{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De 14 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 14 1 Trong...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 14 1. Trong m t c c n c ch a a mol Ca ướ 2+ , b mol Mg 2+ , c mol Cl - và d mol HCO 3 - . Bi u th c liên h gi a a, b, c, d là A. a + b = c + d. B. 3a + 3b = c + d. C. 2a + 2b = c + d. D. (a + b) = c + d. 2. Trong m t c c n c ch a a mol Ca ướ 2+ , b mol Mg 2+ , c mol Cl - và d mol HCO 3 - . N u ch ế dùng n c vôi trong n ng đ p mol/l đ làm gi m đ c ng trong c c, thì ng i ta th y ướ ườ khi cho V lít n c vôi trong vào, đ c ng c a n c trong bình là bé nh t, bi t c = d. ướ ướ ế Bi u th c liên h gi a a, b và p là A. V = (b + a)/2p. B. V = (2a + b)/p. C. V = (3a + 2b)/2p. D. V = (2b + a)/p. 3. Ph ng pháp nào sau đây dùng đ đi u ch kim lo i ki m? ươ ế A. Đi n phân dung d ch mu i clorua / màng ngăn x p. B. Đi n phân nóng ch y mu i clorua. C. Đi n phân nóng ch y Hiđroxit c a kim lo i ki m. D. C hai đáp án B, C đ u đúng. 4. A, B là các kim lo i ho t đ ng hóa tr II, thu c 2 chu kì liên ti p trong b ng tu n hoàn. ế Hòa tan h n h p g m 23,5 gam cacbonat c a A và 8,4 gam mu i cacbonat c a B b ng dung d ch HCl d đó cô c n và đi n phân nóng ch y hoàn toàn các mu i thì thu đ c ư ượ 11,8 gam h n h p kim lo i catot và V lít khi anot. Hai kim lo i A và B là ạ ở A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ba và Ra. 5. Hãy s p x p các c p oxi hóa kh sau đây theo th t tăng d n tính oxi hóa c a các ion ế ứ ự kim lo i: 6. (1): Fe 2+ /Fe; (2): Pb 2+ /Pb; (3): 2H + /H 2 ; (4): Ag + /Ag; 7. (5): Na + /Na; (6): Fe 3+ /Fe 2+ ; (7): Cu 2+ /Cu. A. (5) < (1) < (2) < (3) < (7) < (6) < (4). B. (4) < (6) < (7) < (3) < (2) < (1) < (5). C. (5) < (1) < (6) < (2) < (3) < (4) < (7). D. (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8. So sánh tính axit c a các ch t sau đây: CH 2 Cl - CH 2 COOH (1), CH 3 COOH (2), CH 3 CH 2 - COOH (3), CH 3 - CHCl - COOH (4) 9. Cho s đ chuy n hóa sau: ơ A + HCl B + D B + Cl 2 F E + NaOH H + NaNO 3 A + HNO 3 E + NO + D B + NaOH G + NaCl G + I + D H Các ch t A, G và H là 10. Khi cho 17,4 gam h p kim Y g m s t, đ ng, nhôm ph n ng h t v i H ế 2 SO 4 loãng d ư ta đ c dung d ch A; 6,4 gam ch t r n; 9,856 lít khí B 27,3 ượ o C và 1atm. Ph n trăm kh i l ng m i kim lo i trong h p kim Y là ượ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}