{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.1 Functionele histologie Hst. 11 Spierweefsel

1.1 Functionele histologie Hst. 11 Spierweefsel - Blok 1.1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Functionele histologie Hst. 11 Spierweefsel Zoogdieren hebben 3 soorten spierweefsel: Skeletspierweefsel : evenwijdig gerangschikte, veelkernige, dwarsgestreepte, lange, cilindervormige spiercellen. Myofibrillen nemen het centrale deel van de cel in en de kernen liggen aan de zijkanten. De lamina basalis en het bindweefsel dat individuele spiercellen omringt en samenhoudt, wordt endomysium genoemd. Een bundel spiercellen wordt weer omgeven door een perimysium , waarin zich bloedvaten en zenuwen bevinden. Het epimysium bekleedt de buitenzijde van de spier en zet zich voort in pezen. Het heeft een snelle, krachtige wilsafhankelijke contractie. Hartspierweefsel : dwarsgestreepte, vertakte cellen. Bij de vertakkingen hechten ze aan elkaar, hier zijn de celmembranen verdikt en tonen sterkere kleuring. Dit zijn dwars of trapsgewijs verlopende intercalaire schijven. Om de hartspiervezel ligt een dun endomysium, waarin capillairen gelegen zijn. Ze hebben een of twee centraal gelegen kernen. De T-tubuli zijn wijd en liggen ter hoogte van de Z-lijn, er is sprake van diaden. De contractie is synchroon, ritmisch, krachtig en autonoom. Gladspierweefsel : spoelvormig en tonen geen dwarse streping. Ze hebben een centrale, langgerekte kern. De spiercellen overlappen elkaar. Elke gladde spiervezel is omgegeven door een lamina basalis en dunnen collagene vezels, zodat de kracht wordt overgebracht. De contractie is langzaam, maar kan langere tijd volgehouden worden en het is niet onderworpen aan de wil. De filamenten vormen een
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.1 Functionele histologie Hst. 11 Spierweefsel - Blok 1.1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online