De 3 - K thi th i hc Thi gian lm bi 90 pht S 03 1 S bin i m...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc ( Thêi gian lμm bμi : 90 phót) Đ S 03 Ề Ố 1. S bi n đ i đ âm đi n c a các nguyên t theo th t sau: ự ế ổ ộ ứ ự 11 Na, 13 Al, 15 P, 17 Cl là A. tăng. B. gi m. C. không thăng đ i. D. v a tăng v a gi m. 2. N u bi t v trí c a m t nguyên t trong b ng HTTH có th suy ra ế ế ị A. nó là kim lo i hay phi kim. B. hóa tr cao nh t đ i v i oxi. ấ ố ớ C. tính ch t c a oxit và hiđroxit. ấ ủ D. T t c đ u đúng. ấ ả ề 3. Axit nào y u nh t trong các axit: HCl, HBr, HI, HF? ế A. HCl. B. HBr. C. HI. D. HF. 4. S electron t i đa trong l p L (l p n = 2) là A. 8. B. 6. C. 2. D. 10. 5. M t ion có 18 electron và 16 proton thì đi n tích h t nhân là A. - 2. B. +2. C. - 18. D. +16. 6. Các ion và nguyên t 10 Ne, 11 Na + , 9 F - có đ c đi m chung là có cùng A. s electron. B. s proton. C. s n tron. ố ơ D. s kh i. 7. Đi n phân dung d ch ch a HCl và CuCl 2 . K t thúc đi n phân khi n c b t đ u b đi n ế ướ ắ ầ ị ệ phân c hai đi n c c. Dung d ch thu đ c có ở ả ượ A. pH = 7. B. pH > 7. C. pH < 7. D. không xác đ nh đ c. ượ 8. Nguyên t R t o đ c h p ch t v i hiđro có công th c RH ượ 3 . Công th c oxit cao nh t c a X là A. RO. B. R 2 O 3 . C. RO 2 . D. R 2 O 5 . 9. Ch t nào sau đây là ch t không đi n li? A. C 6 H 6 . B. HF. C. Na 2 CO 3 . D. Ca(OH) 2 . 10. CH 3 COOH đi n li theo cân b ng sau: CH 3 COOH CH 3 COO - + H + Cho bi t đ đi n li c a CH ế ộ ệ 3 COOH tăng khi nào? A. Thêm vài gi t dung d ch HCl.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B. Thêm vài gi t dung d ch NaOH. C. Thêm vài gi t dung d ch CH 3 COONa. D. C A và B. 11. Đ đi n li c a m t ch t đi n li y u s thay đ i ộ ệ ế A. khi thay đ i nhi t đ . ệ ộ B. khi thay đ i n ng đ ổ ồ C. khi thêm vào dung d ch m t ch t đi n li m nh có ch a 1 trong 2 ion c a ch t đi n li y u đó. ế D. C 3 tr ng h p trên. ườ 12. Cho các b t tr ng K 2 O, MgO, Al 2 O 3 , Al 4 C 3 . Đ phân bi t các ch t trên ch c n dùng ỉ ầ thêm A. dung d ch HCl. B. H 2 O. C. dung d ch NaOH. D. dung d ch H 2 SO 4 . 13. Hòa tan hoàn toàn m t h n h p g m Mg và Al b ng dung d ch HCl thu đ c 0,4 mol ượ H 2 . N u cũng cho l ng h n h p nói trên tác d ng v i dung d ch NaOH d thu đ c ế ượ ư ượ 6,72 lít H 2 (đktc). Kh i l ng m i kim lo i l n l t là ố ượ ạ ầ ượ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

De 3 - K thi th i hc Thi gian lm bi 90 pht S 03 1 S bin i m...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online