HOA HUU CO K18

HOA HUU CO K18 - http:/www.foxitsoftware.com KT QU TNG HP...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NGÀY SINH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 VÕ THỊ HẢI 15/04/1987 Hà Tĩnh 8.2 0 8.5 8.3 9 7.4 9.3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 VÕ THỊ THU HẰNG 25/03/1985 Quảng Trị 8.9 0 7.6 8.3 8.6 7.1 9.7 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 NGUYỄN THỊ HẠNH 20/11/1982 Quảng Trị 8.8 0 7.8 8.3 7.8 7.3 9.1 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG 9/7/1986 T. T. Huế 8.4 0 8.8 9 9 6.6 10 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 NGUYỄN ĐỨC THÔNG 21/10/1982 Quảng Ngãi 6.9 0 6.9 8.1 7.6 7.9 7.3 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VÕ ANH 5/7/1987 T. T. Huế 8 0 9 9 9 8.2 9.3 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KẾT QUẢ TỔNG HỢP MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC Chuyên ngành HÓA HỮU CƠ - Khóa XVIII (2009 - 2011) TT HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN NƠI SINH ĐIỂM MÔN 1. Triết học 8. Hóa học lượng tử 15. Hóa học các hợp chất cao ph 2. Ngoại ngữ 9. Xử lý số liệu và kế hoạch hóa thí ngh 16. Hóa học các hợp chất màu hữu cơ 17. Hóa hữu cơ môi trường (tự c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 2

HOA HUU CO K18 - http:/www.foxitsoftware.com KT QU TNG HP...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online