1.1 Functionele histologie Hst. 5 Bindweefsel

1.1 Functionele histologie Hst. 5 Bindweefsel - Blok 1.1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Functionele histologie Hst. 5 Bindweefsel De extracellulaire matrix is opgebouwd uit een (amorfe) grondsubstantie , verschillende soorten vezels en weefselvloeistof . De grote variatie in bindweefseltypen hangt samen met de verhouding waarin deze componenten voorkomen. Deze extracellulaire matrix kan druk- en trekkrachten goed weerstaan. De vaste grondsubstantie bestaat uit: 1. Glycosaminoglycanen : komen veelal covalent gebonden aan as-eiwitten voor (proteoglycanen). Vanwege de vele hydroxyl-, carboxyl- en sulfaatgroepen zijn ze sterk hydrofiel en gedragen zich als polyanionen. De omvang van de mantel van watermoleculen kan sterk variëren en bepaalt daarmee in hoge mate het volume dat door de grondsubstantie in het bindweefsel wordt opgenomen. 2. Structurele glycoproteïnen : verbindingen die bestaan uit globulaire eiwitten waaraan vertakte ketens van monosachariden gebonden zijn. Het speelt een rol bij: interacties van naburige cellen en de hechting van cellen aan vezels of aan een ander substraat. Cellen hebben op hun oppervlak matrixreceptoren, waarmee zij kunnen binden aan collageen, fibronectine of glycosaminoglycanen. Door koppelings- en ontkoppelingsprocessen van de integrinen kunnen cellen over het substraat bewegen en de omgeving verkennen. Intracellulair zijn integrinen meestal verbonden met actine- en keratinefilamenten. Bindweefsel bestaat voor een groot deel uit collagene, elastische en reticulaire vezels. Collagene en reticulaire vezels zijn opgebouwd uit het eiwit collageen. Typen collageen: Fibrilvormende collagenen : de moleculen aggregeren om fibrillen te maken. De fibrillen verenigen zich tot bundels van collagene vezels (zoals in been, pezen en kapsels). Netwerkvormende collagenen
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.1 Functionele histologie Hst. 5 Bindweefsel - Blok 1.1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online