{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sách Trắng Quốc Phòng Viá»

Sách Trắng Quốc Phòng Viá»

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 QUèC PH゚NG VIヨT NAM 2 3 Nュíc céng h゚a xキ héi chñ nghワa viヨt Nam Bé quèc ph゚ng QUèC PH゚NG VIヨT NAM Hオ NéI 12 - 2009 4 5 CH Ủ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI SÁNG LẬP, L ÃNH ĐẠO V À T Ổ CHỨC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ( Ảnh chụp tại m ặt trận Đông Kh ê trong Chi ến dịch Biên gi ới Thu – Đông năm 19 50) 6 7 L ỜI MỞ ĐẦU C ỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PH ÒNG NƯỚC CỘNG HO À XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Năm 20 09 k ỷ niệm 65 năm ng ày thành l ập Quân đội nhân dân Vi ệt Nam, đội quân từ nhân dân m à ra, vì nhân dân mà chi ến đấu. Qua 65 năm xây d ựng, chi ến đấu v à trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đ ã l ập n ên nh ững chi ến công hiển hách, c ùng dân t ộc đánh thắng nhiều cu ộc chiến tranh xâm lược l ớn, góp phần quan trọng trong cách m ạng dân chủ nhân dân, giành độc lập, tự do cho dân t ộc, th ống nhất Tổ quốc, đưa đất nước vững bước tiến l ên con đường xây d ựng xã h ội ch ủ nghĩa, th ực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, x ã h ộ i công b ằng, dân chủ, văn minh. Dưới sự l ãnh đạo của Đảng C ộng sản Việt Nam , công cu ộc đổi mới to àn di ện đất nước đ ã và đang đạt được những thành t ựu to l ớn có ý nghĩa lịch sử. Vượt l ên m ọi khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới , thiên tai và nh ững y ếu kém n ội tại của nền kinh tế , tình hình chính tr ị- xã h ội c ủa đất nước vẫn ổn định ; qu ốc ph òng - an ninh được tăng cường ; tr ật tự, an to àn xã h ội được giữ vững; uy tín v à v ị thế c ủa Vi ệt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Nh ững th ành t ựu to lớn đó đ ã t ạo nên th ế v à l ực mới cho sự nghi ệp xây dựng v à b ảo vệ Tổ quốc. Tích c ự c và ch ủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh th ế giới, khu vực có những biến động phức tạp, khó l ường , 8 Vi ệt Nam đang đứng trước vận hội, thời cơ lớn để hợp tác , phát tri ển, nhưng cũng g ặp không ít thách th ức, khó khăn gay g ắt, dễ tác động xấu đến sự nghiệp xây dựng v à b ảo vệ T ổ quốc . Tình hình đó đ òi h ỏi Quân đội nhân dân Việt Nam ph ải nỗ lực hơn nữa, hoàn thành t ốt mọi nhiệm vụ được giao nh ất l à nhi ệm vụ tham mưu chi ến lược ; xây d ựng khu v ực phòng th ủ t ỉnh, th ành ph ố ng ày càng v ững chắc, thực sự l à n ền tảng của thế trận qu ốc ph òng toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truy ền vận động quần chúng ; xây d ựng quân đội nhân dân cách m ạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 158

Sách Trắng Quốc Phòng Viá»

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online