1.1 Functionele histologie Hst. 7 Kraakbeen

1.1 Functionele histologie Hst. 7 Kraakbeen - Blok 1.1 Het...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Functionele histologie Hst. 7 Kraakbeen Het is een gespecialiseerde vorm van bindweefsel, dat door de elastische consistentie van de extracellulaire matrix weerstand kan bieden tegen druk zonder blijvende veranderingen te ondergaan. In tegenstelling tot de trekvastheid van botweefsel is die van kraakbeen maar gering. Functies van kraakbeen: 1. Steun geven aan weke delen 2. Botten verbinden 3. Glijvlakken vormen voor gewrichten 4. Een essentiële rol vervullen bij de groei van de pijpbeenderen Kraakbeen bestaat uit cellen ( chondrocyten ) die veelal groepsgewijs in holten ( lacunae ) van de door hen uitgescheiden extracellulaire matrix liggen. Kraakbeenmatrix, verend, vervormbaar, maar niet samendrukbaar: 1. Condroitinesulfaat (GAG) en keratansulfaat (GAG) (+water) gebonden aan centraal eiwit: proteoglycanen 2. Proteoglycanen gebonden aan hyaluronzuur (GAG) 3. Interactie van deze aggregaten aan collageen type II fibrillen. Op plaatsen waar kraakbeen weerstand moet bieden aan grote drukkrachten, bevat het meer collagene en minder elastische vezels. Kraakbeen is avasculair en wordt gevoed vanuit vaten in de omringende weefsels. Het bevat ook geen zenuwen en lymfevaten. De weefselvloeistof fungeert als transportmiddel. Het perichondrium
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.1 taught by Professor Kuks during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 2

1.1 Functionele histologie Hst. 7 Kraakbeen - Blok 1.1 Het...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online