HOA PHAN TICH K18

HOA PHAN TICH K18 - http/www.foxitsoftware.com For...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NGÀY SINH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 NGUYỄN THANH BÌNH 7/2/1981 Quảng Bình 6.2 0 7.2 7.6 8.3 7.1 8.8 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 PHAN HÀ NỮ DIỄM 20/10/1977 Bình Định 7.6 0 7.2 7.7 6.2 6.2 8.8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 TRƯƠNG THỊ MỸ ĐỨC 17/04/1987 Bình Định 8 0 7.9 9 9.3 7.3 9.8 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 HỒ THỊ 6/2/1986 Quảng Bình 7.5 0 7.2 9.1 7.6 6.7 8.2 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 TRƯƠNG MINH HIẾU 9/5/1982 Quảng Bình 7.5 0 7.1 7.6 7.3 7.3 7.7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 PHẠM YÊN KHANG 4/2/1987 Quảng Bình 8.2 0 9 9 9.3 8 9.3 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 PHAN TUẤN KIỆT 24/12/1979 Bình Dương 7.4 0 6.4 8.6 5.9 6.6 8.3 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 LÊ THANH LONG 18/09/1982 Quảng Bình 7.5 0 6.7 8.6 6.9 6.2 8.3 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 BÙI QUANG THỊNH 20/11/1980 T. T. Huế 6.7 0 6.9 9.5 8.6 7 8.9 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 HỒ BÍCH TRÍ 2/9/1987 Phú Yên 8.6 0 6.7 8.3 6.7 7.3 9 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Hóa vô cơ nâng cao 11. Phân tích điện TT HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN NƠI SINH ĐIỂM MÔN 1. Triết học 8. Hóa học lượng t 15. Hóa học phân tích nâng KẾT QUẢ TỔNG HỢP MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC Chuyên ngành HÓA PHÂN TÍCH - Khóa XVIII (2009 - 2011)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

HOA PHAN TICH K18 - http/www.foxitsoftware.com For...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online