{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De 2 - K thi th i hc(1 Thi gian lm bi 90 pht 1 Cu hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(1) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) 1. C u hình electron nào sau đây là c a Fe, bi t Fe có s th t 26 trong b ng tu n hoàn. ế ứ ự A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 7 4s 1 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 . 2. Khi đ s t trong không khí m th ng b ể ắ ườ 3. Ch n 1 hóa ch t d i đây đ nh n bi t các ch t b t sau: K ướ ế 2 O, CaO, Al 2 O 3 , MgO A. H 2 O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H 2 SO 4 . 4. Đ t h n h p b t s t và i t d thu đ c ư ượ 5. Khi cho Na vào các dung d ch Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCl 2 , AlCl 3 , thì có hi n t ng nào x y ra ượ c 3 c c: ế 6. Đ đi u ch Na ng i ta dùng ph ng pháp ế ườ ươ A. nhi t phân NaNO 3 . B. đi n phân dung d ch NaCl. C. đi n phân nóng ch y NaCl. D. cho K ph n ng v i dung d ch NaCl. 7. Hoà tan hoàn toàn h p kim Li, Na và K vào n c thu đ c 4,48 lít H ướ ượ 2 (đktc) và dung d ch X. Cô c n X thu đ c 16,2 gam ch t r n. Kh i l ng h p kim đã trên là: ượ ượ 8. Các ch t NaHCO 3 , NaHS, Al(OH) 3 , H 2 O đ u là 9. Cho các dung d ch HCl v a đ , khí CO 2 , dung d ch AlCl 3 l n l t vào 3 c c đ ng dung ượ d ch NaAlO 2 đ u th y
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
10. Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung d ch X g m HCl 1M và H 2 SO 4 0,5M thu đ c ượ dung d ch B và 4,368 lít H 2 đktc. Ph n trăm kh i l ng c a Mg và Al trong h n h p ượ l n l t là ượ A. 72,09% và 27,91%. B. 62,79% và 37,21%. C. 27,91% và 72,09%. D. 37,21% và 62,79%.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}