1.1 Functionele histologie Hst. 12 Het circulatiesysteem

1.1 Functionele - uit dit omliggende bindweefsel het weefsel van de perifere vaatwand Ook bevinden zich in de buitenste lagen vasa lymphatica

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Functionele histologie Hst. 12 Het circulatiesysteem De 3 lagen waaruit een bloedvat is opgebouwd: 1. Tunica intima (intima): bestaande uit aaneengesloten endotheel en een lamina basalis . Bij arteriën wordt de intima van de media gescheiden door een karakteristieke lamina elastica interna . Deze is samengesteld uit versmolten elastische vezels, maar er blijven openingen bestaan voor celcontacten en uitwisseling van stoffen. 2. Tunica media (media): bestaande uit circulair gerangschikte gladde spiercellen. Deze produceren de proteoglycanen, elastische en collagene vezels voor de extracellulaire matrix. Tussen de media en de adventitia ligt soms een lamina elastica externa . 3. Tunica adventitia (adventitia): bestaande uit bindweefsel, soms met enige gladde spiervezels, dat overgaat in het omgevende bindweefsel. Bij grotere vaten verzorgen de vasa vasorum
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: uit dit omliggende bindweefsel het weefsel van de perifere vaatwand. Ook bevinden zich in de buitenste lagen vasa lymphatica vasorum . Ongemyeliniseerde vasomotorische zenuwen vormen een netwerk en kunnen eindigen bij gladde spiercellen aan de buitenzijde van de media. Bij capillairen en de kleinste venen wordt de wand alleen door endotheelcellen gevormd. Bij arteriën zijn de intima en media sterker ontwikkeld, terwijl de adventitia in de venen sterker ontwikkeld is. Elastische arteriën zorgen voor het transport van het bloed vanaf het hart (transportarteriën). Musculeuze arteriën , door hun variabel debiet, zorgen voor een aanpasbare distributie van het bloed over verschillende regio’s of organen (distributiearteriën). Deze arteriën gaan over in (terminale) arteriolen , capillairen , postcapillaire venulen , venulen en venen . 1...
View Full Document

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.1 taught by Professor Kuks during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online