De 24 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 24 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 24 Ề Ố 1. K t lu n nào bi u th đúng v kích th c c a nguyên t và ion? ế ướ A. Na < Na + , F > F - . B. Na < Na + , F < F - . C. Na > Na + , F > F - . D. Na > Na + , F < F - . 2. Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung d ch NaOH 1M, sau ph n ng hoàn toàn thu đ c ả ứ ượ dung d ch X. Cho t t dung d ch HCl 0,5M vào dung d ch X thu đ c k t t a. Đ thu ừ ừ ượ ế ủ đ c l ng k t t a l n nh t c n th tích dung d ch HCl 0,5M là ượ ượ ế ủ ớ ấ ầ A. 110 ml. B. 90 ml. C. 70 ml. D. 80 ml. 3. M i ch t và ion trong dãy nào sau v a có tính kh , v a có tính oxi hoá? ử ừ A. SO 2 , S, Fe 3+ . B. Fe 2+ , Fe, Ca, KMnO 4 . C. SO 2 , Fe 2+ , S, Cl 2 . D. SO 2 , S, Fe 2+ , F 2 . 4. Kim lo i nhôm b oxi hoá trong dung d ch ki m (dung d ch NaOH). Trong quá trình đó ch t oxi hoá là A. Al. B. H 2 O. C. NaOH. D. H 2 O và NaOH. 5. M i phân t và ion trong dãy nào sau v a có tính axit, v a có tính baz ? ơ A. HSO 4 - , ZnO, Al 2 O 3 , HCO 3 - , H 2 O, CaO. B. NH 4 + , HCO 3 - , CH 3 COO - . C. ZnO, Al 2 O 3 , HCO 3 - , H 2 O. D. HCO 3 - , Al 2 O 3 , Al 3 + , BaO. 6. Dung d ch Y ch a Ca 2+ 0,1 mol, Mg 2+ 0,3 mol, Cl - 0,4 mol, HCO 3 - y mol. Khi cô c n dung d ch Y ta thu đ c mu i khan có kh i l ng là ượ ố ượ A. 37,4 gam. B. 49,8 gam. C. 25,4 gam. D. 30,5 gam. 7. M i ch t trong dãy nào sau ch ph n ng v i dung d ch axit sunfuric đ c, nóng mà ả ứ không ph n ng v i dung d ch axit sunfuric loãng? ả ứ A. Al, Fe, FeS 2 , CuO. B. Cu, S. C. Al, Fe, FeS 2 , Cu. D. S, BaCl 2 . 8. Cho s đ ph n ng: ơ ồ ả ứ X dd X Y Khí X Z T + H 2 O, trong đó X là
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
A. NH 3 . B. CO 2 . C. SO 2 . D. NO 2 . 9. Cho 8 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung d ch h n h p HCl 2M và H 2 SO 4 0,75M thu đ c khí H ượ 2 và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu đ c l ng mu i khan ượ ượ A. 22,2 gam. B. 25,95 gam. C. 22,2 gam m 25,95 gam. D. 22,2gam m 27,2gam. 10. Cho 1,04 gam h n h p 2 kim lo i tan hoàn toàn trong H 2 SO 4 loãng d th y có 0,672 lít ư ấ khí thoát ra đi u ki n tiêu chu n. Kh i l ng h n h p mu i sunfat khan thu đ c là ở ề ố ượ ượ A. 3,92 gam. B. 1,68 gam. C. 0,46 gam. D. 2,08 gam. 11. Đ làm s ch mu i ăn có l n t p ch t CaCl ẫ ạ 2 , MgCl 2 , BaCl 2 c n dùng 2 hoá ch t là A. dd Na 2 CO 3 , dd HCl. B. dd NaOH, dd H 2 SO 4 . C. dd Na 2 SO 4 , dd HCl. D. dd AgNO 3 , dd NaOH.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 7

De 24 - K thi th i hc(2) ( Thi gian lm bi : 90 pht) S 24 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online