De 10 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 10 1 Trong...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 10 Ề Ố 1. Trong cùng m t l p, electron thu c phân l p nào có m c năng l ng th p nh t? ộ ớ ượ A. phân l p s. B. phân l p p. C. phân l p d. D. phân l p f. 2. Nguyên t Ag có 2 đ ng v 109 Ag, 107 Ag. Bi t ế 109 Ag chi m 44%. V y kh i l ng ế ố ượ nguyên t trung bình c a Ag là A. 106,8. B. 107,88. C. 108. D. 109,5. 3. Cation nào sau đây có bán kính nh nh t? A. Na + . B. K + . C. Mg 2+ . D. Ca 2+ . 4. Tính n ng đ ion nitrat có trong 200ml dung d ch ch a HNO 3 0,02M và NaNO 3 0,03M. A. 0,05M. B. 0,003M. C. 0,002M. D. 0,5M. 5. X là m t α -aminoaxit no, m ch nhánh ch ch a m t nhóm - NH 2 và m t nhóm - COOH. Cho 23,4 gam X tác d ng v i dung d ch HCl d thu đ c 30,7 gam mu i. Công th c ư ượ c u t o thu g n c a X là ấ ạ A. CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH(NH 2 ) - COOH. B. H 2 N - CH 2 - COOH. C. H 2 N - CH(CH 3 ) - CH 2 - COOH. D. CH 3 - CH(CH 3 ) - CH(NH 2 ) - COOH. 6. Cho bi t ion nào trong s các ion sau là ch t l ng tính? ế ấ ưỡ HCO 3 - , H 2 O, HSO 4 - , HS - , NH 4 + A. HCO 3 - , HSO 4 - , HS - . B. HCO 3 - , NH 4 + , H 2 O. C. H 2 O, HSO 4 - , NH 4 + . D. HCO 3 - , H 2 O, HS - . 7. C n bao nhiêu lít HCl (0 o C, 2 atm) đ pha ch đ c 1 lít dung d ch có pH = 2? ế ượ A. 0,224 lít. B. 1,12 lít. C. 4,48 lít. D. 0,112 lít. 8. Đi t nit đ n bitmut ơ ế A. kh năng oxi hoá gi m d n. B. đ âm đi n tăng d n. C. bán kính nguyên t tăng d n. D. kh i l ng nguyên t tăng d n. ố ượ Ch n phát bi u sai. 9. Dung d ch amoniac có môi tr ng baz y u nên ườ ơ ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A. làm đ i màu quỳ tím thành xanh. B. hoà tan hiđroxit l ng tính Al(OH) ưỡ 3 . C. tác d ng v i các ch t Cu(OH) 2 , Zn(OH) 2 , AgOH t o thành ph c ch t. D. có th ph n ng v i các mu i mà kim lo i có hiđroxit không tan. ả ứ Ch n câu sai. 10. Cho ph n ng hoá h c sau: ả ứ N 2 + 3H 2 2NH 3 ; H < 0 Cân b ng trên s chuy n d ch theo chi u thu n khi nào? A. Tăng nhi t đ . ệ ộ B. Gi m áp su t c a h . ấ ủ C. Thêm ch t xúc tác. D. Hoá l ng amoniac đ tách ra kh i h n h p ph n ng. ỏ ỗ ả ứ 11. HNO 3 đ c di u ch theo s đ sau: ượ ế ơ ồ NH 3 → NO → NO 2 → HNO 3 T 6,72 lít NH 3 (đktc) thì thu đ c bao nhiêu lít dung d ch HNO ượ 3 3M. Bi t hi u su t c a c quá ế ấ ủ trình là 80%? A. 0,3 lít.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

De 10 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 10 1 Trong...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online