{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De 11 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 11 1 Pht...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lμm bμi : 90 phót) Đ S 11 1. Phát bi u nào d i đây không đúng? ướ A. Nguyên t đ c c u thành t các h t c b n là proton, n tron và electron. ượ ơ ơ B. H t nhân nguyên t đ c c u thành t các h t proton và n tron. ượ ơ C. V nguyên t đ c c u thành b i các h t electron. ượ D. Nguyên t có c u trúc đ c khít, g m v nguyên t và h t nhân nguyên t . 2. Nguyên t nguyên t R có t ng s h t b ng 34, trong đó s h t mang đi n nhi u h n ơ s h t không mang đi n là 10 h t. Kí hi u và v trí c a R (chu kì, nhóm) trong b ng tu n hoàn là A. Na, chu kì 3, nhóm I A . B. Mg, chu kì 3, nhóm II A . C. F, chu kì 2, nhóm VII A . D. Ne, chu kì 2, nhóm VIII A . 3. Các nguyên t X (Z = 8), Y (Z = 16), T (Z = 19), G (Z = 20) có th t o đ c t i đa bao ể ạ ượ nhiêu h p ch t ion và h p ch t c ng hóa tr ch g m 2 nguyên t ? (ch xét các h p ch t đã h c trong ch ng trình ph thông) ươ A. Ba h p ch t ion và ba h p ch t c ng hóa tr . B. Hai h p ch t ion và b n h p ch t c ng hoá tr . C. Năm h p ch t ion và m t h p ch t c ng hóa tr D. B n h p ch t ion và hai h p ch t c ng hóa tr . 4. Ion nào d i đây không có c u hình electron c a khí hi m? ướ ế A. Na + . B. Fe 2+ . C. Al 3+ . D. Cl - . 5. Hãy ch n ph ng án đúng trong các dãy ch t nào d i đây đ c s p x p theo chi u ươ ướ ượ ế tăng d n s phân c c liên k t trong phân t ? ế A. HCl, Cl 2 , NaCl. B. NaCl, Cl 2 , HCl. C. Cl 2 , HCl, NaCl. D. Cl 2 , NaCl, HCl. 6. Đ ng có th tác d ng v i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7. Cho ph n ng sau: Mg + HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + NO + NO 2 + H 2 O. N u t l s mol gi a NO và NO ế ỉ ệ ố 2 là 2 : 1, thì h s cân b ng c a HNO ệ ố 3 trong ph ng trình hóa h c ươ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}