{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De 16 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 16 1 Khi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lμm bμi : 90 phót) Đ S 16 Ề Ố 1. Kh i l ng nguyên t trung bình c a Cu là 63,54 đvC. Cu có 2 đ ng v là ố ượ 63 Cu và 65 Cu, % v kh i l ng c a ố ượ 63 Cu ch a trong Cu 2 S là A. 57,82%. B. 57,49%. C. 21,39%. D. 21,82%. 2. Cho các phân t c a các ch t (1) NH ử ủ 3 , (2) Na 2 O, (3) H 2 S, (4) BaCl 2 , (5) N2, (6) H 2 SO 4 . Các phân t có liên k t c ng hoá tr phân c c là ế ộ A. 1; 2; 3. B. 1; 3; 6. C. 2; 4. D. 3; 5; 6. 3. Cho ph n ng thu n ngh ch đang tr ng thái cân b ng: ả ứ ở ạ N 2 (k) + 3H 2 (k) h 2NH 3 (k) + Q Mu n cho cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n thì c n ph i: 1. tăng nhi t đ ệ ộ ; 2. tăng áp su t ; 3. gi m nhi t đ ệ ộ ; 4. hóa l ng và l y NH 3 ra kh i h n h p. ỏ ỗ 5. gi m áp su t. A. 2; 4. B. 1; 2; 4. C. 2; 3; 4. D. 1; 5. 4. Cho ph ng trình ph n ng sau: ươ ả ứ FeCl 2 + KMnO 4 + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + Cl 2 + H 2 O T ng h s cân b ng (b h s nguyên t i gi n) c a ph ng trình là ệ ố ộ ệ ố ươ A. 74. B. 68. C. 86. D. 88. 5. Cho các phân t và ion sau: (1) NH 3 ; (2) HCO 3 - ; (3) HSO 4 - ; (4) CO 3 2 - ; (5) H 2 O; (6) Al(OH) 3 . Theo đ nh nghĩa axit baz c a Bronstet thì nh ng ch t và ion nào là baz : ơ ủ ơ A. 1; 2; 4; 6. B. 2; 3; 5. C. 2; 5; 6. D. 1; 4. 6. pH c a dung d ch HCl 0,001M và dung d ch Ba(OH) 2 0,005M l n l t là ầ ượ A. 2 và 11,7. B. 2 và 2,3. C. 3 và 2. D. 3 và 12. 7. Cho 4,48 lít CO 2 (đktc) h p th hoàn toàn vào 200 ml dung d ch Ca(OH) 2 0,75M. Kh i l ng mu i thu đ c là ượ ượ A. 20 gam. B. 15 gam. C. 24,3 gam. D. 18,1 gam.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8. Cho khí Cl 2 vào dung d ch KOH đun nóng kho ng 100 o C. S n ph m c a ph n ng thu ả ứ đ c là ượ A. KCl + KClO + H 2 O B. KCl + H 2 O C. KCl + KClO 3 + H 2 O D. KCl + KClO 4 + H 2 O 9. Ph ng pháp đi n phân dung d ch mu i ch có th dùng đ đi u ch ươ ể ề ế A. các kim lo i ki m. B. các kim lo i phân nhóm chính nhóm II. C. Al và Mg. D. các kim lo i đ ng sau nhôm. ạ ứ 10. Phát bi u nào sau đây là sai? 1. Nguyên t c a các kim lo i th ng có s electron l p ngoài cùng là 1, 2, 3. ử ủ ườ 2. Nguyên t c a các kim lo i có Z+ nh h n c a các phi kim trong cùng chu kỳ. ử ủ ỏ ơ 3. Nguyên t c a các kim lo i có bán kính l n h n so v i các phi kim trong cùng chu kỳ. ử ủ ơ 4. Nguyên t c a các kim lo i th ng có s electron l p ngoài cùng là 5, 6, 7. ử ủ ườ A. 1 và 2. B. ch có 3. C. ch có 4. D. ch có 1. 11. Hoà tan hoàn toàn m gam h n h p Ba, Na, K vào H 2 O d th y thoát ra 6,72 lít H ư ấ 2 (đktc) và dung d ch X. Trung hoà 1/10 dung d ch X c n V ml dung d ch HCl 1M. V b ng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

De 16 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 16 1 Khi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online