De 17 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 17 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 17 Ề Ố 1. Cho ch t h u c A có công th c phân t C ấ ữ ơ 4 H 10 O. Đun A v i H 2 SO 4 đ c 170 ặ ở o C ng i ườ ta thu đ c 3 anken. Tên g i c a ch t A là ượ ọ ủ A. 2- metyl propanol. B. butanol-1. C. butanol-2. D. metylpropyl ete. 2. Các ch t c a dãy nào sau đây v a có tính kh , v a có tính oxi hoá? ấ ủ ử ừ A. O 3 , S, SO 3 . B. FeO, SO 2 , S. C. Na 2 O, F 2 , S. D. Ba, H 2 O 2 , Ca. 3. Trong phân t h p ch t 2,2,3-trimetyl pentan, s nguyên t cacbon b c I, b c II, b c ử ợ III và b c IV t ng ng là ươ A. 5,1,1,1. B. 4,2,1,1. C. 1,1,2,4. D. 1,1,1,5. 4. Có 3 l riêng bi t đ ng ba dung d ch không màu, m t nhãn là HCl, HNO 3 , H 2 SO 4 . Có th dùng thu c th nào d i đây đ phân bi t 3 dung d ch trên? ướ A. gi y quỳ tím, dd baz . ơ B. dd BaCl 2 ; Cu. C. dd AgNO 3 ; Na 2 CO 3 . D. dd phenolphthalein. 5. đi u ki n th ng metanol là ch t l ng m c dù kh i l ng phân t c a nó t ng ườ ấ ỏ ố ượ ử ủ ươ đ i nh do A. gi a các phân t r u có t n t i liên k t hiđro liên phân t . ử ượ ồ ạ ế B. trong thành ph n c a metanol có oxi. C. đ tan l n c a metanol trong n c. ướ D. s phân li c a r u. ủ ượ 6. Dung d ch axit nitric tinh khi t đ ngoài ánh sáng lâu ngày s chuy n d n sang màu ế vàng là do A. HNO 3 tác d ng O 2 không khí t o ch t có màu vàng. B. HNO 3 phân li hoàn toàn thành ion H + và NO 3 - . C. HNO 3 b phân hu m t ph n thành NO ỷ ộ 2 làm cho axit có màu vàng. D. HNO 3 là m t axit m nh có tính oxi hoá. 7. Cho s đ các ph n ng sau: ơ ồ ả ứ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
C 2 H 4 X Y Z. Ch t X, Y, Z theo th t là ứ ự A. CO; CO 2 và CH 3 COOH. B. CH 2 =CH - OH; CH 3 COOH và CH 2 =CH - COOCH 3 . C. CH 3 CHO; CH 3 CH 2 OH và CH 3 CH 2 OCH=CH 2 . D. CH 3 CHO; CH 3 COOH và CH 3 COOCH=CH 2 . 8. C u hình electron c a ion M 2 - s là c u hình nào trong s các c u hình sau đây? A. 1s 2 2s 2 2p 6 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3d 10 4s 2 4p 5 . 9. Đ t cháy h n h p 2 r u đ ng đ ng c a etanol có s mol b ng nhau, thu đ c khí ượ ượ CO 2 và h i n c có t l mol Công th c phân t c a 2 r u là ơ ướ ỉ ệ ử ủ ượ A. C 2 H 6 O và C 3 H 8 O. B. CH 4 O và C 2 H 6 O. C. CH 4 O và C 3 H 8 O. D. C 2 H 6 O 2 và C 4 H 10 O 2 . 10. Đi n phân dung d ch h n h p HCl, NaCl v i đi n c c tr , màng ngăn x p. H i trong ơ quá trình đi n phân, pH c a dung d ch thay đ i nh th nào? ư ế A. Không thay đ i. B. Tăng lên. C. Gi m xu ng.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 7

De 17 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 17 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online