Sách Trắng Quốc Phòng Viá»

Sách Trắng Quốc Phòng Viá»

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 QUC PHNG VIT NAM 2 3 Nc cng ha x hi ch ngha vit Nam B quc phng QUC PHNG VIT NAM H NI 12 - 2009 4 5 CH TCH H CH MINH NGI SNG LP, L NH O V T CHC QUN I NHN DN VIT NAM ( nh chp ti m t trn ng Kh trong Chi n dch Bin gi i Thu ng nm 19 50) 6 7 L I M U C A B TRNG B QUC PH NG NC CNG HO X H I CH NGHA VIT NAM Nm 20 09 k nim 65 nm ng y thnh l p Qun i nhn dn Vi t Nam, i qun t nhn dn m ra, v nhn dn m chi n u. Qua 65 nm xy d ng, chi n u v trng thnh, Qun i nhn dn Vit Nam l p n n nh ng chi n cng hin hch, c ng dn t c nh thng nhiu cu c chin tranh xm lc l n, gp phn quan trng trong cch m ng dn ch nhn dn, ginh c lp, t do cho dn t c, th ng nht T quc, a t nc vng bc tin l n con ng xy d ng x h i ch ngha, th c hin mc tiu dn giu, nc mnh, x h i cng b ng, dn ch, vn minh. Di s l nh o ca ng C ng sn Vit Nam , cng cu c i mi to n di n t nc v ang t c nhng thnh t u to l n c ngha lch s. Vt l n m i kh khn do tc ng ca suy thoi kinh t th gii , thin tai v nh ng y u km n i ti ca nn kinh t , tnh hnh chnh tr - x h i c a t nc vn n nh ; qu c ph ng - an ninh c tng cng ; tr t t, an to n x h i c gi vng; uy tn v v th c a Vi t Nam trn trng quc t ngy cng c nng cao. Nh ng th nh t u to ln t o nn th v l c mi cho s nghi p xy dng v b o v T quc. Tch c c v ch ng hi nhp quc t trong bi cnh th gii, khu vc c nhng bin ng phc tp, kh l ng , 8 Vi t Nam ang ng trc vn hi, thi c ln hp tc , pht tri n, nhng cng g p khng t thch th c, kh khn gay g t, d tc ng xu n s nghip xy dng v b o v T quc . Tnh hnh i h i Qun i nhn dn Vit Nam ph i n lc hn na, hon thnh t t mi nhim v c giao nh t l nhi m v tham mu chi n lc ; xy d ng khu v c phng th t nh, th nh ph ng y cng v ng chc, thc s l n n tng ca th trn qu c ph ng ton dn; y mnh cng tc tuyn truy n vn ng qun chng ; xy d ng qun i nhn dn cch m ng, chnh quy, tinh nhu, tng bc hin...
View Full Document

Page1 / 158

Sách Trắng Quốc Phòng Viá»

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online