De 4 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 04 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lμm bμi : 90 phót) Đ S 04 Ề Ố 1. Nguyên t X có c u hình electron là: 1s 2 2s 2 2p 5 thì ion t o ra t nguyên t X có c u hình electron nào sau đây: A. 1s 2 2s 2 2p 4 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 . D. 1s 2 . 2. Nguyên t X có Z = 26. V trí c a X trong b ng HTTH là A. Chu kỳ 4, nhóm VI B . B. Chu kỳ 4, nhóm VIII B . C. Chu kỳ 4, nhóm II A . D. Chu kỳ 3, nhóm II B . 3. Nguyên t c a nguyên t A đ c x p chu kì 5 có s l p electron là ử ủ ượ ế ở ố ớ A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 4. M t nguyên t thu c phân nhóm chính nhóm V có hóa tr cao nh t v i oxi và hóa tr trong h p ch t v i hiđro l n l t là ấ ớ ầ ượ A. III và V. B. V và V. C. III và III. D. V và III. 5. Cho 3 kim lo i thu c chu kỳ 3: 11 Na, 12 Mg, 13 Al. Tính kh c a chúng gi m theo th t ử ủ ứ ự sau: A. Na > Mg > Al. B. Al > Mg > Na. C. Mg > Al > Na. D. Mg > Na > Al. 6. Ph n ng nào sau đây không ph i là ph n ng axit-baz ả ứ ả ứ ơ A. H 2 SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + 2H 2 O B. 6HCl + Fe 2 O 3 → 2FeCl 3 + 3H 2 O C. H 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 + 2HCl D. Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O 7. Dung d ch H 2 SO 4 có pH= 2 thì n ng đ c a H ộ ủ 2 SO 4 A. 0,01M. B. 0,1M. C. 0,005M. D. 0,05M. 8. S c V lít CO 2 (đktc) vào 300ml dung d ch Ba(OH) 2 1,5M d th y xu t hi n 59,1 gam ư k t t a tr ng. Tính V? ế ủ A. 6,72 lít. B. 3,36 lít. C. 13,44 lít. D. 6,72 lít ho c 13,44 lít.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
9. Lo i mu i nào sau đây không b thu phân? A. Mu i t o b i axit y u và baz y u. ố ạ ế ơ ế B. Mu i t o b i axit y u và baz m nh. ố ạ ế ơ ạ C. Mu i t o b i axit m nh và baz y u. ố ạ ơ ế D. Mu i t o b i axit m nh và baz m nh. ố ạ ơ ạ 10. Đi n phân nóng ch y 34 gam m t oxit kim lo i thu đ c 10,8 gam kim lo i catot và ượ ạ ở 6,72 lít khí anot. Công th c c a oxit trên là A. Fe 2 O 3 . B. Al 2 O 3 . C. Na 2 O. D. CaO. 11. Mu n m đ ng lên m t thanh s t b ng ph ng pháp đi n hóa thì ph i ti n hành đi n ạ ồ ắ ằ ươ ế phân v i đi n c c gì và dung d ch gì? A. C c âm là đ ng, c c d ng là s t, dung d ch mu i s t. ươ ố ắ B. C c âm là đ ng, c c d ng là s t, dung d ch mu i đ ng. ươ ố ồ C. C c âm là s t, c c d ng là đ ng, dung d ch mu i s t. ươ ố ắ D. C c âm là s t, c c d ng là đ ng, dung d ch mu i đ ng. ươ ố ồ 12. Cho oxit s t t ph n ng v i dung d ch H ắ ừ ả ứ 2 SO 4 loãng d thu đ c ư ượ A. mu i s t (II). ố ắ B. mu i s t (III). ố ắ C. h n h p c mu i s t (II) và (III). ố ắ D. ch t r n không tan.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 6

De 4 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 04 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online