{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De 24 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 24 1 Kt lun...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 24 1. K t lu n nào bi u th đúng v kích th c c a nguyên t và ion? ế ướ A. Na < Na + , F > F - . B. Na < Na + , F < F - . C. Na > Na + , F > F - . D. Na > Na + , F < F - . 2. Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung d ch NaOH 1M, sau ph n ng hoàn toàn thu đ c ượ dung d ch X. Cho t t dung d ch HCl 0,5M vào dung d ch X thu đ c k t t a. Đ thu ừ ừ ượ ế đ c l ng k t t a l n nh t c n th tích dung d ch HCl 0,5M là ượ ượ ế A. 110 ml. B. 90 ml. C. 70 ml. D. 80 ml. 3. M i ch t và ion trong dãy nào sau v a có tính kh , v a có tính oxi hoá? A. SO 2 , S, Fe 3+ . B. Fe 2+ , Fe, Ca, KMnO 4 . C. SO 2 , Fe 2+ , S, Cl 2 . D. SO 2 , S, Fe 2+ , F 2 . 4. Kim lo i nhôm b oxi hoá trong dung d ch ki m (dung d ch NaOH). Trong quá trình đó ch t oxi hoá là A. Al. B. H 2 O. C. NaOH. D. H 2 O và NaOH. 5. M i phân t và ion trong dãy nào sau v a có tính axit, v a có tính baz ? ơ A. HSO 4 - , ZnO, Al 2 O 3 , HCO 3 - , H 2 O, CaO. B. NH 4 + , HCO 3 - , CH 3 COO - . C. ZnO, Al 2 O 3 , HCO 3 - , H 2 O. D. HCO 3 - , Al 2 O 3 , Al 3 + , BaO. 6. Dung d ch Y ch a Ca 2+ 0,1 mol, Mg 2+ 0,3 mol, Cl - 0,4 mol, HCO 3 - y mol. Khi cô c n dung d ch Y ta thu đ c mu i khan có kh i l ng là ượ ượ 7. M i ch t trong dãy nào sau ch ph n ng v i dung d ch axit sunfuric đ c, nóng mà không ph n ng v i dung d ch axit sunfuric loãng? A. Al, Fe, FeS 2 , CuO. B. Cu, S. C. Al, Fe, FeS 2 , Cu. D. S, BaCl 2 . 8. Cho s đ ph n ng: ơ X dd X Y Khí X Z T + H 2 O, trong đó X là
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
9. Cho 8 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung d ch h n h p HCl 2M và H 2 SO 4 0,75M thu đ c khí H ượ 2 và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu đ c l ng mu i khan ượ ượ 10. Cho 1,04 gam h n h p 2 kim lo i tan hoàn toàn trong H 2 SO 4 loãng d th y có 0,672 lít ư khí thoát ra đi u ki n tiêu chu n. Kh i l ng h n h p mu i sunfat khan thu đ c là ượ ượ A. 3,92 gam. B. 1,68 gam. C. 0,46 gam. D. 2,08 gam. 11. Đ làm s ch mu i ăn có l n t p ch t CaCl 2 , MgCl 2 , BaCl 2 c n dùng 2 hoá ch t là
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

De 24 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 24 1 Kt lun...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online