{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De 22 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 22 1 Ancol...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 22 Ề Ố 1. Ancol X m ch h có s nguyên t cacbon b ng s nhóm ch c. Cho 9,3 gam ancol X tác d ng v i Na d thu đ c 3,36 lít khí. Công th c c u t o c a X là ư ượ ấ ạ A. CH 3 OH. B. CH 2 OHCHOHCH 2 OH. C. CH 2 OHCH 2 OH.D. C 2 H 5 OH. 2. M t bình kín có th tích V b ng 11,2 lít ch a 0,5 mol H 2 và 0,5 mol Cl 2 . Chi u ánh ế sáng khu ch tán cho 2 khí ph n ng v i nhau, sau m t th i gian đ a bình v 0 ế ả ứ ư o C. Tính áp su t trong bình, bi t r ng có 30% H ế ằ 2 đã ph n ng. ả ứ A. 1 atm. B. 0,7 atm. C. 2 atm. D. 1,4 atm. 3. Cho các ch t sau: C 2 H 5 OH (1), CH 3 COOH (2), HCOOH (3), C 6 H 5 OH (4). Chi u tăng d n đ linh đ ng c a nguyên t H trong các nhóm ch c c a 4 ch t là A. (4), (1), (3), (2).B. (4), (1), (2), (3). C. (1), (4), (3), (2).D. (1), (4), (2), (3). 4. Ch dùng dung d ch nào d i đây đ phân bi t các dung d ch m t nhãn không màu: ướ NH 4 NO 3 , NaCl, (NH 4 ) 2 SO 4 , Mg(NO 3 ) 2 , FeCl 2 ? A. BaCl 2 . B. NaOH. C. AgNO 3 . D. Ba(OH) 2 . 5. Đ t cháy hoàn toàn m gam m t amin X b ng l ng không khí v a đ thu đ c 17,6 gam ượ ượ CO 2 , 12,6 gam H 2 O và 69,44 lít N 2 (đktc). Gi thi t không khí ch g m N ế ỉ ồ 2 và O 2 trong đó oxi chi m 20% th tích không khí. X có công th c là ế A. C 2 H 5 NH 2 . B. C 3 H 7 NH 2 . C. CH 3 NH 2 . D. C 4 H 9 NH 2 . 6. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Zn và ZnO b ng dung d ch HNO 3 loãng d . K t thúc ư ế thí nghi m không có khí thoát ra, dung d ch thu đ c có ch a 8 gam NH ượ 4 NO 3 và 113,4 gam Zn(NO 3 ) 2 . Ph n trăm s mol Zn có trong h n h p ban đ u là bao nhiêu? A. 66,67%. B. 33,33%. C. 16,66%. D. 93,34%. 7. Có bao nhiêu đ ng phân có cùng công th c phân t C 5 H 12 O khi oxi hóa b ng CuO (t o ) t o s n ph m có ph n ng tráng g ng? ả ứ ươ A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8. Bi t thành ph n % kh i l ng P trong tinh th Na ế ố ượ 2 HPO 4 .nH 2 O là 8,659%. Tinh th mu i ng m n c đó có s phân t H ướ 2 O là A. 9. B. 10. C. 11. D. 12. 9. Có bao nhiêu đ ng phân là h p ch t th m có công th c phân t C ơ 7 H 8 O? A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 10. Chia 20 gam h n h p X g m Al, Fe, Cu thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1 tác d ng h t v i dung d ch HCl thu đ c 5,6 lít khí (đktc). Ph n 2 cho vào dung d ch NaOH d , ế ớ ượ ư thu đ c 3,36 lít khí (đktc). Ph n trăm kh i l ng Cu có trong h n h p X là ượ ố ượ A. 17%. B. 16%. C. 71%. D. 32%. 11.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

De 22 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 22 1 Ancol...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online