De 5 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 05 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 05 Ề Ố 1. C u hình electron c a nguyên t là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . V y nguyên t K có đ c đi m: A. K thu c chu kỳ 4, nhóm I A . B. S n tron trong nhân K là 20. ố ơ C. Là nguyên t m đ u chu kỳ 4. ố ở ầ D. C a,b,c đ u đúng. 2. Hiđroxit nào m nh nh t trong các hiđroxit Al(OH) 3 , NaOH, Mg(OH) 2 , Be(OH) 2 ? A. Al(OH) 3 . B. NaOH. C. Mg(OH) 2 . D. Be(OH) 2 . 3. Ion nào sau đây có c u hình electron b n v ng gi ng khí hi m? ế A. 29 Cu + . B. 26 Fe 2+ . C. 20 Ca 2+ . D. 24 Cr 3+ . 4. M t nguyên t R có t ng s h t mang đi n và không mang đi n là 34. Trong đó s h t ố ạ ố ạ mang đi n g p 1,833 l n s h t không mang đi n. ố ạ Nguyên t R là A. Na. B. Mg. C. F. D. Ne. 5. Có 4 kí hi u , , , . Đi u nào sau đây là sai: A. X và Y là hai đ ng v c a nhau. ị ủ B. X và Z là hai đ ng v c a nhau. ị ủ C. Y và T là hai đ ng v c a nhau. ị ủ D. X và T đ u có s proton và s n tron b ng nhau. ố ơ 6. Cho m t s nguyên t sau ộ ố 8 O, 16 S, 6 C, 7 N, 1 H. Bi t r ng t ng s proton trong phân t ế ằ khí XY 2 là 18. Khí XY 2 A. SO 2 . B. CO 2 . C. NO 2 . D. H 2 S. 7. Nguyên t 23 Z có c u hình electron là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 . Z có A. 11 n tron, 12 proton. ơ B. 11 proton, 12 n tron. ơ C. 13 proton, 10 n tron. ơ D. 11 proton, 12 electron. 8. Hòa tan 1,3 gam kim lo i A hoá tr II vào dung d ch H 2 SO 4 d , thu đ c 0,448 lít khí H ư ượ 2 (27,3 o C và 1,1 atm). Kim lo i A là A. Fe. B. Zn. C. Mg. D. Pb. 9. Cho bi t ion nào sau đây là axit theo Bronsted ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
A. Cl - . B. HSO 4 - . C. PO 4 3 - . D. Mg 2+ . 10. Đi n phân nóng ch y Al 2 O 3 v i các đi n c c b ng than chì, khí thoát ra anot là A. O 2 . B. CO. C. CO 2 . D. c B và C. 11. Cho các c p oxi hoá kh sau: Fe 2+ /Fe ; Cu 2+ /Cu ; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag 1+ /Ag ; Br 2 /2Br - Theo chi u t trái qua ph i tính oxi hoá tăng d n; tính kh gi m d n. ề ừ ử ả Ph n ng nào sau đây không ả ứ x y ra? A. Fe + 2AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag B. Cu + 2FeCl 3 → 2FeCl 2 + CuCl 2 C. Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag D. 2Ag + CuSO 4 → Ag 2 SO 4 + Cu 12. Cho bi t hi n t ng x y ra và gi i thích b ng ph ng trình hoá h c khi s c t t khí ế ệ ượ ươ ụ ừ ừ CO 2 và dung d ch n c vôi trong cho đ n d ? ướ ế ư A. Không có hi n t ng gì. ệ ượ B. Ban đ u xu t hi n k t t a tr ng, sau đó tan d n thu đ c dung d ch trong su t. ế ủ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 6

De 5 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 05 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online