1.1 Functionele histologie Hst. 6 Vetweefsel

1.1 Functionele histologie Hst. 6 Vetweefsel - Blok 1.1 Het...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Functionele histologie Hst. 6 Vetweefsel Vetweefsel heeft 3 hoofdtaken: 1. Energiereservoir: chemische energie kan in een geconcentreerde vorm opgeslagen worden. 2. Steunfunctie: onderhuidse vetlagen dragen bij tot de vormgeving van het lichaam. Het fungeert ook als stootkussen en vult de ruimte op tussen weefsels. 3. Isolatie: vet is een slechte warmtegeleider. Univacuolair vetweefsel Vetten zijn afkomstig van: 1. Voedsel : vetten worden in de lumen van de darm afgebroken tot glycerol, vetzuren en monoglyceriden. Na opname van deze moleculen in het darmepitheel vindt de resynthese plaats van triglyceriden, die als kleine druppeltjes ( chylomicronen ) via lymfevaten naar de bloedbaan worden afgevoerd. 2. Lever : nieuw gesynthetiseerde triglyceriden worden in de vorm van lipoproteïnen van zeer laag moleculair gewicht, very low density lipoproteins ( VLDL ), aan het bloed afgegeven. 3.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.1 taught by Professor Kuks during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online