20101218211049_tbtsncs1_11

20101218211049_tbtsncs1_11 - b gio dc v o to i hc hu CNG Ho...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o CéNG Ho μ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM ®¹i häc huÕ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 1362 /TB-§HH-S§H HuÕ, ngμy 17 th¸ng 12 n¨m 2010 Th«ng b¸o VÒ tuyÓn sinh Nghiªn cøu sinh lÇn 1 n¨m 2011 cña §¹i häc HuÕ C¨n cø Quy chÕ ®μo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ban hμnh kÌm theo th«ng t sè 10/2009/TT - BGD§T ngμy 07 th¸ng 5 n¨m 2009 cña Bé tr ëng Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o, §¹i häc HuÕ th«ng b¸o kÕ ho¹ch tuyÓn sinh Nghiªn cøu sinh lÇn 1 n¨m 2011 (®ît th¸ng 3) t¹i c¸c tr êng ®¹i häc thμnh viªn nh sau: I. C¸C CHUY£N NG μ NH TUYÓN SINH: Gåm 22 chuyªn ngμnh t¹i c¸c tr êng thμnh viªn sau: - TR¦êNG §¹I HäC KHOA HäC: 1. LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i vμ hiÖn ®¹i (m· sè: 62 22 50 05) 2. LÞch sö ViÖt Nam cA ®¹i vμ trung ®¹i (m· sè: 62 22 54 01) 3. Sinh lý häc ng êi vμ ®éng vËt (m· sè: 62 42 30 01) 4. Sinh lý häc thùc vËt (m· sè: 62 42 30 05) 5. VËt lý chÊt r¾n (m· sè: 62 44 07 01) 6. Quang häc (m· sè: 62 44 11 01) 7. Ho¸ lý thuyÕt vμ ho¸ lý (m· sè: 62 44 31 01) 8. §¹i sè vμ lý thuyÕt sè (m· sè: 62 46 05 01) - TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ: 1. Kinh tÕ n«ng nghiÖp (m· sè: 62 31 10 01) - TR¦êNG §¹I HäC N¤NG L¢M: 1. Trång trät (m· sè: 62 62 01 01) 2. Ch¨n nu«i ®éng vËt (m· sè: 62 62 40 01) - TR¦êNG §¹I HäC S¦ PH¹M: 1. Lý luËn vμ Ph ¬ng ph¸p d¹y häc m«n VËt lý (m· sè: 62 14 10 02) 2. LÞch sö ViÖt Nam cËn ®¹i vμ hiÖn ®¹i (m· sè: 62 22 54 05) 3. VËt lý lý thuyÕt vμ VËt lý to¸n (m· sè: 62 44 01 01) 4. Ho¸ lý thuyÕt vμ ho¸ lý (m· sè: 62 44 31 01) 5. §¹i sè vμ lý thuyÕt sè (m· sè: 62 46 05 01) Riªng chuyªn ngμnh §éng vËt häc (m· sè: 62 42 10 01) sÏ cã th«ng b¸o tuyÓn sinh bA sung khi ® îc Bé GD&§T cho phÐp ®μo t¹o l¹i. - TR¦êNG §¹I HäC Y D¦îC: 1. Ngo¹i tiªu ho¸ (m· sè: 62 72 07 01) 2. Phô khoa (m· sè: 62 72 13 05)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 3. Néi - Tiªu ho¸ (m· sè: 62 72 20 01) 4. Néi - Néi tiÕt (m· sè: 62 72 20 15) 5. Néi - ThËn tiÕt niÖu (m· sè: 62 72 20 20) 6. Néi - Tim m¹ch (m· sè: 62 72 20 25) 7. Y tÕ c«ng céng (m· sè: 62 72 76 01) II. H×NH THøC TUYÓN SINH: xÐt tuyÓn III. THêI GIAN § μ O T¹O: Thêi gian ®μo t¹o tr×nh ®é TiÕn sÜ lμ: 3 n¨m ®èi víi ng êi cã b»ng Th¹c sÜ vμ 04 n¨m ®èi víi ng êi cã b»ng §¹i häc. IV. §IÒU KIÖN Dù TUYÓN:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 4

20101218211049_tbtsncs1_11 - b gio dc v o to i hc hu CNG Ho...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online