{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.1 Functionele histologie Hst. 4 Epitheelweefsel

1.1 Functionele histologie Hst. 4 Epitheelweefsel - Blok...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Functionele histologie Hst. 4 Epitheelweefsel Het menselijk lichaam is samengesteld uit 4 basisweefseltypen: epitheelweefsel , bind - en steunweefsel , spierweefsel en zenuwweefsel . Het bind- en steunweefsel is weer in de volgende weefselsubtypen onder te verdelen: bindweefsel i.e.z., been, kraakbeen, ligamenten en pezen. De embryologische oorsprong van de weefsels zijn de kiembladen: Entoderm epitheelweefsel (binnenbekleding lichaam) Mesoderm bind-, spier- en epitheelweefsel (meeste van het lichaam) Ectoderm zenuw- en epitheelweefsel (buitenbekleding lichaam) Epitheelweefsels (epithelia) vervullen 2 hoofdtaken: 1. Bescherming van onderliggende weefsels 2. Regulatie van de opname en afgifte van stoffen Epitheel bestaat uit een of meer lagen van dicht aaneengesloten epitheelcellen en bevat vrijwel geen extracellulaire ( intercellulaire ) matrix . De cellen zijn aan elkaar gehecht via intercellulaire verbindingen en vormen een selectieve barrière voor de opname van stoffen. Stoffen die door het epitheel worden opgenomen en naar het onderliggende bindweefsel worden getransporteerd, passeren de luminale of apicale (Gr. Apex = uiteinde) membraan , het cytoplasma en de abluminale of basolaterale membraan . Epitheelcellen kunnen ook producten aanmaken en uitscheiden. Aan de luminale (apicale) zijde tonen ze karakteristieke oppervlaktespecialisaties . Epitheelcellen zijn dus gepolariseerd, dat wil zeggen dat het apicale deel van de cel functioneel verschilt van het basale deel en daartoe ook een andere samenstelling heeft van de plasmamembraan, organellen, enzymen enz.. De basale membraan is de lichtmicroscopische naam voor de lamina basalis en de lamina reticularis samen. Het is de grenslaag van extracellulair materiaal tussen de epithelia en het onderliggende bindweefsel. De lamina basalis heeft een hechtende functie , een filterfunctie
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.1 Functionele histologie Hst. 4 Epitheelweefsel - Blok...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online