{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.1 Anatomie - Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Anatomische...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Anatomische namen Latijn/ Grieks Nederlands Vlakken Planum coronale/frontale Frontale vlak (evenwijdig aan het voorhoofd) Planum sagittale Sagittale vlak (midden door de neus) Planum transversale/horizontale Horizontale vlak Assen Axis longitudinale As loodrecht op transversale vlak Axis sagittale As loodrecht op frontale vlak Axis transversale/frontale As loodrecht op longitudinale vlak Richtingen / posities Caudaal Lager (in de romp) Inferior (inf.) Lager (algemeen) Craniaal Hoger (in de romp) Superior (sup.) Hoger (algemeen) Dorsaal Rugzijde Posterior (post.) Achterkant (t.o.v. een frontaal vlak) Ventraal Buikzijde Anterior (ant.) Voorkant (t.o.v. een frontaal vlak) Ante- Voor Dexter Rechts van de mediaan Distaal Verder van de romp af Endo- In, binnen Externus Aan de buitenkant (t.o.v. lichaamsoppervlakte) Infra- Onder, beneden Inter- Tussen Internus Aan de binnenkant (t.o.v. lichaamsoppervlakte) Lateraal Aan de buitenkant (t.o.v. de mediaan en de buitenkant van het lichaam) Mediaal Aan de binnenkant (t.o.v. de mediaan en de buitenkant van het lichaam) Mediaan Midden van het sagittale vlak Medius Middelste Postero- Achter Pro- Profundus Diep (t.o.v. lichaamsoppervlakte) Proximaal Naar de romp toe Retro- Achterwaarts, achter, na Superficiaal Oppervlakkig (t.o.v. lichaamsoppervlakte) Sinister Links van de mediaan Sub- Onder Supra- Boven, over Super- Boven, meer Vorm Ascendens Opstijgend Brevis Kort Communis Gemeenschappelijk, algemeen Corona Kroon, krans Delta Driehoekig Descendens Afdalend Longus Lang Magnus / majus Groot Major Groter Maximus Grootste 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Minus Klein Minor Kleiner Minimus Kleinste Obliquus Schuin, scheef Proprius Eigen Quadratus Vierzijdig, vierkant Rectus Recht Teres Rond en lang Telling Semi Half Uni Één Bi- Twee Tri- Drie Quadri- Vier Poly- Veel Algemene naamgevingen Abdomen Buik Antebrachium Onderarm Arteria (a.) Slagader Articulatio (art.) Gewricht Arcus Boog Brachium (boven)arm Cavitas Holte, uitholling Caput Hoofd Chondro- Kraakbeen Collum Hals Collumna Condylus Bolvormig gewrichtsuitsteeksel Corpus Lichaam Crista Kam, lijst, rand Crus 1. Been, onderbeen; 2. Streng, steel Digitus Vinger, teen Dorsum Rug Extremitas Uiteinde (ledemaat) Facies 1. Aangezicht; 2. Vlak (gewrichtsvlak) Fibrosus Fibreus, met bindweefselvorming gepaard gaande, m.b.t. bindweefsel Fissura Spleet Foramen Gat, opening Fossa Groeve Genu / genus Knie Incisura Insnijding, inkerving Insertio Aanhechting van een spier, dat is de plaats die bij contractie van de spier naar de origo (oorsprong) wordt bewogen; aanhechtingsplaats van de placenta aan de uterus, of van de navelstreng aan de placenta Lamina Plaat, schijf Ligamentum (lig.) Band Manus Hand Membrana Membraan Musculus (m.) Spier Nervus (n.) Zenuw Origo Oorsprong, plaats van oorsprong Os (ossis) Been, bot Pectus Borst Pes (pedis) Voet Pelvis Bekken Plexus Vlecht, vlechtwerk, kluwen van zenuwen, aderen, lymfevaten 2
Background image of page 2
Processus Uitsteeksel Septum Tussenschot Spina 1. Wervelkolom, ruggegraat; 2 een puntig uitsteeksel
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

1.1 Anatomie - Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Anatomische...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online