1.1 Communicatie voor a.s. artsen

1.1 Communicatie voor a.s. artsen - Blok 1.1 Het...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Communicatietheorie voor a.s. artsen Als mensen ‘bewust’ en intentioneel communiceren, dan is er sprake van contact . Als mensen dan over en weer zenden en ontvangen, dan is er sprake van wederzijdse communicatie of interactie . Als mensen dat vaker dan een enkele keer doen, dan ontstaat er een relatie . De communicatie krijgt in een relatie een structuur, een patroon. Communicatie bestaat uit een inhoudsaspect en een betrekkingsaspect . Bij communicatie delen we mee (zenden) wat we te melen hebben (inhoud) en we delen mee (zenden) hoe we onszelf ten opzichte van de ander positioneren (betrekking. We vernemen (ontvangen) een inhoud en we ‘ervaren’ (ontvangen) een positie, een betrekking. De gezonden betrekking hoeft niet gelijk te zijn aan de ontvangen betrekking. We delen iets (inhoud) mee en geven een ‘bevel’ (betrekking) daarbij: “U heeft een hartkwaal” is als inhoud helder, maar daarbij gaat de stille boodschap: “U moet mij geloven”. En als de arts dat zendt is dat bij eenzelfde inhoud/tekst voor de ontvanger toch anders dan als de buurvrouw dat zendt. In het betrekkingsniveau (in relaties) zijn minstens 2 dimensies te onderscheiden: temperatuur en schikking . Temperatuur betreft de ‘mate van warmte’ van mens tot mens. Schikking betreft (on-)gelijkheid. We zenden en ontvangen altijd via twee ‘media’: verbaal (of met woorden ) en non-verbaal (of met gebaren, stembuigingen, uitdrukkingen etc.) Ook de inrichting van de wacht- en spreekkamer behoren tot de non-verbale communicatie. Misschien heeft het niet expliciet een boodschap voor de arts-zender, maar wel (misschien
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.1 Communicatie voor a.s. artsen - Blok 1.1 Het...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online