De 8 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 08 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 08 Ề Ố 1. Ion X 2+ có c u hình electron là 1s 2 2s 2 2p 6 . Xác đ nh v trí c a X trong b ng HTTH? A. Chu kỳ 2, nhóm VIII A . B. Chu kỳ 3, nhóm II A . C. Chu kỳ 4, nhóm I A . D. Chu kỳ 2, nhóm II A . 2. T hai đ ng v c a cacbon là ị ủ 12 C, 14 C và 3 đ ng v c a oxi là ị ủ 16 O, 17 O, 18 O có th t o ra ể ạ đ c bao nhiêu phân t khí cacbonic khác nhau? ượ A. 6. B. 12. C. 18. D. 9. 3. Trong m t phân nhóm chính c a b ng tu n hoàn, đi t trên xu ng d i thì đi u kh ng ướ đ nh nào sau đây là đúng? A. S đi n tích h t nhân gi m d n. ố ệ B. Đ âm đi n tăng d n. C. Bán kính nguyên t tăng d n. D. Tính kim lo i gi m d n. 4. Trong phòng thí nghi m HNO 3 đ c đi u ch theo ph n ng sau: ượ ế ả ứ NaNO 3 (r n) + H 2 SO 4 đ c → HNO 3 + NaHSO 4 Ph n ng trên x y ra là vì ả ứ A. axit H 2 SO 4 có tính axit m nh h n HNO ơ 3 . B. HNO 3 d bay h i h n. ơ ơ C. H 2 SO 4 có tính oxi hoá m nh h n HNO ơ 3 . D. m t nguyên nhân khác. 5. H p ch t nào c a N không đ c t o ra khi cho axit HNO ượ ạ 3 tác d ng v i kim lo i? A. NO. B. N 2 . C. N 2 O 5 . D. NH 4 NO 3 . 6. Trung hoà 50 ml dung d ch NH 3 thì c n 25 ml dung d ch HCl 2M. Đ trung hoà cũng l ng dung d ch NH ượ 3 đó c n bao nhiêu lít dung d ch H 2 SO 4 1M? A. 25 ml. B. 50 ml. C. 12,5 ml. D. 2,5 ml. 7. Có th s d ng ch t nào sau đây đ nh n bi t khí N ể ử ụ ế 2 có ch a t p ch t H ứ ạ 2 S? A. NaOH. B. PbSO 4 . C. NH 3 . D. Cu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
8. S c 1,12 lít CO 2 vào 500 ml dung d ch NaOH 0,2M. dung d ch thu đ c có pH b ng ượ bao nhiêu? A. pH < 7. B. pH > 7. C. pH = 7. D. pH = 14. 9. Dãy ch t nào sau đây là l ng tính? ưỡ A. ZnO, Al 2 O 3 , FeO, Pb(OH) 2 . B. Al(OH) 3 , Cr(OH) 3 , Cu(OH) 2 , Sn(OH) 2 . C. HSO 4 - , NH 4 + , HS - , Zn(OH) 2 . D. HCO 3 - , H 2 O, Zn(OH) 2 , Al 2 O 3 . 10. Bi u th c K b c a CH 3 COO - A. B. C. D. 11. M t dung d ch có ch a 4 ion v i thành ph n: 0,01 mol Na + , 0,02 mol Mg 2+ , 0,015 mol SO 4 2 - , x mol Cl - . Giá tr c a x là ị ủ A. 0,015. B. 0,035. C. 0,02. D. 0,01. 12.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 6

De 8 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 08 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online