De 25 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 25 1 Mt...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K× thi thö ®¹i häc(2) ( Thêi gian lµm bµi : 90 phót) Đ S 25 Ề Ố 1. M t nguyên t X có t ng s h t proton, n tron và electron là 155 h t trong đó s h t ố ạ ơ ố ạ mang đi n nhi u h n s h t không mang đi n là 33. Nguyên t đó có s proton, n tron ơ ố ạ ơ t ng ng là ươ A. 47 và 61. B. 35 và 45. C. 26 và 30. D. 20 và 20. 2. Nguyên t X có phân l p ngoài cùng trong c u hình eletron là 4s 1 . Đi n tích h t nhân c a nguyên t X là A. 19. B. 24. C. 29. D. A, B, C đ u đúng. 3. Hòa tan h n h p X g m Al và Fe vào dung d ch HNO 3 d sau ph n ng hoàn toàn thu ư ả ứ đ c dung d ch A và 4,44 gam h n h p khí Y có th tích 2,688 lít ( đktc) g m hai khí ượ không màu, trong đó có m t khí t hóa nâu ngoài không khí. S mol h n h p X là A. 0,32 mol. B. 0,22 mol. C. 0,45 mol. D. 0,12 mol. 4. Trong các oxit FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 nh ng ch t có kh năng tác d ng v i H 2 SO 4 đ c nóng có khí SO 2 bay ra là A. ch có FeO và Fe 3 O 4 . B. ch có Fe 3 O 4 . C. ch có FeO. D. ch có FeO và Fe 2 O 3 . 5. Th tích dung d ch KOH 0,001M c n l y đ pha vào n c đ đ c 1,5 lít dung d ch có ầ ấ ướ ể ượ pH = 9 là A. 30 ml. B. 25 ml. C. 20 ml. D. 15 ml. 6. Dung d ch A ch a các ion SO 4 2 - ; 0,2 mol Ca 2+ ; 0,1 mol NH 4 + và 0,2 mol NO 3 - . T ng kh i l ng các mu i khan có trong dung d ch A là ượ A. 36,2 gam. B. 36,6 gam. C. 36,3 gam. D. 36,4 gam. 7. Dung d ch n c clo có tính t y màu, sát trùng là do ướ A. clo tác d ng v i n c t o ra HClO có tính oxi hóa m nh. ớ ướ ạ B. clo có tính oxi hóa m nh. C. clo tác d ng v i n c t o ra HCl có tính axit m nh. ớ ướ ạ D. liên k t gi a 2 nguyên t clo trong phân t là liên k t y u. ế ế ế 8. Khi oxi hóa 11,2 lít NH 3 ( đktc) đ đi u ch HNO ế 3 v i hi u su t c a c quá trình là ấ ủ 80% thì thu đ c kh i l ng dung d ch HNO ượ ố ượ 3 6,3% là
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
A. 300 gam. B. 500 gam. C. 250 gam. D. 400 gam. 9. M t thanh Zn đang tác d ng v i dung d ch HCl, n u cho thêm vài gi t dung d ch ế CuSO 4 vào thì A. l ng b t khí H ượ 2 bay ra v i t c đ không đ i. ớ ố B. l ng b t khí H ượ 2 bay ra ch m h n. ơ C. b t khí H 2 ng ng bay ra. D. l ng b t khí H ượ 2 bay ra nhanh h n. ơ 10. Tính oxi hóa c a các ion kim lo i: Fe 3+ , Fe 2+ , Mg 2+ , Zn 2+ , Cu 2+ , Ag + bi n đ i theo quy ế lu t nào sau đây? A. Fe 3+ > Fe 2+ > Mg 2+ > Zn 2+ > Cu 2+ > Ag + . B. Ag
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/07/2011 for the course CHEM 102 taught by Professor Dr.s during the Fall '09 term at Alabama.

Page1 / 6

De 25 - K thi th i hc(2 Thi gian lm bi 90 pht S 25 1 Mt...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online