De 6 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 06 1 Nguyn t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 06 Ề Ố 1. Nguyên t các nguyên t trong m t phân nhóm chính c a b ng HTTH có cùng A. s n tron. ố ơ B. s l p electron. ố ớ C. S proton. D. S e l p ngoài cùng. 2. Trong nguyên t c a nguyên t R có 18 electron. S th t chu kì và nhóm c a R l n ử ủ ố ứ ự l t là ượ A. 4 và VIII B . B. 3 và VIII A . C. 3 và VIII B . D. 4 và II A . 3. Ion có bao nhiêu electron? A. 21. B. 24. C. 27. D. 52. 4. Các electron thu c các l p K, M, N, L trong nguyên t khác nhau v A. kho ng cách t electron đ n h t nhân. ế B. năng l ng c a electron. ượ C. đ b n liên k t v i h t nhân. ộ ề ế ớ ạ D. t t c đi u trên đ u đúng. ấ ả ề 5. Tr ng h p nào sau đây d n đ c đi n? ườ ượ A. N c c t. ướ B. NaOH r n, khan. C. R u etylic. ượ D. N c bi n. ướ 6. Ch n phát bi u sai? A. Giá tr K a c a m t axit ph thu c vào nhi t đ . ệ ộ B. Giá tr K a c a m t axit ph thu c vào b n ch t c a axit đó. ấ ủ C. Giá tr K a c a m t axit ph thu c vào n ng đ . D. Giá tr K a c a m t axit càng l n thì l c axit càng m nh. 7. Cho bi t ion nào sau đây là axit theo Bronsted? ế A. HS - . B. NH 4 + . C. Na + . D. CO 3 2 - . 8. C n bao nhiêu gam NaOH r n đ pha ch đ c 500 ml dung d ch có pH = 12? ế ượ A. 0,4 gam. B. 0,2 gam. C. 0,1 gam. D. 2 gam. 9. Cho ph ng trình ph n ng: ươ ả ứ CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O + CO 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ph ng trình ion rút g n c a ph ng trình trên là ươ ươ A. CO 3 2 - + H + → H 2 O + CO 2 B. CO 3 2 - + 2H + → H 2 O + CO 2 C. CaCO 3 + 2H + + 2Cl - → CaCl 2 + H 2 O + CO 2 D. CaCO 3 + 2H + → Ca 2+ + H 2 O + CO 2 10. N ng đ ion H + thay đ i nh th nào thì giá tr pH tăng 1 đ n v ? ư ế ơ A Tăng lên 1 mol/l. B. Gi m đi 1 mol/l. C. Tăng lên 10 l n. D. Gi m đi 10 l n. 11. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Fe và Fe 3 O 4 b ng dung d ch HNO 3 thu đ c 2,24 lít ượ khí NO (đktc). N u thay dung d ch HNO ế 3 b ng dung d ch H 2 SO 4 đ c nóng thì thu đ c ượ khí gì, th tích là bao nhiêu? A. H 2 , 3,36 lít. B. SO 2 , 2,24 lít. C. SO 2 , 3,36 lít. D. H 2 , 4,48 lít. 12.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 6

De 6 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 06 1 Nguyn t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online