De 12 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 12 1 Ha tan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
X HCl n :n 1:1 = K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lμm bμi : 90 phót) Đ S 12 Ề Ố 1. Hòa tan 9,14 gam h p kim Cu, Mg, Al b ng m t l ng v a đ dung d ch HCl thu đ c ộ ượ ượ 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam ch t r n Y và dung d ch Z. L c b ch t r n Y, cô c n ấ ắ ấ ắ c n th n dung d ch Z thu đ c l ng mu i khan là ượ ượ A. 31,45 gam. B. 33,99 gam. C. 19,025 gam. D. 56,3 gam. 2. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung d ch HNO 3 r t loãng thì thu đ c h n h p g m ượ 0,015 mol khí N 2 O và 0,01mol khí NO (ph n ng không t o NH ả ứ 4 NO 3 ). Giá tr c a m là ị ủ A. 13,5 gam. B. 1,35 gam. C. 0,81 gam. D. 8,1 gam 3. H p ch t h u c X, m ch h (ch a C, H, N), trong đó nit chi m 23,73% v kh i ơ ơ ế l ng. Bi t X tác d ng v i HCl v i t l s mol ượ ế ớ ỉ ệ ố . Công th c phân t c a ử ủ X là A. C 2 H 7 N. B. C 3 H 7 N. C. C 3 H 9 N. D. C 4 H 11 N. 4. Đ t cháy 6 gam este X thu đ c 4,48 lít CO ượ 2 (đktc) và 3,6 gam H 2 O. X có công th c phân t nào d i đây? ướ A. C 5 H 10 O 2 . B. C 4 H 8 O 2 . C. C 3 H 6 O 2 . D. C 2 H 4 O 2 . 5. Cho hai mu i X, Y thõa mãn đi u ki n sau: X + Y không x y ra ph n ng ả ứ X + Cu không x y ra ph n ng ả ứ Y + Cu không x y ra ph n ng ả ứ X + Y + Cu x y ra ph n ng ả ứ X, Y là mu i nào d i đây? ướ A. NaNO 3 và NaHCO 3 . B. NaNO 3 và NaHSO 4 . C. Fe(NO 3 ) 3 và NaHSO 4 . D. Mg(NO 3 ) 2 và KNO 3 .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6. Cho h n h p g m Fe và FeS tác d ng v i dung d ch HCl d thu đ c 2,24 lít h n h p ư ượ khí đi u ki n tiêu chu n. H n h p khí này có t kh i so v i hiđro là 9. Thành ph n % ở ề theo s mol c a h n h p Fe và FeS ban đ u l n l t là ầ ầ ượ A. 40% và 60%. B. 50% và 50%. C. 35% và 65%. D. 45% và 55%. 7. Cho m gam Cu ph n ng h t v i dung d ch HNO ả ứ ế ớ 3 thu đ c 8,96 lít (đktc) h n h p khí ượ NO và NO 2 có kh i l ng là 15,2 gam. Giá tr c a m là ố ượ ị ủ A. 25,6 gam. B. 16 gam. C. 2,56 gam. D. 8 gam. 8. Phát bi u nào d i đây không ướ đúng v b n ch t quá trình hoá h c đi n c c trong khi ề ả ọ ở ệ đi n phân? A. Anion nh ng electron anot. ườ B. Cation nh n electron catot. C. S oxi hoá x y ra anot. D. S oxi hóa x y ra catot. 9. Hai este A, B là d n xu t c a benzen có công th c phân t là C ấ ủ 9 H 8 O 2 . A và B đ u c ng h p v i brom theo t l mol là 1 : 1. A tác d ng v i dung d ch NaOH cho m t mu i và ỉ ệ m t anđehit. B tác d ng v i dung d ch NaOH d cho 2 mu i và n c, các mu i đ u có ư ướ ố ề phân t kh i l n h n phân t kh i c a CH
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 7

De 12 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 12 1 Ha tan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online