De 18 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 18 1 i vi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 18 Ề Ố 1. Đ i v i năng l ng c a các phân l p theo nguyên lí v ng b n, tr ng h p nào sau đây ố ớ ượ ườ không đúng? A. 2p > 2s. B. 2p < 3s. C. 3s < 4s. D. 4s > 3d. 2. Cation R + có c u hình electron phân l p ngoài cùng là 2p 6 . C u hình electron c a nguyên t R là c u hình electron nào sau đây? A. 1s 2 2s 2 2p 5 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 . D. K t qu khác. ế 3. Ba nguyên t X, Y, Z cùng nhóm A và ba chu kì liên ti p trong b ng tu n hoàn. ế T ng s h t proton trong 3 nguyên t b ng 70. Ba nguyên t là nguyên t nào sau đây? ố ạ ử ằ A. Be, Mg, Ca. B. Sr, Cd, Ba. C. Mg, Ca, Sr. D. T t c đ u sai. ấ ả ề 4. K t lu n nào sau đây sai? ế A. Liên k t trong phân t NH ế 3 , H 2 O, H 2 S là liên k t c ng hoá tr có c c. ế ộ B. Liên k t trong phân t BaF ế 2 và CsCl là liên k t ion. ế C. Liên k t trong phân t CaS và AlCl ế 3 là liên k t ion vì đ c hình thành gi a kim lo i và phi ế ượ kim. D. Liên k t trong phân t Cl ế 2 , H 2 O 2, N 2 là liên k t c ng hoá tr không c c. ế ộ 5. Z là m t nguyên t mà nguyên t có ch a 20 proton, còn Y là m t nguyên t mà nguyên t có ch a 9 proton. Công th c c a h p ch t hình thành gi a các nguyên t này A. Z 2 Y v i liên k t c ng hoá tr . ế ộ B. ZY 2 v i liên k t ion. ế C. ZY v i liên k t cho - nh n. ế D. Z 2 Y 3 v i liên k t c ng hoá tr . ế ộ 6. Trong 1 lít dung d ch CH 3 COOH 0,01M có 6,261.10 21 phân t ch a phân li và ion. Bi t ư ế giá tr c a s Arogađro là 6,023.10 ị ủ ố 23 . Đ đi n li ộ ệ α c a dung d ch axit trên là A. 3,98%. B. 3,89%. C. 4,98%. D. 3,95%. 7. N ng đ c a ion H ộ ủ + trong dung d ch CH 3 COOH 0,1M là 0,0013 mol/l. Đ đi n li ộ ệ α c a axit CH 3 COOH là A. 1,35%. B. 1,32%. C. 1,3%. D. 1,6%. 8. Đ i v i dung d ch axit y u HNO ố ớ ế 2 0,1M, nh ng đánh giá nào sau đây là đúng? A. pH = 1. B. pH > 1.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C. [ H + ] = [ NO 2 - ] . D. [ H + ] < [ NO 2 - ] . 9. Đ t cháy hiđrocacbon X thu đ c CO ượ 2 và H 2 O có t l s mol t ng ng là 1 : 2. Công ỉ ệ ố ươ th c phân t c a X là ử ủ A. C 2 H 6 . B. C 3 H 6 . C. C 2 H 4 . D. CH 4 . 10. Ph n ng gi a HNO ả ứ 3 v i FeO t o khí NO. T ng các h s c a ph n ng oxi hoá - kh ệ ố ủ ả ứ này là A. 13. B. 9. C. 22. D. 20. 11.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

De 18 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 18 1 i vi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online