HOA VO CO K18

HOA VO CO K18 - http/www.foxitsoftware.com KT QU TNG HP MN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NGÀY SINH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 PHẠM HOÀI BẢO 18/09/1986 Quảng Trị 8.2 0 7.4 8.1 8.6 6.8 9.5 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 NGUYỄN TRỌNG DẦN 8/2/1986 Hà Tĩnh 7.3 0 8.1 9 7.9 8 8.6 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG 5/4/1981 Phú Yên 8 0 7.4 8.9 7.9 7.2 9.3 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 TRẦN THỊ LIÊN HƯƠNG 26/09/1987 Quảng Ngãi 8.2 0 7.4 8.1 8.2 7.3 9.2 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 TRẦN THỊ HƯƠNG 6/8/1986 Quảng Bình 8.2 0 8.6 9.3 8.3 6.9 7.8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 5/9/1984 Quảng Trị 8.8 0 7.6 8.6 8.3 8.2 9.8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 LÊ ĐỨC LINH 2/2/1980 Gia Lai 7.6 0 7.8 8.6 8 8.1 10 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 LƯ THỊ NHƯ LY 17/05/1983 Quảng Ngãi 8.1 0 8.5 8.6 9 7.1 10 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 PHẠM THỊ NGA 21/09/1979 Gia Lai 8.1 0 8.8 7.9 8.7 7.9 9.3 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH 18/02/1981 Quảng Ngãi 8.2 0 8.5 9 8.7 7.8 8.5 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 26/11/1987 Đà Nẵng 8 0 7.2 7.9 8 6.4 8.4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG 10/4/1981 Quảng Ngãi 8.3 0 9 8.4 8.6 8.2 9.3 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 NGUYỄN MẬU THÀNH 20/03/1983 Quảng Bình 6.8 0 7.2 7.9 8 6.8 6.7
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 2

HOA VO CO K18 - http/www.foxitsoftware.com KT QU TNG HP MN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online