De 15 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 15 1 Nguyn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lμm bμi : 90 phót) Đ S 15 Ề Ố 1. Nguyên t X thu c chu kỳ 3, nhóm IV có c u hình là A.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . B.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 . C.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 2 . D.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 . 2. Trong b ng tu n hoàn nhóm nguyên t có đ âm đi n l n nh t là ệ ớ A. nhóm VII, PNC (halogen). B. nhóm VI, PNC. B. nhóm I, PNC (kim loa ki m). ị ề D. nhóm VIII, PNC (nhóm khí tr ). ơ 3. S p x p các baz theo th t tính baz tăng d n: ế ơ ứ ự ơ A. NaOH < Mg (OH) 2 < KOH. B. KOH < NaOH < Mg(OH) 2 . C. Mg(OH) 2 < NaOH < KOH. D. Mg(OH) 2 < KOH < NaOH. 4. Trong các h p ch t sau, h p ch t nào là h p ch t c ng hóa tr : BaCl ấ ộ 2 , Na 2 O, HCl, H 2 O: A. ch có H 2 O. B. HCl, H 2 O. C. Na 2 O, H 2 O. D. ch có BaCl 2 . 5. S p x p các ch t sau: H ế 2 , C 2 H 4 , H 2 O theo th t nhi t đ sôi tăng d n. ứ ự ệ ộ A. H 2 O < H 2 < C 2 H 4 . B. C 2 H 4 < H 2 < H 2 O. C. H 2 < C 2 H 4 < H 2 O. D. H 2 < H 2 O < C 2 H 4 . 6. Dung d ch nào trong s các dung d ch sau có pH = 7: Fe 2 (SO 4 ) 3 , KNO 3 , NaHCO 3 , Ba(NO 3 ) 2 A. c 4 dung d ch . B. Fe 2 (SO 4 ) 3 . C. KNO 3 . D. KNO 3 , Ba(NO 3 ) 2 . 7. Nh m t gi t quỳ tím vào dung d ch các mu i sau: ỏ ộ (NH 4 ) 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , KNO 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 dung d ch nào s có màu xanh? A. (NH 4 ) 2 SO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 . B. Na 2 CO 3 . C. KNO 3 . D. Na 2 CO 3 , KNO 3 . 8. Cho h p th h t 2,24 lít NO ụ ế 2 (đktc) vào 0,5 lít dung d ch NaOH 0,2M. Thêm ti p vài ế gi t quỳ tím thì dung d ch có màu gì? A. Không màu. B. Xanh. C. Tím. D. Đ .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
9. Al(OH) 3 có th tác d ng v i các axit và baz nào trong b n ch t sau: NaOH, H ơ 2 CO 3 , NH 4 OH, H 2 SO 4 ? A. NaOH, H 2 SO 4 . B. NaOH, NH 4 OH. C. ch có H 2 SO 4 . D. H 2 CO 3 , H 2 SO 4 . 10. Ph i thêm bao nhiêu ml H 2 O vào 1ml dung d ch HCl 0,01M đ đ c dung d ch có pH = ể ượ 3. A. 9 ml. B.1 ml. C. 2 ml. D.5 ml. 11. Tr n 10 ml dung d ch HCl 0,1M v i 10 ml dung d ch Ba(OH) 2 0,05M.Tính pH c a dung d ch thu đ c. ượ A. pH = 6. B. pH = 7. C. pH = 8. D. pH = 9. 12. Cho các ch t sau: SO 2 , CO 2 , CH 4 , C 2 H 4 . Ch t nào làm m t màu dung d ch Br 2 ? A. SO 2 , CO 2 . B. SO 2 , C 2 H 4 . C. ch có SO 2 . D. CO 2 , C 2 H 4 . 13. S p x p các ch t kh Fe ế 2+ , Fe, Cu theo th t đ m nh tăng d n: ứ ự ộ ạ A. Fe 2+ < Fe < Cu. B. Fe < Cu < Fe 2+ . C. Fe
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 7

De 15 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 15 1 Nguyn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online