öng. Laäo chuã hoãi: - Anh coá vúå röìi chûá? Nhû thïí bõ vaåch töåi, hùæn sûúång suâng àaáp: - Daå vêng! Vaâ àïí àûúåc yïn loâng sau khi àaä thuá nhêån hïët töåi löîi cuãa mònh, hùæn cuái àêìu xuöëng noái tiïëp: - Bêím öng chuã, con coân hai àûáa con nûäa aå. Laäo chuã vûâa ra chiïìu thöng caãm, vûâa laâm hùæn höí theån: - AÁi chaâ chaâ! Thïë anh laâm sao maâ söëng àûúåc? - Daå, bêím öng chuã, chêåt vêåt lùæm aå. - Ta laâm ún cho anh àiïìu naây nheá. Anh coá thïí vûâa gaác cöíng, vûâa canh àïm àûúåc khöng? http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 56 - Àûúåc lùæm, bêím öng chuã. - Kïí ra thò anh cuäng chó phaãi àûáng úã cûãa coá saáu giúâ. Cöång thïm vúái taám giúâ gaác àïm nûäa, võ chi laâ mûúâi böën giúâ. Anh haäy coân nhûäng mûúâi giúâ tûå do nûäa. Bùçng loâng khöng? - Xin àa taå öng chuã. - Ta seä tùng thïm cho anh ba mûúi àöìng vïì cöng viïåc gaác àïm nûäa. - Daå, xin àa taå öng chuã. Ngûúâi gaác àïm vêîn lônh hai trùm àöìng möåt thaáng lêåp tûác bõ àuöíi vò töåi nguã quaá say vaâ ngûúâi ta lêëy anh chaâng gaác cöíng cuãa chuáng ta thïë chên vaâo àêëy. Ban ngaây àûáng canh cûãa, coân ban àïm, àeo chiïëc àöìng höì kiïím tra trïn cöí hùæn ài canh gaác xûúãng. Tiïìn lûúng cuãa hùæn bêy giúâ àûúåc möåt trùm mûúâi àöìng. Hùæn vöën laâ ngûúâi chùm chó vaâ cêín thêån. Hùæn nghô: cuöëi cuâng laäo chuã cuäng chùèng phaãi àöì ngöëc, nhêët àõnh laäo seä nhêån thêëy sûå cöë gùæng cuãa ngûúâi laâm vaâ têët nhiïn seä laåi laâm ún cho hùæn lêìn nûäa. Chùèng haån, laäo seä giao cho hùæn laâm thû kyá xûúãng thò hay biïët mêëy! Thû kyá àûúåc lônh nhûäng 300 àöìng möåt thaáng!... Hïët loâng mong muöën àiïìu gò, ngûúâi ta nhêët àõnh seä àaåt àûúåc. Möåt höm laäo chuã goåi anh chaâng gaác cöíng vaâo: - Ta rêët haâi loâng vïì anh nïn laåi muöën laâm ún thïm cho anh möåt lêìn nûäa. Ban àïm thûåc ra thò anh cuäng khöng àïën nöîi bêån lùæm. Anh coá ûng laâm cöng viïåc giêëy túâ vùn phoâng khöng? Ta seä traã thïm cho anh saáu mûúi àöìng nûäa. Ngûúâi gaác cöíng suy tñnh. Nïëu vêåy thò hùæn seä àûúåc lônh möåt trùm baãy mûúi àöìng... - Cêìu trúâi phuâ höå cho öng, bêím öng chuã - hùæn traã lúâi. Viïn thû kyá xûúãng vêîn lônh ba trùm àöìng möåt thaáng lêåp tûác bõ àuöíi vïì töåi thûúâng àïí cho nhûäng yá nghô vêín vú, caâ phï vaâ thuöëc laá choaán hïët giúâ laâm viïåc cuãa mònh, vaâ ngûúâi ta lêëy anh chaâng gaác cöíng cuãa chuáng ta vaâo thïë chên. Giúâ àêy, ban ngaây àûáng canh cûãa, àïm àïën luác canh xûúãng, hùæn löi maáy chûä ra àaánh caác giêëy túâ. Hùæn laâm viïåc àöí möì höi höåt. Cuöëi cuâng laäo chuã cuäng chùèng phaãi laâ keã ngu àêìn. Súám muöån laäo cuäng seä phaãi nhêån thêëy moåi cöë gùæng cuãa hùæn vaâ têët nhiïn laâ seä thûúãng cöng. Laäo kïë toaán cuãa http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 57 xûúãng lônh nhûäng böën trùm àöìng möåt thaáng. Chaâ, nïëu nhû coá thïí laâm kiïm caã chên kïë toaán nûäa!... Hïët loâng mong muöën àiïìu gò, ngûúâi ta nhêët àõnh phaãi àaåt àûúåc. Möåt ngaây kia laäo chuã laåi goåi hùæn vaâo: - Töi hiïíu rùçng úã thúâi buöíi, chuáng ta thò möåt trùm baãy mûúi àöìng chûa thêëm vaâo àêu - laäo noái - nïn töi muöën tùng lûúng cho anh. - Xin àa taå öng chuã aå. - Anh hùèn laâ coân thò giúâ röìi. Ngöìi khöng úã nhaâ laâm gò, anh nïn nhêån laâm thïm viïåc tñnh toaán söí saách cho xûúãng coân hún. - Daå vêng, bêím öng chuã. - Hay lùæm, töi tùng thïm cho anh böën nhùm àöìng nûäa. Viïn kïë toaán cuãa xûúãng vêîn lônh 400 àöìng möåt thaáng lêåp tûác bõ àuöíi vïì töåi cûá nhêìm trûâ thaânh cöång, nhêìm chia thaânh nhên. Bêy giúâ anh chaâng gaác cöíng cuãa chuáng ta àûúåc lônh 215 àöìng möåt thaáng. Ban ngaây hùæn àûáng canh cûãa saáu giúâ, ban àïm taám giúâ gaác xûúãng vaâ àöìng thúâi àaánh maáy, coân khi vïì nhaâ thò laåi tñnh tñnh toaán toaán. Hùæn laâm viïåc thêåt nhiïìu, cêìn mêîn, cöë laâm cho nhiïìu hún mûác ngûúâi ta àoâi hoãi úã hùæn. Giúâ naây hùæn laåi mú tûúãng àïën chûác thuã kho. Thuã kho àûúåc lônh nhûäng 450 àöìng möåt thaáng! Nïëu nhû con ngûúâi hïët loâng mong muöën àiïìu gò, àiïìu àoá nhêët àõnh phaãi àaåt àûúåc. Laäo chuã laåi goåi hùæn vaâo: - Töi laåi muöën laâm ún cho anh lêìn nûäa. Anh nghô sao, nïëu töi múâi anh nhêån chûác thuã kho? - Àûúåc nhû vêåy con rêët lêëy laâm maän nguyïån, bêím öng chuã. - Hay lùæm, lûúng anh seä àûúåc tùng thïm ba nhùm àöìng. Anh ài maâ nhêån kho! Viïn thuã kho, möåt con ngûúâi lú àïînh - àaä chúã nhêìm vïì nhaâ àöi thûá haâng maâ àaáng leä anh ta phaãi chúã vïì kho, lêåp tûác bõ àuöíi, vaâ anh chaâng gaác cöíng cuãa chuáng ta bùæt àêìu laâm phêån sûå cuãa mònh. Hùæn laâm ngaây laâm àïm khöng quaãn sûác, khöng tiïëc thò giúâ gò hïët. Laäo chuã chùèng phaãi con lûâa, cuöëi cuâng thïë naâo laäo cuäng àaánh giaá àuáng mûåc sûå hy sinh êëy. Vaâ quaã nhiïn... Laäo chuã goåi anh vaâo: http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 58 - Caám ún anh, töi rêët haâi loâng vïì anh. Ngûúâi laâm viïåc töët thò ai cuäng biïët àïën! Caác cöng viïåc khaác thò anh vêîn cûá giûä nguyïn, riïng viïåc gaác cöíng thêåt khöng xûáng àaáng vúái anh nûäa. Vaâ tûâ nay töi böí nhiïåm anh laâm quaãn àöëc phên xûúãng. Laâm quaãn àöëc? Hùæn àêm ngú ngêín caã ngûúâi! Lêu nay hùæn vêîn nhùm nhe caái chên quaãn àöëc. Hïët loâng mong muöën àiïìu gò, ngûúâi ta nhêët àõnh seä àaåt àûúåc. Vaâ thïë laâ hùæn àaä àûúåc laâm quaãn àöëc. - Töi thïm lûúng cho anh taám mûúi àöìng - laäo chuã noái. Kiïm laâm quaãn àöëc nïn lûúng hùæn àûúåc thïm 90 àöìng, song vò thöi gaác cöíng laåi mêët 80 àöìng, vêåy caã thaãy giúâ àêy hùæn lônh 260 àöìng möåt thaáng. Viïn quaãn àöëc cuä vêîn lônh 500 àöìng lêåp tûác bõ àuöíi vò töåi taán tónh cö thû kyá cuãa öng chuã. Trong phên xûúãng coá böën mûúi cöng nhên, hai thúå caã vaâ hai mûúi chiïëc maáy. Laâm cöng nhên thò hùæn chùèng maâng, vò hùæn coá biïët nghïì ngöîng gò àêu, maâ laâm thúå caã thò laåi caâng khöng nöíi. Hùæn cuäng khöng thïí thay cho maáy moác àûúåc... maâ trong vùn phoâng thò ngoaâi hùæn, chó coân coá cö thû kyá àaánh maáy nûäa thöi. Luác raãnh viïåc, hùæn taán chuyïån vúái cö thû kyá, khen ngúåi laäo chuã. - Cêìu trúâi phuâ höå cho öng chuã, möåt con ngûúâi quyá hoaá quaá. Töi vaâo laâm gaác cöíng cho xûúãng àûúåc 80 àöìng möåt thaáng. Öng chuã cho laâm thïm chên gaác àïm, thïë laâ töi àûúåc 110 àöìng. Sau àoá, öng coân cho töi laâm thû kyá! Lûúng töi tùng lïn àïën 170 àöìng. Sau öng laåi tin cêín giao cho laâm kïë toaán vaâ traã têët caã 215 àöìng. Röìi öng giao cho caã viïåc giûä kho, töi àûúåc 250 àöìng. Vaâ bêy giúâ thò khöng kïí moåi khoaãn tiïìn trïn, töi coân laâm quaãn àöëc. Vaâ lûúng cuãa töi nhûäng 260 àöìng! Cö thû kyá cuäng khen ngúåi öng chuã: - Thoaåt tiïn, töi vaâo laâm chên queát doån úã àêy àûúåc 40 àöìng. Sau àoá töi nhêån thïm viïåc doån deåp, giùåt giuä úã nhaâ öng chuã vaâ àûúåc têët caã 60 àöìng. Röìi töi laåi kiïm caã laâm thû kyá àaánh maáy. Lûúng töi tùng lïn àïën 80 àöìng. Sau töi laâm thïm viïåc nêëu nûúáng vaâ giuáp àúä viïåc nöåi trúå cho öng chuã, öng ta beân tùng cho töi lïn 100 àöìng. Röìi sau nûäa... sau nûäa anh biïët àêëy, töi àaä trúã thaânh ngûúâi coá quan hïå http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 59 thïë naâo vúái öng chuã. Vaâ lûúng töi àûúåc tùng thïm 15 àöìng. Bêy giúâ töi àûúåc lônh 115 àöìng! Hùæn baão cö thû kyá: - Cö laâm viïåc nhiïìu nhû thïë chùæc mïåt lùæm àêëy! Cö thû kyá àaáp laåi laâ hùæn noái rêët coá lyá vaâ cuäng hoãi laåi hùæn: - Thïë cöng viïåc anh laâm khöng nhiïìu aâ? Lûúng anh nhû vêåy khöng ñt hay sao? Hay laâ anh khöng muöën àûúåc tùng lûúng nûäa? Hùæn nhòn cö thû kyá. Hùæn nhúá ra rùçng trong vùn phoâng khöng coân ai ngoaâi hùæn vaâ cö thû kyá nûäa. Hùæn nghô àïën àöëng cöng viïåc cuãa cö ta. - Khöng, khöng - hùæn noái - Töi khöng coân muöën möåt khoaãn naâo thïm nûäa. Caám ún cö. Nhûng nïëu nhû töi laâ àaân baâ thò sao? Thò hùèn öng chuã seä àuöíi caã cö vaâ tùng lûúng cho töi thïm 20 àöìng... Khöng, khöng!... Nhû thïë naây töi àaä toaåi nguyïån... vêng, nhûng... nïëu töi laâ àaân baâ! http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 60 11. XIN MÚÂI BAÁC CÛÁ ÀÏËN CHÚI... Möåt öng vùn sô rêët coá tiïëng noå vûâa kyã niïåm ngaây sinh thûá 60 cuãa mònh xong, êëy thïë maâ khöng hiïíu taåi sao lùæm àöåc giaã cûá khùng khùng caäi laâ öng phaãi nhiïìu tuöíi hún thïë nhiïìu. Hay coá chuyïån laå àúâi nhû vêåy coá leä laâ vò nhûäng caái nöíi tiïëng noái chung dïî àûúåc ngûúâi ta gaán thïm cho tuöíi taác, àïí tùng thïm phêìn danh giaá, maâ cuäng coá thïí laâ vò chñnh baãn thên sûå vinh quanh laâm cho ngûúâi ta giaâ ài, vò noá luyïån cho ngûúâi ta phaãi biïët söëng dûåa vaâo chuát tiïëng tùm coân dû laåi cuãa ngaây xûa. Quaã thêåt, khöng hiïíu taåi sao ngûúâi ta cûá hay nghô laâ caác vùn sô nöíi tiïëng thò khöng nhûäng phaãi giaâ hún, maâ coân phaãi giaâu coá hún caái thûåc tïë cuãa hoå nhiïìu. Chûá laåi khöng aâ! Tiïëng tùm lûâng lêîy nhû thïë maâ baão khöng giaâu thò ai maâ tin àûúåc! Cûá goåi laâ trong nhaâ phaãi coá möåt hoâm vaâng, phaãi khöng coân thiïëu thûá gò nûäa! Àöì àaåc thò chaã phaãi noái, têët nhiïn laâ phaãi toaân sêåp guå tuã cheâ röìi! Vêåy thò öng vùn sô maâ chuáng ta vûâa noái bõ ngûúâi ta cho rùçng giaâ hún tuöíi laâ cuäng àuáng thöi. Búãi leä laâ giöëng nhû têët caã nhûäng ngûúâi traãi àúâi, tröng öng súám giaâ vaâ súám coá möåt veã gò tiïìu tuyå, hom hem. Coân chuyïån baão öng giaâu, thò têët nhiïn cuäng khöng phaãi khöng coá lyá. Thò cûá xem ngay caách ùn mùåc cuãa öng thò biïët, chaã luác naâo laâ khöng nuöåt naâ chaãi chuöët. Tuã quêìn aáo cuãa öng tuy chûa àïën mûác chêåt nñch, nhûng luác naâo cuäng treo dùm saáu böå, may caách àêy tuy àaä chuåc nùm, nhûng böå naâo böå nêëy tröng haäy coân múái nguyïn. Maâ böå naâo öng mùåc tröng cuäng nïìn lùæm! Hai nûäa, tuy coá luác trong tuái chó veãn veån coân coá chuåc baåc, nhûng öng ùn tiïu vêîn röång raäi vaâ sang lùæm, nïn ngûúâi ta cûá ngúä öng phaãi coá àïën chuåc nghòn. êëy thïë nhûng thûåc ra thò öng rêët tuáng, vaâ tuáng àaä lêu röìi. Coá caái laâ öng hïët sûác giêëu khöng àïí ai biïët chuyïån àoá maâ thöi. Búãi àaä àïën luác tiïëng tùm cuãa öng khöng coân àem laåi cho öng nhiïìu tiïìn baåc nûäa. Khöng biïët vò thõ hiïëu bêy giúâ àaä thay àöíi, hay vò möåt nguyïn nhên giaâ khaác, nhûng aách cuãa öng ngûúâi ta khöng in nûäa. Àïën caác baáo cuäng khöng túâ naâo buöìn àùåt öng viïët baâi. Caác nhaâ xuêët baãn cuäng chaã nhaâ naâo hoãi han gò àïën öng. Thûã hoãi thïë thò http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 61 öng, möåt ngûúâi chó biïët söëng bùçng ngoâi buát, vaâ suöët àúâi hy sinh cho sûå nghiïåp vùn chûúng coân biïët laâm gò nûäa? Nhûng öng laåi cûá tûúãng rùçng tiïëng tùm cuãa öng haäy coân lûäng lêîy lùæm. Hay öng tûúãng nhêìm? Nïëu tûúãng nhêìm, thò taåi sao àöåc giaã vêîn nhúá àïën öng, khi ài àûúâng ta vêîn chaâo hoãi öng vaâ luác chuyïån troâ ngûúâi ta vêîn nhùæc àïën tïn öng?... Trûúác àêy, coá möåt thúâi gian öng laâm cho caác baáo. Nhûng khöí nöîi laâ caác öng baån laâm baáo quen biïët höìi xûa nay chùèng coân ai. Giaá nhû hoå vêîn coân laâm úã caác toaâ soaån thò hùèn öng àaä àïën gùåp àïí xin viïåc röìi. Coân nhûäng àöìng nghiïåp múái thò öng laåi khöng quen, tuy rùçng nïëu coá àïën gùåp thò chùæc hoå vêîn biïët öng, vò öng laâ möåt vùn sô nöíi tiïëng, vaâ vêîn tiïëp àaäi öng möåt caách niïìm núã, thêåm chñ vêîn thûa gûãi vúái öng möåt caách kñnh cêín nûäa laâ khaác. Nhúá laåi höìi xûa, àïën túâ baáo naâo, öng cuäng àûúåc ngûúâi ta àoán tiïëp thêåt laâ niïìm núã, vaâ ngûúåc laåi öng cuäng hïët sûác vui veã thên mêåt vúái hoå, vò thïë hoå laåi caâng mïën öng vaâ àùåt öng viïët luác thò möåt baâi baáo, luác thò möåt baâi dõch, luác thò möåt baâi chêm biïëm. Saáng höm nay, öng ùn mùåc cêín thêån hún moåi ngaây: öng quyïët àõnh àïën thùm túâ baáo maâ ngaây xûa öng thûúâng lai túái vaâ àaä coá lêìn àùng truyïån cuãa öng. Khi bûúác àïën cûãa toaâ soaån, caái cûãa maâ moåi khi öng vêîn quen ra vaâo tûå do, öng bõ ngûúâi gaác cûãa giûä laåi: - Öng hoãi ai? Öng traã lúâi laâ muöën gùåp öng chuã buát. - Öng tïn laâ gò àïí töi vaâo thûa? Öng xûng tïn. Ngûúâi gaác cöíng chûâng cuäng biïët tiïëng öng, nïn khi nghe öng xûng danh, y böng söët sùæng àûáng dêåy. - Xin öng chúâ cho möåt phuát! Noái àoaån y goåi dêy noái baáo cho viïn chuã buát biïët röìi baão: - Xin múâi öng vaâo. Nhaâ vùn bûúác vaâo buöìng öng chuã buát. Khaách vaâ chuã chûa quen biïët nhau mêëy, nhûng chuã àaä nhanh nheån àûáng lïn àoán, lïî pheáp bùæt tay, röìi niïìm núã keáo ghïë múâi khaách ngöìi. Sau àoá, laåi ên cêìn hoãi khaách quyá muöën duâng gò. - Xin öng möåt taách caâ phï vûâa ngoåt thöi aå! http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 62 Bêy giúâ chùæc thïë naâo viïn chuã buát cuäng sùæp hoãi: "Ngaâi coá mang gò àïën cho chuáng töi khöng aå?" aâ maâ khöng, cûá xem caái daáng àiïåu quaá lïî pheáp cuãa öng ta nhû thïë thò chûa chùæc öng ta àaä daám hoãi thùèng cêu êëy, maâ phaãi hoãi möåt cêu gò khaác, àaåi khaái nhû "Ngaâi coá àiïìu gò cêìn daåy khöng aå?" kia! Khöng biïët nïn traã lúâi öng ta thïë naâo àêy? Chaã leä laåi noái thùèng laâ mònh àïën xin viïåc? Vò thïë, àïí traánh trûúác cêu hoãi êëy, nhaâ vùn ta múái vaâo àïì bùçng cêu: - Töi rêët thñch nhûäng baâi baáo cuãa öng viïët, nhêët laâ caái buát phaáp àöåc àaáo cuãa öng. - Daå, ngaâi quaá khen! - Khöng höm naâo töi boã àûúåc caác baâi xaä luêån cuãa öng. - Daå, caãm ún ngaâi àaä quan têm... - Höm nay nhên tiïån ài ngang qua àêy töi muöën reä vaâo thùm... - Daå, thêåt laâ quyá hoaá quaá!... - AÂ maâ töi khöng laâm phiïìn gò öng àêëy chûá?... - ÊËy chïët, sao ngaâi laåi noái thïë aå! Àûúåc ngaâi àïën thùm thêåt laâ hên haånh cho chuáng töi... Nhûng röìi caâ phï àaä caån vaâ nhûäng cêu trao àöíi xaä giao cuäng àaä hïët. Biïët noái gò nûäa àêy? Viïn chuã buát chùæc sùæp phaãi hoãi vïì muåc àñch cuöåc viïëng thùm cuãa öng, vò àaä lêu nhaâ vùn khöng àïën thùm toaâ baáo, maâ höm nay böîng laåi àïën... Têët nhiïn luác àoá öng seä noái roä muåc àñch öng àïën thùm vaâ viïn chuã buát chùæc seä hoãi: "Ngaâi coá cuöën tiïíu thuyïët naâo viïët xong röìi khöng aå? Giaá ngaâi cho pheáp baão chuáng töi àûúåc àùng thò thêåt laâ hên haånh quaá..." Vaâ öng seä baão: "Rêët tiïëc laâ töi khöng àem theo cuöën naâo. Nhûng hiïån nay töi àang viïët hai cuöën tiïíu thuyïët vaâ möåt cuöën sùæp viïët xong..." Khöën nöîi cêu chuyïån cûá loanh quanh maäi maâ vêîn khöng chõu vaâo àïì. Nhaâ vùn àaânh phaãi hoãi laái sang chuyïån khaác: - Caác öng laâm chñnh trõ, chùæc phaãi theo doäi têët caã caác sûå kiïån. Vêåy caác öng coá yá kiïën thïë naâo vïì baâi diïîn vùn gêìn àêy cuãa ngaâi thuã tûúáng? Hoãi xong cêu êëy nhaâ vùn múái thëy ên hêån, vò khi viïn chuã buát traã lúâi, öng coá nghe vaâ coá hiïíu gò àêu. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 63 Cêu chuyïån vêîn röm raã, nhûng viïn chuã buát vêîn chùèng hïì ngoã yá nhúâ öng viïët cho caái gò: tiïíu thuyïët, baáo hay truyïån ngùæn... - Thöi xin pheáp öng, keão laâm öng mêët thúâi gian. - ÊËy chïët, ngaâi cûá noái thïë!... Mêëy khi chuáng töi hên haånh àûúåc ngaâi àïën chúi... luác naâo coá dõp, xin múâi ngaâi cûá àïën aå! Vûâa xuöëng cêìu thang, nhaâ vùn vûâa nghô: Khöng hiïíu cêu öng ta noái: Xin ngaâi cûá àïën chuáng töi rêët hên haånh" laâ coá yá gò? Chó laâ möåt cêu noái xaä giao hay laâ möåt lúâi múâi thaânh thûåc? Coá thïí, lêìn naây öng ta chûa daám àïí nghõ mònh viïët cho caái gò, chó vò súå húi àûúâng àöåt chùng? Nïëu vêåy lêìn sau àïën, chùæc thïë naâo öng ta cuäng phaãi múâi mònh viïët cho möåt baâi baáo... Maâ cuäng coá thïí quaã thêåt höm nay öng ta chûa coá viïåc gò cêìn nhúâ àïën mònh... Nhaâ vùn nöíi tiïëng nghô vêåy röìi ài àïën túâ baáo khaác. Öng quyïët àõnh phaãi gùåp viïn giaám àöëc túâ baáo naây, vò höìi xûa öng coá quen biïët cöë thên sinh ra öng ta. Luác àêìu, öng coá thïí gúåi chuyïån vïì böë öng ta, toã yá thûúng tiïëc öng cuå, röìi dêìn dêìn seä laái sang chuyïån laâm ùn. - Öng cêìn gùåp ai? - ngûúâi gaác cöíng hoãi. Öng traã lúâi laâ muöën gùåp öng giaám àöëc. Nhûng ngûúâi ta cho öng biïët öng giaám àöëc ài Chêu Êu mêët röìi. Àaä àõnh quay vïì, nhûng ra àïën cûãa, àûáng têìn ngêìn möåt luác, nghô thïë naâo öng laåi quay laåi baão ngûúâi gaác cûãa: - Nïëu vêåy baác cho töi gùåp öng phuå traách muåc vùn nghïå. - Öng cho töi biïët tïn àïí töi vaâo baáo. Öng xûng tïn vaâ ngûúâi ta cho öng vaâo. Cêu chuyïån giûäa öng vaâ öng phuå traách muåc vùn nghïå múã àêìu cuäng na naá nhû cêu chuyïån giûäa öng vúái viïn chuã buát túâ baáo trûúác. Coá àiïìu lêìn naây öng phaãi tòm caách noái kheáo ngay cho chuã nhên biïët laâ öng sùén saâng viïët möåt caái gò àoá, thêåm chñ öng coân noái thùèng laâ tûâ lêu öng vêîn viïët truyïån ngùæn cho caác baáo. Àoaån öng noái thïm: - Chó tiïëc laâ coá leä öng khöng coân nhúá caái höìi àoá... - ÖÌ, sao baác laåi noái thïë! Töi nhúá lùæm chûá! Truyïån naâo cuãa baác töi cuäng àïìu àoåc caã. Baác viïët truyïån hay lùæm, quïn thïë naâo àûúåc. - Caác nhaâ vùn treã bêy giúâ kïí ra cuäng coá viïët - nhaâ vùn laåi noái tiïëp - nhûng... khöng biïët diïîn àaåt thïë naâo cho àuáng... chûá thêåt ra http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 64 thò truyïån cuãa hoå chûa thïí goåi laâ truyïån àûúåc. Vò viïët àûúåc möåt truyïån hay coá phaãi dïî àêu! - Vêng, têët nhiïn röìi, baác baão bêy giúâ tòm àêu ra nhûäng ngûúâi viïët hay nhû höìi caác baác àûúåc! "Thò hùæn àang ngöìi luâ luâ trûúác mùåt anh àêy maâ anh muâ hay sao!" Nhaâ vùn suyát buöåt möìm kïu lïn nhû vêåy, nhûng may laåi kòm àûúåc. Khi chia tay, viïn phuå traách muåc vùn nghïå cuäng laåi baão: - Xin múâi baác coá dõp cûá gheá laåi chúi. Chuáng töi thêåt lêëy laâm hên haånh. Suöët möåt tuêìn liïìn, nhaâ vùn cûá ài hïët toaâ baáo naây àïën toaâ baáo khaác, noái chuyïån vúái àuã moåi ngûúâi, tûâ giaám àöëc àïën chuã buát, thû kyá... Luác thò noái vïì caác baâi xaä luêån, luác thò baân vïì tiïíu thuyïët. Nhûng lêìn naâo cuäng vêåy, öng àïìu àûúåc ngûúâi ta traã lúâi bùçng möåt cêu giöëng nhau "Xin múâi baác cûá àïën, chuáng töi rêët hên haånh". Coá vaâi toaâ soaån öng àïën haâng hai, ba lêìn, nhûng chùèng lêìn naâo coá ai thuï öng viïët lêëy möåt chûä, hay àïì nghõ öng laâm cho viïåc gò. Coá leä hoå khöng daám noái vúái öng vò súå thiïëu tïë nhõ chùng? Nhûng cuäng coá thïí hoå cho rùçng möåt nhaâ vùn tïn tuöíi nhû öng thò chùæc phaãi söëng ung dung lùæm röìi, viïåc gò coân phaãi laâm viïåc nûäa. Thïë cho nïn öng múái phaãi noái thùèng vúái hoå rùçng öng cêìn viïåc laâm, hay thêåm chñ möåt chên gò trong toaâ soaån cuäng àûúåc. Kinh nghiïåm lêu nùm cho öng biïët rùçng nhûäng chûác vuå nhû trûúãng ban, biïn têåp viïn, bònh luêån viïn, hay têìm thûúâng nhû möåt phoáng viïn thöi, cuäng chaã àúâi naâo hoå daânh cho öng caã. Vúái laåi, öng cuäng chaã maâng àïën caác chûác êëy. Öng sùén saâng laâm bêët cûá viïåc gò, miïîn laâ coá miïëng ùn laâ àûúåc röìi. Öng ài hïët toaâ soaån naây àïën toaâ soaån khaác. Nhûng caái saách múâi chaâo quaá trõnh troång cuãa nhûäng ngûúâi àoán tiïëp öng, nhûäng cêu "Daå, thûa baác" quaá lïî àöå cuãa hoå khiïën öng àêm luáng tuáng, khöng daám thuá nhêån caái caãnh ngheâo tuáng cuãa mònh. Àaä coá lêìn öng tòm caách noái thùèng vúái hoå rùçng cûá ngöìi nhaâ maäi khöng coá viïåc gò laâm thò cuäng buöìn, rùçng tuy thïë öng cuäng chûa phaãi giaâ àïën mûác khöng thïí laâm viïåc àûúåc nûäa, khöng thïí giuáp ñch gò cho moåi ngûúâi àûúåc nûäa, rùçng öng àaä chaán ngêëy caái caãnh ùn khöng ngöìi röìi, rùçng öng rêët sung sûúáng nïëu coá bêët cûá viïåc gò àïí laâm. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 65 Nhûng ngûúâi ta thò baão öng: "Daå, baác cûá noái thïë, chûá úã toaâ baáo àêu coá viïåc gò àaáng cho baác laâm... Baác baão muöën laâm bêët cûá viïåc gò, nhûng cuäng phaãi laâ viïåc quan troång to taát chûá nhû caác cöng viïåc úã toaâ soaån naây thò àêu coá àaáng àïí baác bêån têm. Noái thïë mong baác cuäng boã quaá cho..." Röìi luác tiïîn öng ra vïì, ngûúâi ta coân noái thïm: Daå xin múâi baác cûá àïën chúi vúái chuáng töi, thïë laâ hên haånh lùæm röìi aå!" Tûâ àoá, öng quyïët àõnh khöng coá quanh co uáp múã gò nûäa, maâ cûá noái toaåc ra laâ öng àang cêìn tiïìn vaâ sùén saâng laâm caã chên sûãa baâi. Nhûng ngûúâi ta laåi baão: - ÊËy chïët, sao laåi thïë aå. Ngaâi maâ laåi phaãi ài laâm caái viïåc sûãa baâi thò coá hoaå laâ... Nhûng nhaâ vùn khöng chõu thua. Öng baão nïëu khöng coá viïåc sûãa baâi, thò coá thïí cho öng bêët cûá viïåc gò khaác cuäng àûúåc. Ngûúâi ta laåi tûúãng öng àuâa vaâ baão: - Daå ngaâi cûá noái àuâa vêåy chûá aå... Àaä thïë, öng tûå nhuã, phaãi noái thùèng hún nûäa! Àïën möåt toaâ soaån khaác, öng àaä kïí cho hoå biïët rùçng àaä 3 thaáng nay öng khöng coá tiïìn traã tiïìn nhaâ, rùçng öng àang mùæc núå nhû chuáa choãm, vaâ bêy giúâ nïëu coá viïåc gò laâm thò thêåt öng sung sûúáng biïët mêëy. Maâ chaã leä bao nùm nay öng laâm viïåc cho caác baáo maâ bêy giúâ laåi khöng xin àûúåc viïåc gò laâm hay sao? - Trúâi úi, ngaâi coá yá àõnh giïîu cúåt chuáng töi hay sao maâ cûá noái nhûäng chuyïån nhû thïë aå! Chaã leä ngaâi laåi muöën laâm bêët cûá viïåc gò thêåt hay sao? Öng laåi àïën möåt toaâ soaån khaác. Vaâ lêìn naây thò öng khöng coân giêëu giïëm chuyïån gò nûäa, maâ baão thùèng vúái hoå rùçng öng àang söëng dúã chïët dúã àêy, rùçng bao nhiïu quêìn aáo öng àaä phaãi baán hïët, chó coân àöåc möåt böå àang mùåc trïn ngûúâi àêy thöi. Thûã hoãi thaânh thûåc àïën mûác êëy thò thöi chûá coân gò nûäa? Cuöëi cuâng, öng xin ngûúâi ta cho öng laâm caái viïåc sûãa baâi hay bêët cûá cöng viïåc gò ban àïm cuäng àûúåc. - ÊËy chïët, ngaâi cûá daåy thïë, chûá möåt nhaâ vùn coá tiïëng nhû ngaâi maâ phaãi ài laâm nhûäng viïåc nhû thïë thò coân ra laâm sao aå! http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 66 Luác àêìu, nghe ngûúâi ta noái: "ÊËy chïët, ngaâi cûá daåy thïë!" öng cuäng caãm thêëy haänh diïån, nhûng sau öng múái hiïíu rùçng ngûúâi ta noái thïë chùèng qua chó cöët àïí chöëi kheáo öng maâ thöi... Thïë nhûng öng vêîn cûá ài laåy luåc hïët toaâ soaån naây àïën toaâ soaån khaác àïí xin viïåc. Àïí röìi laåi àûúåc nghe nhûäng lúâi rêët tûã tïë: "ÊËy chïët... Xin múâi ngaâi cûá àïën chúi aå. Thêåt laâ quyá hoaá!" Khöën nöîi, chó nghe nhûäng lúâi tûã tïë suöng thöi, ngûúâi ta àêu coá thïí no buång àûúåc! http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 67 12. NHÛÄNG ÀIÏÌU TRÚÁ TRÏU CUÃA KYÄ THUÊÅT "International Hister Corporation" - möåt cöng ty lúán nhêët úã Myä, xuêët khêíu sang Thöí Nhô Kyâ àuã moåi thûá àöì àiïån, maáy moác, àöång cú, tuã ûúáp laånh, maáy thu thanh, maáy keáo, xe vêån taãi, soong àun coá coâi baáo, toám laåi laâ têët caã nhûäng mùåt haâng töëi tên nhêët cuãa thïë kyã 20. Nhûng "International Hister Corporation" khöng phaãi chó hoaåt àöång trong phaåm vi nhû vêåy laâ hïët. Cöng ty àaä kyá húåp àöìng xêy dûång möåt kïnh àaâo vaâ tiïën haânh thùm doâ àõa chêët úã miïìn Trung Anatoli. Nhûng moåi àiïìu àoá vêîn khöng ngùn trúã àaåi diïån cöng ty úã Thöí Nhô Kyâ ngaây ngaây gûãi caác àún khiïëu naåi vïì nhaâ maáy úã Milwork. Caác loaåi haâng hoaá àûa vaâo Thöí Nhô Kyâ, kïí tûâ dao cao rêu chaåy àiïån cho àïën ö tö buyát vaâ xe vêån taãi, chó qua möåt thúâi gian laâ hoãng, laâ khöng taâi naâo chûäa àûúåc nûäa. "International Hister Corporation" coá 105 àaåi lyá, chi nhaánh vaâ cûãa haâng úã khùæp nùm chêu, nhûng àún khiïëu naåi gûãi vïì haäng nhiïìu nhêët vêîn laâ tûâ Thöí Nhô Kyâ. Àïí àaáp laåi caác àún khiïëu naåi êëy, viïåc kiïím tra nhûäng mùåt haâng xuêët sang Thöí àaä àûúåc tùng cûúâng, söë lûúång phuå tuâng keâm theo cuäng tùng lïn nhûng àún khiïëu naåi vêîn cûá gûãi àïën maäi. Luác naây cöng ty beân àùåt vêën àïì nghi ngúâ caác haäng caånh tranh vúái mònh àaä mûu haåi, maâ caånh tranh vúái cöng ty naây laâ nhûäng haäng lúán: "Jo Chalmers Co" vaâ "Truck company". Ngûúâi cuãa "International Hister Corporation" àaä àûúåc àûa vaâo nhûäng haäng naây àïí phaá hoaåi. Thïë laâ nhûäng àún khiïëu naåi cuäng laåi gûãi túái têëp àïën chöî hoå. Sau khi kyá húåp àöìng vïì caác cöng trònh xêy dûång, "International Hister Corporation" beân bùæt tay vaâo viïåc àiïìu tra nguyïn nhên thûåc sûå àaä gêy ra nhûäng vuå khiïëu naåi. Ngûúâi ta quyïët àõnh laâ viïn töíng giaám àöëc cöng ty seä sang Thöí coân trûúãng ban kyä thuêåt laâ kyä sû Harry Scott seä àaãm nhiïåm viïåc nghiïn cûáu caác àún khiïëu naåi nhêån àûúåc caác khaách haâng. Ba xûúãng ài Anatöli àïí nghiïn cûáu caác vuå khiïëu naåi. Hoå dûång lïìu úã möåt thung luäng lúán, núi àõnh tiïën haânh caác cöng trònh thùm doâ àõa chêët. Laâng gêìn nhêët http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 68 úã caách chöî hoå mûúâi taám cêy söë. Sau khi sang Thöí àûúåc möåt höm, mixtú Harry Scott cuäng hai kyä sû, hai kyä thuêåt viïn vaâ möåt phiïn dõch lïn xe húi ài àïën tûâng laâng. Taåi laâng thûá nhêët, ngûúâi phiïn dõch noái vúái xaä trûúãng vaâ khaách haâng trong quaán caâ phï nhûäng lúâi nhû sau: - Caác öng caác baâ coá thïí mang àïën àêy nhûäng thûá haâng cuãa cöng ty "International Hister Corporation" bõ hoãng. Chuáng töi seä chûäa khöng lêëy tiïìn. Nhûäng öng naây sang àêy chñnh laâ àïí laâm viïåc àoá. Thoaåt tiïn nhûäng ngûúâi nöng dên khöng hiïíu gò caã, vaâ tay phiïn dõch laåi giaãi thñch: - Chaã leä trong laâng naây khöng ai coá maáy keáo, maáy liïn húåp, raàiö, maáy khêu aâ? - Coá! Coá! - nhûäng ngûúâi nöng dên kïu lïn. - Nïëu caác öng baâ coá àöì duâng cuãa cöng ty naây laâm ra bõ hoãng thò caác kyä sû àêy seä chûäa cho khöng mêët tiïìn! - Caác öng xem giuáp töi caái raàiö - möåt nöng dên ruåt reâ noái . Öng ta baão con trai vïì lêëy chiïëc maáy thu thanh bõ hoãng. Khi thùçng con mang laåi, caác kyä sû vaâ kyä thuêåt viïn bùæt àêìu xem xeát. Nhûng hoå cöë cöng tòm maäi maâ vêîn khöng thêëy nhaän hiïåu chiïëc maáy thu thanh àêu caã: Noá àaä bõ xoaá ài mêët vaâ trïn voã maáy àêìy caác hònh veä vaâ nhûäng doâng chûä vaåch bùçng dao nhñp. Trïn maãnh vaãi thö cuäng úã voã maáy coá gaâi nhûäng chûä caái bùçng àöìng laâm thaânh chûä "mashallah", vaâ bïn caånh àoá khöng biïët vò sao laåi treo möåt haåt cûúâm xanh. Tûâ bïn trong höåp maáy thoâ ra nhûäng caái àinh, trong söë àinh coá ba caái bõ beã cong. Giûäa caác böå phêån trong maáy coá buöåc caác dêy thûâng vaâ dêy gai thêåm chñ caã nhûäng gieã raách mêìu sùåc soä nûäa. Xem xong sú àöì maáy, caác kyä thuêåt viïn ngú ngêín nhòn nhau. Harry Scott hoãi ngûúâi phiïn dõch: - Àêy laâ caái gò? Phiïn dõch hoãi nhûäng ngûúâi nöng dên: - Hoå hoãi àêy laâ caái gò? - Laäo ta muâ hay sao? Raàiö chûá coân caái gò nûäa! - tûác thò coá tiïëng traã lúâi. Harry Scott trúån ngûúåc mùæt lïn vò ngaåc nhiïn: http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 69 - Àêy laâ maáy thu thanh? - laäo hoãi laåi - Chùæc laâ haâng saãn xuêët úã àõa phûúng. Maáy àaä chaåy bao giúâ chûa? - Chaåy röìi chûá - ngûúâi nöng dên àaáp - chuáng töi àaä nghe àûúåc mêëy tuêìn lïî. - Thïë caái àinh to tûúáng naây àïí laâm gò? - Harry Scott hoãi qua phiïn dõch. - Chöî nuám vùån bõ gaäy mêët, töi beân löi caái àinh úã chiïëc gêåy vêîn duâng àïí àuöíi boâ ra vaâ cùæm vaâo maáy. - Coân nhûäng súåi dêy theáp naây? - Harry Scott chó vaâo nhûäng súåi dêy àiïån thoaåi to tûúáng thoâ ra loâng thoâng tûâ trong maáy. - Nhûäng dêy cuä maãnh lùæm, luác chuáng bõ àûát töi beân cho nhûäng dêy naây vaâo. Caác kyä sû vaâ kyä thuêåt viïn laåi ngùæm nghña caái höåp nùçm trûúác mùåt hoå lêìn nûäa, nhûäng vêîn chõu khöng daám goåi noá laâ chiïëc maáy thu thanh. ÚÃ àêy hoå àaä trúã nïn bêët lûåc, vaâ do àoá caãm thêëy mònh hïët sûác luáng tuáng. - Töi cuäng coá chiïëc maáy thu thanh nhû thïë - möåt nöng dên khaác noái xen vaâo - Nhûng töi àaä tòm àûúåc caách trõ noá. Chaåy suöët möåt nùm nay röìi. Vaâ ngûúâi nöng dên bùæt àêìu biïíu diïîn caách "trõ" cuãa mònh. Öng ta nöëi nhûäng dêy theáp vaâ caác dêy rúå loâng thoâng vaâo caác böå phêån maáy, vùån caái àinh thay cho tay vùån vaâ... àeân chaáy lïn. Nhûng chiïëc maáy thu thanh vêîn yïn lùång. Ngûúâi nöng dên beân àêåp vaâo voã mêëy lêìn vaâ bùçng tiïëng nhaåc tûå nhiïn tûâ trong maáy bêåt ra. Nhûäng ngûúâi kyä sû ngú ngaác kinh ngaåc. Mêëy phuát sau chiïëc maáy laåi nñn bùåt. Ngûúâi nöng dên beân nhêëc böíng noá lïn vaâ lùæc maånh. Chiïëc raàiö bùæt àêìu chaåy nhûng laåi im ngay. Khi êëy, chùèng cêìn suy nghô lêu la gò, ngûúâi nöng dên beân giaáng luön möåt quaã àêëm thêåt maånh vaâo maáy. Vaâ kyâ laå chûa kòa! Kñnh trong caác cûãa söí quaán caâ phï cuäng phaãi rung lïn vò tiïëng haát. - Chó coá thïë laâ noá múái hiïíu àûúåc - ngûúâi nöng dên giaãi thñch haânh àöång cuãa mònh - Nïëu thöi khöng chaåy thò cûá mang nïån xuöëng àêët laâ laåi kïu ngay! Nhûäng ngûúâi kyä sû haá höëc möìm vò kinh ngaåc, keáo ra khoãi quaán caâ phï, lïn xe húi ài àïën möåt thõ trêën, núi hoå phaãi xem xeát nhûäng maáy moác hoãng mang nhaän hiïåu "International Hister http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 70 Corporation" göìm hai ö tö buyát, möåt xe vêån taãi, möåt maáy keáo vaâ möåt xe du lõch. Àïën thõ trêën, hoå ài xem chiïëc xe húi cuãa laäo chuã khaách saån. Chiïëc xe àêåu úã möåt ngoä quùåt chêåt heåp. Tûâ cûãa ö tö thoâ ra öëng khoái cuãa möåt bïëp loâ bùçng sùæt. Laân khoái nheån toaã ra tûâ chiïëc öëng khoái. Trïn caác cûãa söí coá treo nhûäng reâm cûãa bùçng vaãi hoa sùåc súä, chiïëc kñnh hêåu vúä àûúåc thay bùçng möåt túâ baáo cùng ra. möåt caánh cûãa bùçng göî daán vaâ àeo trïn hai chiïëc neåp da. möåt baánh xe khöng coá löëp. Taåi chöî möåt baánh xe khaác coá cheân kñch. Nhûäng caánh cheán buân baánh sau khöng coá. Caác àeân pha àïìu vúä, loâ sûúãi àiïån giöëng nhû cuåc böåt nhaäo ruám roá. Chó coá con mùæt thêåt tinh tûúâng múái nhòn ra àûúåc maâu sún xanh ban àêìu cuãa chiïë xe dûúái nhûäng vïåt bêín àuã maâu sùæc phuã bïn trïn. Söë xe àûúåc viïët bùçng keo maâu. - Àêy la caái gò? - Harry Scott sûãng söët hoãi phiïn dõch. - Mùæt öng khöng nhòn thêëy aâ? Chaã nheä öng ta chûa tröng thêëy chiïëc xe húi bao giúâ hay sao? - coá tiïëng àaáp laåi. Harry Scott vaâ nhûäng ngûúâi ài theo choaáng vaáng vò kinh ngaåc. Nhûäng ngûúâi dên trong thõ trêën xuám laåi quanh chiïëc xe húi. Con trai laäo chuã khaách saån noái roä thïm: - Chuáng töi mua chiïëc xe naây nûãa nùm trûúác àêy. Àûúåc 4 thaáng thò hoãng mêët! Thïë laâ àaânh phaãi àem cho thuï laâm chöí úã vêåy. - Chiïëc ö tö buyát cuãa töi cuäng y nhû thïë - coá tiïëng noái tûâ trong àaám àöng - nhûng töi àaä tòm àûúåc löëi thoaát: moåi ngaây töi chaåy khöng quaá 100 cêy söë! Noá dûâng thò töi laåi sûãa. Noái chung thò töi àaä biïët caách àiïìu khiïín noá thïë naâo röìi. Hoå roát xùng vaâo chiïëc xe húi cuãa laäo chuã khaách saån, nhûng thuâng chûáa xùng bõ chaãy. Löî thuãng àûúåc bñt laåi bùçng nhûåa cêy. Ngûúâi con trai laäo chuã ngöìi vaâo sau chiïëc tay laái gêîy. - Naâo, laåy àûác Ala! - tay chuã ö tö buyát thöët ra, chaåy lêëy àaâ vaâ àêíy maånh chiïëc xe húi. Àöång cú bùæt àêìu nöí laåch baåch. Nhûäng ngûúâi kyä sû toã veã ngúä ngaâng giang hai tay ra. Bêy giúâ hoå phaãi xem chiïëc maáy keáo hoãng. Trïn maáy beáo coá treo nhûäng tuám hanh, töi, chiïëc giaây cuä, caái moáng ngûåa, nhûäng giaäi vaãi; trïn mui xe ngöín ngang caác tuái vaâ boåc chùçng dêy thûâng. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 71 Thêåt khoá loâng tin nöíi rùçng àêy laâ chiïëc maáy keáo! Vò thïë nïn nhûäng ngûúâi kyä sû laåi àaânh chõu khöng hiïíu nöíi noá hoãng úã chöî naâo. Thêëy vêåy, möåt ngûúâi nöng dên àûáng dêëy beân lêëy buáa giaáng mêëy caái vaâo chiïëc maáy keáo, vaâ àöång cú bùæt àêìu nöí. - Öng àaä biïët caách laâm cho maáy chaåy röìi coân khiïëu naåi gò nûäa? - Harry Scott hoãi. - Cûá nïån vaâo àêìu thò ai maâ chùèng phaãi laâm! - chuã nhên maáy keáo àaáp. Nhûäng ngûúâi kyä sû tiïën laåi chiïëc xe ö tö buyát. Thuâng xe àûúåc gheáp bùçng caác khung cuä coá lùæp caác baãng ghi nhûäng àoaån trñch trong saách kinh thaánh Cöran. Trïn chiïëc gûúng daán túâ lúâi cêìu nguyïån "giuáp cho thoaát khoãi moåi tai hoaå"; caác ghïë àïåm ïm coá traãi chiïëc chiïëu giöëng nhû nhûäng chiïëu traãi trong quaán caâ phï. Trïn thaânh xe keã caác doâng chûä lúán: "lïn àûúâng bònh an", "trúã vïì maånh gioãi", "Ala phuâ höå cho töi", "phûúång hoaâng cuãa töi!". Nhûäng ngûúâi kyä sû khöng sao tin àûúåc rùçng chiïëc ö tö buyát, naây àaä laâm úã Myä. Ngûúâi ta àêíy chiïëc ö tö buyát, lêëy buáa goä, nhûng xe vêîn khöng chaåy. - Hûúåm tyá àaä! - ngûúâi dên àõa phûúng kïu lïn. Quay lûng laåi moåi ngûúâi, anh ta nhêëp nùæp che maáy lïn vaâ àaái vaâo mötú. - Bêy giúâ thò thïë naâo cuäng chaåy, töi àaä haäm cho noá noáng lïn möåt tyá röìi. Vaâ àöång cú bùæt àêìu nöí thêåt. Ngay chiïìu höm êëy, Harry Scott möåt nhoåc trúã vïì lïìu, àaä viïët möåt bûác thû cho viïn töíng giaám àöëc cöng ty "International Hister Corporation". "Vïì phûúng diïån kyä thuêåt - öng ta baáo tin - thò ngûúâi Thöí àaä vûúåt xa chuáng ta vaâ caác nûúác khaác rêët nhiïìu. Hoå ngêëm ngêìm chïë taåo taåi caác xûúãng maáy cuãa hoå nhûäng chiïëc ö tö, maáy thu thanh, maáy keáo vaâ xe vêån taãi theo caác sú àöì vaâ baãn veä bñ mêåt. Hoå che dêëu toaân thïë giúái viïåc saãn xuêët cuãa hoå. Ngûúâi Thöí, nhûäng keã coá sûác maånh xûa nay ai cuäng biïët, àaä duâng quaã buáa nïån àïí trõ maáy keáo, duâng nûúác tiïíu àöëi vúái ö tö buyát. Àiïìu bñ mêåt vïì kyä thuêåt êëy coân cao hún bñ mêåt nguyïn tûã. Àïí khaám phaá ra bñ mêåt àoá àïì nghõ phaái http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 72 ngay sang àêy caác àùåc vuå chuyïn vïì laänh vûåc naây. Quyïìn lúåi cuãa cöng ty àoâi hoãi phaãi laâm nhû vêåy." http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 73 13. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA Cuöåc àúâi thêåt laâ cay àùæng. Cuöåc àúâi thêåt laâ chöng gai. Cuöåc àúâi thêåt laâ... Töi coá hùèn ba quyïín vúã daây cöåp cheáp toaân nhûäng cêu triïët lyá vïì cuöåc àúâi nhû thïë. Töíng cöång khoaãng gêìn mûúâi saáu nghòn cêu maâ töi cho laâ hay nhêët. Àúâi laâ bïí khöí. Àúâi laâ búâ döëc dûáng. Àúâi laâ möåt ghïình thaác. Àúâi laâ möåt caái sên khêëu, vên vên... Nhûng röìi úã trang cuöëi, töi laåi ghi mêëy chûä: "Vêåy thò àúâi laâ caái coác khö gò?" ÖÌ, thûa quñ võ, àúâi cay àùæng vaâ chua xoát lùæm! Khöng tin, xin quñ võ cûá nghe cêu chuyïån töi kïí àêy röìi tûå xeát àoaán xem töi noái coá àuáng hay khöng. Höìi êëy töi khöng laâm ùn gò caã. Chùèng phaãi vò töi giaâu coá hay vò àûúåc thûâa hûúãng möåt gia taâi kïëch suâ gò, maâ chùèng qua vò töi khöng sao tòm nöíi viïåc laâm. Àaä hai ngaây töi söëng chó bùçng khöng khñ vaâ nûúác laä. Möåt höm, töi àïën ngöìi trïn möåt chiïëc ghïë àaá vûúân hoa àïí suy nghô vïì baãn chêët cuöåc àúâi. Bïn caånh töi, coá möåt öng ngöìi xem baáo. Luác öng ta nheát túâ baáo vaâo trong tuái, töi hoãi: - Öng coá thïí cho töi ngoá qua túâ baáo möåt chuát àûúåc khöng aå? Öng baån ngöìi cuâng ghïë àûa cho töi túâ baáo. Töi vöåi lûúát nhanh caác muåc rao vùåt. Coá möåt mêu tin khiïën töi thoaáng hy voång: "Cêìn tuyïín ngûúâi laâm, bêët kïí àaân öng hay àaân baâ, giaâ hay treã." Thïë laâ khöng àïí lúä möåt phuát, töi traã laåi túâ baáo cho chuã nhên, röìi ba chên böën cùèng phoáng ngay àïën caái àõa chó ghi trong mêíu rao vùåt. Àoá laâ möåt ngöìi nhaâ nùm têìng, nùçm ngay giûäa khu vûåc àöng àuác nhêët cuãa thaânh phöë. Súå àïën chêåm, nïn chùèng cêìn chúâ thang maáy, töi cûá thïë bûúác mêëy bêåc möåt lïn thùèng têìng thûá nùm. Caánh cûãa treo biïín söë 18 àêy röìi! Töi thêëy ngûúâi ta bûúác vaâo àoá, lêìn lûúåt tûâng ngûúâi möåt. Ngûúâi naâo luác vaâo tröng mùåt cuäng àêìy hy voång. Nhûng khi bûúác ra thò tröng ai cuäng hêìm hêìm tûác giêån. http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 74 Àïí cho húi thúã àaä traã laåi bònh thûúâng, töi múái tiïën laåi phña cûãa: - Töi xem baáo thêëy noái úã àêy... Khöng àúåi töi noái hïët cêu, ngûúâi gaác cûãa khoaát tay ra hiïåu cho töi vaâo. Töi bûúác vaâo möåt cùn buöìng coá kï rêët nhiïìu ghïë bùng vaâ ghïë baânh. Àaä coá saáu ngûúâi àaân baâ vaâ taám ngûúâi àaân öng ngöìi chúâ úã àoá. Coân nùm ngûúâi khaác, trong àoá coá töi, thò àûáng. - Cöng viïåc gò àêëy haã öng? - Töi hoãi ngûúâi àûáng caånh. Ngûúâi naây cuäng coá söë phêån hêím hiu nhû töi. Öng ta àaáp: - Töi cuäng khöng biïët. Chó thêëy ngûúâi ta goåi tûâng ngûúâi möåt vaâo. Nhûng vaâo àûúåc àöå mûúâi phuát, hay cuâng lùæm laâ nûãa tiïëng, thò thêëy ai cuäng chaåy böí ra nhû ma àuöíi, chûãi êìm caã lïn. Àuáng luác àoá cûãa sõch múã vaâ möåt ngûúâi àaân öng mùåt àoã gay lao ra phoâng chuáng töi, chûãi ruãa om soâm: - Àöì àïíu, àöì khöën naån! - Àïën lûúåt ai? - ngûúâi gaác cûãa kïu to. - Töi aå! - möåt phuå nûä coân treã, phêën son loeâ loeåt noái, àoaån bûúác vaâo buöìng trong. Töi hoãi möåt ngûúâi àang ngöìi àúåi: - Hoå laâm gò trong êëy thïë haã öng? - Chùæc hoå thûã trònh àöå! Thïë laâ töi höëi haã ön laåi trong trñ nhúá têët caã nhûäng gò ngûúâi ta daåy töi úã trûúâng hoåc. Cûá dûåa vaâo caác dêëu hiïåu bïn ngoaâi maâ xeát, thò àêy laâ möåt cú quan thûúng maåi, nhû vêåy ùæt hoå phaãi kiïím tra trònh àöå toaán hoåc. Töi vöåi vaâng nhêím laåi baãng cûãu chûúng, röìi ön laåi caách tñnh phêìn trùm, tñnh haå giaá... Böîng cûãa múã tung vaâ ngûúâi phuå nûä mang àöì trang sûác reã tiïìn ban naäy bûúác ra, mùåt àoã nhû gêëc: - Quên khöën naån, àöì vö lûúng têm! Chõ ta kïu êìm lïn vaâ tûâ phña trong voång ra möåt gioång cûúâi àaân öng khaã öë. - Chaã leä hoå laâm nhuåc chõ êëy? - Töi chúåt ruâng mònh. - Khöng phaãi àêu! - ngûúâi bïn caånh töi àaáp - Töi chùæc ngûúâi ta ra möåt cêu hoãi gò hoác buáa quaá vaâ chõ ta khöng traã lúâi àûúåc àêëy thöi! http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 75 - Àïën lûúåt ai naâo? - ngûúâi gaác cûãa laåi kïu to. Lêìn naây ngûúâi vaâo laâ möåt anh thanh niïn, chñnh caái anh chaâng vûâa naäy noái rùçng chõ phuå nûä khöng traã lúâi àûúåc cêu hoãi. Trong luác töi àang loay hoat ön laåi caách tñnh phêìn trùm rùæc röëi, thò thêëy anh ta àaä lao voåt ra nhû möåt muäi tïn, miïång gaâo lïn: - Meå kiïëp! Thïë maâ cuäng goåi laâ cöng viïåc! - Anh chaâng naây hoaá ra laåi keám caã àaân baâ! - ngûúâi ngöìi caånh töi noái vúái gioång chïë giïîu. Luác naây sau lûng töi àaä coá caã möåt daäy ngûúâi. Ngûúâi gaác cûãa vêîn tiïëp tuåc goåi tûâng ngûúâi möåt vaâo. Töi tuám lêëy aáo öng ta, ruåt reâ hoãi: - Hoå laâm gò trong êëy thïë haã baác? - Saát haåch! - öng ta cûúâi khêíy àaáp. Cûá möîi lêìn thêëy coá ngûúâi tûâ bïn trong lao ra vaâ lúán tiïëng chûãi ruãa, laâ töi laåi thêëy mûâng thêìm. Vò nhû thïë töi caâng coá nhiïìu hy voång coá cöng ùn viïåc laâm. Nhûng mûâng maâ vêîn lo. Vò khöng biïët cöng viïåc gò maâ hoå kiïím tra möåt caách kyâ laå nhû vêåy? Giaá nhû chûa àïën nöîi àoái lùæm, thò töi àaä nhöí toeåt vaâo cöng viïåc vaâ boã ài quaách cho röìi! Haâng ngûúâi cûá tiïën lïn rêët nhanh. Trûúác mùåt töi laâ möåt öng giaâ xanh rúát nhû taâu laá. ÚÃ trong phoâng bûúác ra, öng ta mïåt laã ngûúâi, àïën nöîi khöng coân sûác maâ chûãi ruãa nûäa. - Hoå laâm gò trong êëy thïë haã böë? - töi toâ moâ hoãi. Öng ta khoaát tay baão: - Khöng phaãi hoãi. Cûá vaâo trong êëy khùæc biïët. Ngûúâi gaác cûãa hoãi to àïën lûúåt ai? Töi im lùång. Ngûúâi xïëp haâng sau töi baão: - Àïën lûúåt anh àêëy! - Öng vaâo trûúác ài. Töi khöng vöåi lùæm - töi noái vêåy, nhûng bõ öng ta phaãn àöëi: - Khöng àûúåc! Phaãi coá thûá tûå chûá! Töi chûa àïën lûúåt töi khöng vaâo! Àöì con lúån! Giaá àêy laâ xïëp haâng ài xe àiïån hay xe buyát, thò coá leä hùæn àaä chaã tûã tïë nhû vêåy, maâ huyách bêåt töi ra khoãi haâng tûâ lêu röìi! http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 76 - Múâi öng cûá vaâo trûúác ài! - Khöng, khöng! Anh phaãi vaâo trûúác chûá! Ngûúâi gaác cöíng huyách vaâo lûng töi àêíy vaâo. Töi nghe thêëy cûãa àoáng sêåp laåi sau lûng. - Öi, laåy chuáa! - töi thêìm khêën - Xin ngaâi che chúã cho con. Nïëu àuáng laâ saát haåch hay kiïím tra gò thò xin ngaâi haäy giuáp con vûúåt qua têët caã, àïí con coá thïí kiïëm àûúåc viïåc laâm. Khöng hiïíu vò àoái hay vò súå, töi böîng thêëy mùåt maây sa sêìm. Cùn buöìng maâ töi bûúác vaâo baây biïån nhû möåt vùn phoâng. Nhûäng ngûúâi ngöìi úã àoá àang cûúâi ha haã. Tröng ngûúâi naâo cuäng to beáo, buång chaãy sïå, cùçm thò hai ngêën. Thïë thò laâm gò maâ khöng hay cûúâi? Töi tiïën laåi gêìn möåt öng ngöìi sau chiïëc baân lúán coá mùåt kñnh. Öng naây chùæc hùèn laâ chuã tõch höåi àöìng giaám khaão. - Anh coá thñch àuâa khöng? - öng ta hoãi. Töi àûa mùæt quan saát têët caã moåi ngûúâi coá mùåt trong phoâng. Coá chûâng 10 ngûúâi têët caã. Nhûng khöng ngûúâi naâo ùn mùåc töìi taân vaâ tröng öëm àoái nhû töi. Vêåy ùæt hùèn hoå phaãi laâ nhûäng ngûúâi thñch àuâa. Vò thïë töi vöåi núã ngay möåt nuå cûúâi àaáp: - Têët nhiïn laâ thñch chûá aå! Chaã nheä trïn àúâi naây laåi coá ngûúâi khöng thñch àuâa hay sao! - Töët lùæm. Thïë nghôa laâ anh rêët thñch àuâa? - öng ta keáo daâi gioång - Vêåy thò anh haäy ngöìi xuöëng chiïëc ghïë salöng naây! Chên töi luác bêëy giúâ àaä moãi lùæm, chó muöën khuyåu ngay xuöëng, nhûng vò súå thêët lïî nïn töi khöng daám ngöìi. - Daå, thûa ngaâi, töi àûáng cuäng àûúåc aå. - Khöng, khöng àûúåc! Anh vûâa noái laâ thñch àuâa cú maâ! Thïë thò cûá ngöìi xuöëng! Tûâ chöëi nûäa e khöng tiïån, töi àaânh caám ún vaâ roán reán ngöìi xuöëng ghïë. - Khöng, ngöìi vaâo àêy, vaâo chiïëc salöng naây cú! Töi laåi àûáng dêåy vaâ ngöìi sang chiïëc salöng. http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 77 - Thïë, phaãi röìi! Têët caã nhûäng ngûúâi maâ anh thêëy àang ngöìi àêy àïìu laâ nhûäng ngûúâi rêët thñch àuâa - viïn chuã tõch giaám khaão noái. - Thûa ngaâi, thïë thò hay quaá! Gò chûá àuâa thò töi mï lùæm aå! Thïë laâ hoå bùæt àêìu hoãi töi àuã moåi chuyïån. Töi àaáp laåi hoå bùçng nhûäng cêu ngùæn goån vaâ lïî pheáp. Böîng töi caãm thêëy caái ghïë ngöìi bùæt àêìu noáng lïn, röìi möîi luác möåt noáng hún. Töi thêëy mònh nhû möåt caái haåt deã bõ rang trïn chaão noáng. Laåy thaánh Ala!... Hay laâ töi lïn cún söët chùng? Nhûng nïëu söët, thò caái noáng phaãi têåp trung úã àêìu, chûá khöng thïí úã chöî naâo khaác. Töi bùæt àêìu nhùn nhoá, oùçn oaåi trïn ghïë. Thêëy vêåy moåi ngûúâi phaá lïn cûúâi. Thò hoå laâ nhûäng ngûúâi thñch àuâa maâ laåi, vaâ àiïåu böå töi luác êëy chùæc phaãi tûác cûúâi lùæm. Töi caãm thêëy nhû ngoån lûãa àaä chaáy vaâo têån ruöåt gan nhûng nhòn thêëy hoå cûúâi, töi cuäng bêët àùæc dô phaãi núã möåt nuå cûúâi gûúång gaåo. - Anh laâm sao thïë? Trong ngûúâi khoá chõu aâ? - hoå hoãi töi. Nïëu töi traã lúâi laâ bõ öëm, thò têët nhiïn àúâi naâo hoå coân lêëy töi vaâo laâm nûäa. Vò thïë töi phaãi noái: - Àêu coá aå! Töi khoeã nhû trêu êëy chûá aå! - Thïë taåi sao anh cûá oùçn oaåi thïë? Röìi hoå laåi nhòn töi cûúâi ruä ra. - Xin löîi, töi bõ bïånh roâ hêåu mön - töi tòm caách noái döëi nhû vêåy - xin caác ngaâi cho pheáp töi àûúåc àûáng! Noái àoaån töi àûáng dêåy, lau möì höi traán. Töi àaä toan heát to vaâo mùåt hoå: "Laâm gò maâ caác öng cûúâi röëng lïn nhû vêåy?" nhûng chúåt nhúá ra hoå laâ nhûäng ngûúâi thñch àuâa, noái thïë chó töí bõ àuöíi thùèng ra ngoaâi, nïn töi laåi thöi. Võ ngöìi sau baân rung chuöng goåi ngûúâi gaác cûãa vaâ baão: - Mang nûúác cheâ vaâo cho öng naây! Töi nghe noái maâ maát caã ruöåt. Nhû vêåy laâ hoå àaä thñch töi. Nhûng cún àoái laâm buång töi cöìn caâo. Chaâ, caái luä giun chïët tiïåt êëy noá haânh haå töi! Ngûúâi gaác cûãa mang vaâo cho töi möåt taách nûúác traâ. Nhûng töi chûa kõp thaã hai miïëng àûúâng vaâo, thò nûúác trong cöëc böîng nhiïn suãi boåt vaâ traâo ra ûúát hïët caã tay. Moåi ngûúâi laåi àûúåc möåt trêån cûúâi no buång. Maâ kïí ra nhòn caái böå daång ngêy àöån cuãa töi luác êëy thò ai maâ nhõn cûúâi cho àûúåc! http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 78 Möåt võ trong ban giaám khaão cöë nhõn cûúâi baão töi: - Anh haäy múã caánh cûãa kia ra. ÚÃ trïn caái baân phña sau cûãa êëy coá möåt caái gêåy. Anh haäy cêìm caái gêåy êëy laåi àêy! Töi laâm theo lïånh cuãa öng ta, nhûng khöng thêëy caái gêåy naâo caã. - Thûa ngaâi, trïn baân khöng coá gò caã aå! - töi böëi röëi noái. - AÂ, àêy röìi - ngûúâi ta laåi goåi töi laåi. Röìi viïn giaám khaão tiïëp tuåc thêím vêën töi. Nhûng thêåt laâ tai haåi, töi böîng lïn cún hùæt xò húi vaâ khöng taâi naâo traã lúâi àûúåc. Àuáng laâ hoaå vö àún chñ! - Anh tïn laâ gò? - Töi... hùæt... hùæt... hùæt xò húi! Töi... töi... töi... hùæt... hùæt... xò. Töi tïn laâ... Ac... meát, xò húi! "Mònh bõ laâm sao thïë naây?" Töi lo lùæng ûûå hoãi. Lêìn àêìu tiïn trong suöët 40 nùm, hy voång coá àûúåc viïåc laâm vûâa chúåt loeá lïn, thò aác haåi thay, caái ghïë ngöìi böîng noáng rûåc lïn, röìi nûúác cheâ traân ra khoãi cöëc, röìi laåi hùæt xò húi! - Böën... böën... böën... hùæt xò... húi. Böën mûúi... hùæt... xò húi... möët... Moåi ngûúâi laåi cûúâi röå lïn. Cuöëi cuâng, möåt võt rong ban giaám khaão noái: - Àùçng kia coá caái voâi nûúác kia kòa! Anh ra rûãa mùåt ài! Töi ra rûãa mùåt vaâ caãm thêëy dïî chõu hún, khöng hùæt xò húi nûäa, nhûng khöng hiïíu sao nûúác mùæt böîng chaãy raân ruåa nhû suöëi. Hay laâ taåi àoái chùng? Töi bùæt àêìu khoác nûác núã nhû möåt thùçng hïì vêåy. Thöi, thïë laâ ài tong! Chûa hïët hùæt xò húi àaä laåi bùæt àêìu chaãy nûúác mùæt thïë naây, thò coân ai ngûúâi ta nhêån vaâo laâm nûäa! - Taåi sao anh laåi khoác? - Ai? Töi êëy aå? Daå, töi cuäng khöng biïët taåi sao nûäa! Chùæc taåi töi nhúá àïën baâ meå töi àaä mêët... Thïë laâ moåi ngûúâi laåi lùn ra maâ cûúâi. Coân töi thò cûá thuát tha thuát thñt nhû àûáa treã. möåt võ giaám khaão khaác lêëy trong tuã ra möåt loå nûúác hoa àûa cho töi vaâ baão: - Anh hñt möåt tyá nûúác hoa naây cho noá dïî chõu! http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 79 Töi nhoã mêëy gioåt nûúác hoa vaâo loâng baân tay röìi àûa lïn muäi hñt. Thûá nûúác hoa àuáng laâ àùåc biïåt thêåt. Vûâa hñt vaâo àaä thêëy dïî chõu ngay. Nhûng... ú kòa! Töi laåi bõ laâm sao nûäa thïë naây? êëc... êëc. Chïët cha röìi! Töi lïn cún nêëc! Thöi, lêìn naây thò múái thêåt laâ hïët nheá! Naây... ngûúâi ta sùæp töëng cöí töi ài naây! - Trûúác àêy anh laâm nghïì gò? - Daå... êëc... êëc! Trûúác àêy... êëc! Töi laâm... êëc! Nghïì àaánh... êëc! Giêìy... êëc!... - Thöi, laåy chuáa, xin anh àûâng noái nûäa! Anh haäy múã caái tuã naây ra! Töi vûâa múã caánh cûãa tuã thò böîng... êìm möåt caái nhû tiïëng àaåi baác. Hïët höìn, töi ngaä bïåt ngay xuöëng àêët. Thöi àïën nûúác naây thò coân hy voång gò cöng viïåc nûäa, töi nghô thêìm, khöng kheáo mònh coân phaåm töåi giïët ngûúâi nûäa laâ àùçng khaác! Vò coá khi hoå bõ vúä buång ra vò cûúâi. Böîng töi thêëy möåt öng to beáo thöíi tung buåi úã baân. Röìi möåt laát sau töi caãm thêëy ngûáa khöng chõu àûúåc. - Taåi sao anh cûá phaãi gaäi thïë? - Daå, töi cuäng khöng hiïíu taåi sao nûäa aå! Töi múái tùæm höm qua... Hay laâ töi bõ boå meåt àöët chùng? Nhûng nïëu boå àöët thò chó ngûáa möåt chöî thöi chûá! Àùçng naây khùæp ngûúâi töi chöî naâo cuäng ngûáa ran. - Trònh àöå vùn hoaá cuãa anh thïë naâo? - möåt öng nhiïìu tuöíi nhêët trong ban giaám khaão hoãi. - Daå, thûa, töi àaä töët nghiïåp khoa Vùn ÀH Töíng húåp aå! Öng ta dñ saát tai vaâo mùåt töi baão: - Anh noái to lïn, töi bõ nùång tai. Quaã thêåt töi thêëy möåt löî tai cuãa öng ta coá àeo möåt caái öëng nghe. Töi heát to, trong khi vêîn ra sûác gaäi: - Khoa Vùn! - Caái gò? Töi laåi heát roä to möåt lêìn nûäa vaâo löî tai öng ta: "Khoa vùn!" Thïë laâ tûâ caái öëng nghe úã löî tai öng ta coá möåt tia nûúác böîng bùæn voåt http://ebooks.vdcmedia.com AZIT NEXIN 80 vaâo mùåt töi. Quaá bêët ngúâ, töi laåi ngaä phõch xuöëng saân. Khöng biïët àêy laâ caái chöî gò vêåy nhó? Vùn phoâng quaái gò maâ laåi thïë! Hay laâ töi rúi vaâo möåt caái hang quyã sûá? Xung quanh töi, caác võ giaám khaão cûá öm buång lùn ra maâ cûúâi. Hoå cûúâi giêåt tûâng cún nhû bõ àöång kinh. Nhûng röìi cuöëi cuâng, cún cûúâi cuäng chêëm dûát. Moåi ngûúâi nghiïm trang dûáng caã dêåy. - Khaá lùæm! - möåt öng trong ban giaám khaão khen töi - Anh àaä chõu àûúåc têët caã caác cuöåc thñ nghiïåm. Chuáng töi àaä thûã àïën 40 ngûúâi, nhûng khöng ai chõu àûúåc àïën phuát cuöëi cuâng. Thêåm chñ coá ngûúâi múái vûâa sau thñ nghiïåm thûá möåt àaä boã chaåy. - Thûa ngaâi, töi chûa hiïíu. Ngaâi baão töi chõu àûúåc nhûäng cuöåc thñ nghiïåm gò cú aå? - AÂ, chaã laâ thïë naây: úã Myä coá möåt haäng chuyïn saãn xuêët caác thûá haâng àùåc biïåt. Hoå goåi àoá laâ nhûäng moán haâng "biïët àuâa", vò chuáng coá thïí laâm cho ngûúâi ta cûúâi. Haäng naây coá gûãi cho chuáng töi möåt söë mùåt haâng mêîu vaâ àïí nghõ chuáng töi cuâng kinh doanh. - Vêng, thïë thò sao aå? - AÂ, nhûng vò möåt söë thûá haâng coá thïí gêy ra nhûäng hêåu quaã nguy hiïí, nïn chuáng töi quyïët àõnh phaãi thûã trûúác... Röìi hoå quay sang baân baåc vúái nhau: - Nghe àêu úã bïn Myä coá àïën hún möåt vaån cûãa haâng baán caác thûá haâng naây... - Phaãi àêëy! Riïng tiïìn xuêët khêíu caác thûá haâng naây nghe noái cuäng àaä túái trïn 20 triïåu àöla cú àêëy! - Hoå coá giúái thiïåu cho ta hún nùm mùåt haâng. - Ta phaãi kyá húåp àöìng vúái hoå ngay ài. Caái moán naây húâi àêëy! Vò dên ta cuäng ham àuâa lùæm. Gò chûá moán haâng naây cuãa ngûúâi Myä dûát khoaát laâ hoå phaãi àöí xö vaâo mua. Võ nhiïìu tuöíi nhêët trong àaám noái vúái viïn thû kyá: - Öng viïët ài: 2000 àïåm ghïë phaát nhiïåt, hai vaån höåp böåt ngûáa, 500 hoâm nûúác hoa nêëc, 5000 taá maáy àiïëc bùæn nûúác, hai vaån chai nûúác laâm chaãy nûúác mùæt, nùm têën àûúâng gêy cûúâi, ba vaån höåp phaát tiïëng nöí. Öng nhúá baão hoå gûãi ngay cho ta têët caã caác thûá àoá nheá! http://ebooks.vdcmedia.com NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 81 Töi hiïíu rùçng nhû thïë laâ töi àaä àûúåc nhêån vaâo laâm, nhûng khöng hiïíu laâ seä phaãi laâm gò? Moåi ngûúâi vêîn say sûa thaão luêån nïn chùèng ai coân nhúá àïën töi. Thêëy vêåy, töi múái lïn tiïëng hoãi võ chuã tõch giaám khaão: - Thûa ngaâi, töi coá àûúåc nhêån vaâo laâm khöng aå? - Àûúåc - öng ta àaáp - anh toã ra laâ ngûúâi coá sûác chõu àûång khaá nhêët trong söë nhûäng ngûúâi maâ chuáng töi àaä thûã. Àoaån öng ta quay sang baão viïn thû kyá: - Öng noái vúái öng thuã quyä traã cho öng naây hai lia rûúäi! Röìi laåi quay sang phña töi noái tiïëp: - Cöng ty cuãa chuáng töi möîi thaáng seä nhêån àûúåc caác haäng saãn xuêët haâng gêy cûúâi úã bïn Myä têët caã nhûäng mùåt haâng múái. Vêåy cûá ngaây möìng nùm möîi thaáng anh haäy àïën àêy àïí chuáng töi thûã caác mùåt haâng múái nhêån àûúåc. Anh seä àûúåc lônh hai lia rûúäi möåt thaáng. Anh nhúá laâ cûá vaâo ngaây möìng nùm àêìu thaáng nheá! - Ha ha ha!... Ha ha ha!... Àöåt nhiïn töi öm buång cûúâi vang. Võ chuã tõch ban giaám khaão cuäng móm cûúâi nhòn töi: - ÖÌ, teá ra anh cuäng laâ ngûúâi biïët àuâa àêëy nhó! Tuy àaä laã ngûúâi ài vò àoái, nhûng töi vêîn cöë thu nöët chuát sûác taân, thoi möåt quaã vaâo giûäa muäi laäo chuã tõch. Laäo ta bõ möåt cuá àêëm trúâi giaáng, ngaä quay xuöëng àêët. - Xin caác võ cûá coi nhû laâ töi àuâa - töi baão hoå thïë. - Àuâa kiïíu du cön thïë aâ? - Caác võ thûá löîi cho, nhûng coá hai lia rûúäi möåt thaáng thò boån dên àen chuáng töi àêu coá thïí mua nöíi nhûäng thûá haâng biïët àuâa cuãa caác ngaâi àûúåc! Nïn chuáng töi phaãi àuâa theo kiíu cuãa chuáng töi vêåy! Noái àoaån, töi àoáng sêåp cûãa, boã vïì. http://ebooks.vdcmedia.com ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Ask a homework question - tutors are online