1.1 Farmacotherapie - Blok 1.1 Farmacotherapie Het...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig Proces Farmacotherapie De farmacodynamiek (wat de stof met het lichaam doet) is de leer van de werking van farmaca. Deze leer houdt zich in engere zin bezig met de aard en het mechanisme van de farmacologische respons en is gebaseerd op onderzoek naar de biochemische en fysiologische effecten van farmaca. De farmacokinetiek (wat het lichaam met de stof doet) is het aspect van de farmacologie dat de veranderingen van de farmacaconcentraties in het lichaam met de tijd bestudeert, de mate en snelheid van de processen absorptie, verdeling en eliminatie. De lotgevallen van een geneesmiddel in het lichaam zijn: absorptie, verdeling en eliminatie. Op de plaats van werking gaan farmaconmoleculen een interactie aan met macromoleculen in het organisme. Dit zijn aangrijpingspunten (receptoren, ionkanalen, enzymen) van de farmaconmoleculen in het biologisch systeem. De wisselwerking tussen deze typen moleculen leidt gewoonlijk tot een biochemische reactie die resulteert in fysiologische veranderingen van cellulaire levensprocessen. De mate en snelheid van de processen absorptie, verdeling en eliminatie en de dosis bepalen de grootte en het tijdsverloop van de concentratie van farmaconmoleculen bij de aangrijpingspunten en daarmee de intensiteit en de werkingsduur van het farmacologisch effect. Locopreparaten (generieke preparaten) zijn vervangende preparaten die niet door de oorspronkelijke producent bereid worden, maar wel dezelfde farmacon bevat. De eis voor deze preparaten is dat zij dezelfde mate van absorptie geven als het merkproduct (biologische gelijkwaardigheid). Dierexperimenten: Biologische activiteit : - Fysiologische benadering: het bij gezonde proefdieren veroorzaken van een bepaald biologisch effect. - Farmacologische benadering: testen van chemisch verwante stoffen in dezelfde opstellingen om te evalueren of er een structuur-werkingsverband bestaat. - Pathologische benadering: het terugdringen van de symptomen bij zieke of ziek gemaakte proefdieren. Farmacokinetiek : werkingsmechanisme, ongewenste neveneffecten, farmacokinetische aspecten (bijv. absorptie, eliminatie, halfwaardetijd, plasma-eiwitbindingen) en passende toedieningsvorm Toxiciteitsonderzoek : acuut en subacute toxiciteitsonderzoek en onderzoek na 2-4 weken met de bij de mens toe te passen toedieningswijze. Humaan farmacologisch onderzoek: Fase I studie : farmacologie. Het farmacon wordt aanvankelijk in zeer lage doses, aan een klein aantal gezonde proefpersonen toegediend. De dosering wordt geleidelijk opgevoerd tot duidelijk waarneembare effecten optreden (gewenst en/of ongewenst). Tevens worden de lotgevallen van het
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.1 taught by Professor Kuks during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 3

1.1 Farmacotherapie - Blok 1.1 Farmacotherapie Het...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online