1.1 Celbiologie - Blok 1.1 Celbiologie Het Geneeskundig...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Celbiologie Hst. 1 Introduction to Cells Kleurstofmoleculen kan men opgebouwd denken uit twee delen: de chromofore groep, die zorgt voor de kleur en de bindende groep, die als “plakmiddel” fungeert tussen chromofore groep en substraat (eiwit, nucleoproteine, koolhydraat of lipide van de cel of van het weefsel). De kleurdragende groepen bevatten gecompliceerde organische chemische structuren. De bindende groepen kunnen zijn: 1. Aminen: dan heet de kleurstof een basische kleurstof; 2. Carbonzuren, sulfonzuren of fenolische hydroxylgroepen: dan heten de kleurstoffen zuren. Kleuringen zal men uitvoeren bij een pH, waarbij eiwitten beneden hun IEP verkeren (positief geladen zijn) en nucleïnezuren (en zure polysachariden) boven hun IEP verkeren (negatief geladen zijn). Een bruikbaar compromis is een pH rond de 6. Met een lichtmicroscoop kun je details tot 0,2 μ m zichtbaar maken, met een elektronenmicroscoop tot 2 nm. Eukaryotische cel Prokaryotische cel Protozoa, wieren, alle cellen van metazoa en metaphyta Bijv. bacteriën en blauwwieren Unicellulair of multicellulair Uitsluitend unicellulair Diameter 5-100 μ m Diameter 0,5-10 μ m Kern (door kernomhulsel van het overige gedeelte van de cel afgesloten) bevat genetische informatie van complex georganiseerde chromosomen bestaande uit
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.1 Celbiologie - Blok 1.1 Celbiologie Het Geneeskundig...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online