De 7 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 07 1 Nguyn t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lμm bμi : 90 phót) Đ S 07 Ề Ố 1. Nguyên t mà nguyên t c a chúng có electron cu i cùng x p vào phân l p p g i là ử ủ ế A. nguyên t s. B. nguyên t p. C. nguyên t d. D. nguyên t f. 2. Phát bi u nào sau đây ch a chính xác. Trong 1 chu kỳ ư A. đi t trái sang ph i các nguyên t đ c s p x p theo chi u đi n tích h t nhân tăng d n. ố ượ ế B. đi t trái sang ph i các nguyên t đ c s p x p theo chi u kh i l ng nguyên t tăng ố ượ ế ố ượ d n. C. các nguyên t đ u có cùng s l p electron. ố ề ố ớ D. đi t trái sang ph i bán kính nguyên t gi m d n. ử ả 3. Bi t ế t ng s h t proton, n tron và electron trong 1 nguyên t Y là 155. S h t mang ố ạ ơ ố ạ đi n nhi u h n s h t không mang đi n là 33. S h t proton và s kh i c a Y là ơ ố ạ ố ạ ố ủ A. 61 và 108. B. 47 và 108. C. 45 và 137. D. 47 và 94. 4. Cho m t s nguyên t sau ộ ố 8 O, 6 C, 14 Si. Bi t r ng t ng s electron trong ế ằ anion XY 3 2 - 32. V y anion XY 3 2 - A. CO 3 2 - . B. SO 3 2 - . C. SiO 3 2 - . D. m t anion khác. 5. Nh t t dung d ch NH ỏ ừ ừ 3 cho đ n d vào dung d ch Al ế ư 2 (SO 4 ) 3 thì có hi n t ng gì x y ệ ượ ra? A. Xu t hi n k t t a keo tr ng, sau đó tan d n trong cu i cùng thu đ c dung d ch trong su t ế ủ ượ không màu. B. Xu t hi n k t t a màu nâu đ . ế ủ C. Xu t hi n k t t a keo màu tr ng, không tan. ế ủ D. Không có hi n t ng gì. ệ ượ 6. Đ trung hòa hoàn toàn 300 ml dung d ch Ba(OH) 2 0,1M c n dùng bao nhiêu ml dung d ch HCl 0,2M? A. 300 ml. B. 150 ml. C. 600 ml. D. 200 ml. 7. Dung d ch mu i nào có môi tr ng trung tính? ườ A. AlCl 3 . B. Na 2 CO 3 . C. K 2 SO 4 . D. C A, B và C. 8. Kh ng đ nh nào sau đây không đúng? A. Dung d ch natri axetat có môi tr ng baz . ườ ơ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B. Dung d ch mu i ăn có môi tr ng trung tính. ườ C. Dung d ch natri sunfua có môi tr ng trung tính. ườ D. Dung d ch natri hiđrosunfat có môi tr ng axit. ườ 9. Tr n 250 ml dung d ch KOH 0,01M v i 250 ml dung d ch Ba(OH) 2 0,005M. pH c a dung d ch thu đ c là ượ A. 12. B. 13. C. 2. D. 4. 10. Trong công nghi p ng i ta đi u ch nit t ườ ế ơ ừ A. NH 4 NO 3 . B. không khí. C. HNO 3 . D. h n h p NH 4 Cl và NaNO 2 . 11.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

De 7 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 07 1 Nguyn t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online