De 13 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 13 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lμm bμi : 90 phót) Đ S 13 Ề Ố 1. Trong m t c c n c có ch a a mol Ca ộ ố ướ 2+ , b mol Mg 2+ , c mol Cl - , d mol HCO 3 - . Bi u th c liên h gi a a, b, c, ệ ữ d là A. a + b = c + d. B. 3a + 3b = c + d. C. 2a + 2b = c + d. D. = c + d. 2. Cho các ion và nguyên t : Ne (Z=10), Na + (Z=11), F - (Z=9) có đ c đi m nào sau đây là chung A. s kh i. B. s proton. C. s electron. D. s n tron. ố ơ 3. Dung d ch d m ăn th ng là ườ A. Dung d ch axit axetic 0, 1% đ n 0, 3%. ế B. Dung d ch axitmetanoic 2% đ n 4%. ế C. Dung d ch axit acrylic 2% đ n 3%. ế D. Dung d ch axit etanoic 2% đ n 5%. ế 4. A, B là các kim lo i ho t đ ng hóa tr (II), thu c hai chu kì liên ti p trong b ng tu n ế hoàn. Hòa tan h n h p g m 23, 5 gam mu i cácbonat c a A và 8, 4 gam mu i cacbonat c a B b ng dung d ch HCl d sau đó cô c n và đi n phân nóng ch y hoàn toàn thì thu ư đ c 11,8 gam h n h p kim lo i catot và V lít khí anot. Hai kim lo i A, B là ượ ạ ở A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ba và Ra. 5. Hãy s p x p các c p ôxi hóa kh sau đây theo th t tăng d n tính oxi hóa c a các ion ế ứ ự kim lo i: (1): Fe 2+ /Fe; (2): Pb 2+ /Pb; (3): 2H + / H 2 ; (4): Ag + /Ag; (5): Na + /Na; (6): Fe 3+ /Fe 2+ ; (7): Cu 2+ /Cu. A. (5) < (1) < (2) < (3) < (7) < (6) < (4). B. (4) < (6) < (7) < (3) < (2) < (1) < (5). C. (5) < (1) < (6) < (2) < (3) < (4) < (7). D. (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6. M t anđehit có công th c th c nghi m là (C 4 H 4 O 3 ) n . Công th c phân t c a anđehit là ử ủ A. C 2 H 2 O 3 . B. C 4 H 4 O 3 . C. C 8 H 8 O 6 . D. C 12 H 12 O 9 . 7. Cho s đ chuy n hóa sau: ơ ồ A + HCl → B + D B + Cl 2 → F E + NaOH → H + NaNO 3 A + HNO 3 → E + NO + D B + NaOH → G + NaCl G + I + D → H Các ch t A, G, H là A. CuO, CuOH và Cu(OH) 2 . B. FeO, Fe(OH) 2 và Fe(OH) 3 . C. PbO, PbCl 2 và Pb(OH) 4 . D. Cu, Cu(OH) 2 và CuOH. 8. Khi cho 17, 4 gam h p kim Y g m s t, đ ng, nhôm ph n ng h t v i H ả ứ ế ớ 2 SO 4 loãng d ư ta thu đ c dung d ch A; 6, 4 gam ch t r n; 9, 856 lít khí B 27, 3 ượ ấ ắ ° C và 1 atm. Ph n trăm kh i l ng m i kim lo i trong h p kim Y là ố ượ A. Al 30%, Fe 50% và Cu 20%. B. Al 30%, Fe 32% và Cu 38%. C. Al : 31,03%, Fe 32,18% và Cu 36,78%. D. Al 25%, Fe 50% và Cu 25%. 9. Cho h n h p Y g m 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200 ml dung d ch C ch a AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 . Khi ph n ng k t thúc, thu đ c dung d ch D và 8,12 gam ch t r n E ả ứ ế ượ ấ ắ g m 3 kim lo i. Cho bi t ch t r n E tác d ng v i dung d ch HCl d thì thu đ c 0,672 ế ấ ắ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 7

De 13 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 13 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online