De 11 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 11 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lμm bμi : 90 phót) Đ S 11 Ề Ố 1. Phát bi u nào d i đây không đúng? ướ A. Nguyên t đ c c u thành t các h t c b n là proton, n tron và electron. ử ượ ấ ạ ơ ả ơ B. H t nhân nguyên t đ c c u thành t các h t proton và n tron. ử ượ ơ C. V nguyên t đ c c u thành b i các h t electron. ử ượ D. Nguyên t có c u trúc đ c khít, g m v nguyên t và h t nhân nguyên t . 2. Nguyên t nguyên t R có t ng s h t b ng 34, trong đó s h t mang đi n nhi u h n ố ạ ằ ố ạ ơ s h t không mang đi n là 10 h t. Kí hi u và v trí c a R (chu kì, nhóm) trong b ng ố ạ tu n hoàn là A. Na, chu kì 3, nhóm I A . B. Mg, chu kì 3, nhóm II A . C. F, chu kì 2, nhóm VII A . D. Ne, chu kì 2, nhóm VIII A . 3. Các nguyên t X (Z = 8), Y (Z = 16), T (Z = 19), G (Z = 20) có th t o đ c t i đa bao ể ạ ượ ố nhiêu h p ch t ion và h p ch t c ng hóa tr ch g m 2 nguyên t ? (ch xét các h p ỉ ồ ch t đã h c trong ch ng trình ph thông) ươ A. Ba h p ch t ion và ba h p ch t c ng hóa tr . ấ ộ B. Hai h p ch t ion và b n h p ch t c ng hoá tr . ấ ộ C. Năm h p ch t ion và m t h p ch t c ng hóa tr ộ ợ ấ ộ D. B n h p ch t ion và hai h p ch t c ng hóa tr . ấ ộ 4. Ion nào d i đây không có c u hình electron c a khí hi m? ướ ế A. Na + . B. Fe 2+ . C. Al 3+ . D. Cl - . 5. Hãy ch n ph ng án đúng trong các dãy ch t nào d i đây đ c s p x p theo chi u ươ ướ ượ ế tăng d n s phân c c liên k t trong phân t ? ế A. HCl, Cl 2 , NaCl. B. NaCl, Cl 2 , HCl. C. Cl 2 , HCl, NaCl. D. Cl 2 , NaCl, HCl. 6. Đ ng có th tác d ng v i A. dung d ch mu i s t (II) t o thành mu i đ ng (II) và gi i phóng s t. ố ắ ố ồ B. dung d ch mu i s t (III) t o thành mu i đ ng (II) và gi i phóng s t. ố ắ ố ồ C. dung d ch mu i s t (III) t o thành mu i đ ng (II) và mu i s t (II). ố ắ ố ồ ố ắ D. không th tác d ng v i dung d ch mu i s t (III). ố ắ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
7. Cho ph n ng sau: ả ứ Mg + HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + NO + NO 2 + H 2 O. N u t l s mol gi a NO và NO ế ỉ ệ ố 2 là 2 : 1, thì h s cân b ng c a HNO ệ ố 3 trong ph ng trình hóa h c ươ A. 12. B. 30. C. 18. D. 20. 8. Đ m gam phoi bào s t (A) ngoài không khí, sau m t th i gian bi n thành h n h p (B) ế có kh i l ng 12 gam g m Fe, FeO, Fe ố ượ 3 O 4 , Fe 2 O 3 . Cho B tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HNO 3 th y gi i phóng ra 2,24 lít khí NO duy nh t (đktc). Giá tr c a m là bao ị ủ nhiêu? A. 11,8 gam.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 7

De 11 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 11 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online