{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.1 Gezondheidsrecht - Blok 1.1 Het Geneeskundig proces...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Gezondheidsrecht Rechtsbeginselen zijn de fundamentele uitgangspunten van het rechtssysteem. Ze vormen de toetssteen voor bestaand recht en zijn richtinggevend voor komend recht. Van belang voor de gezondheidszorg zijn voor het zelfbeschikkingsrecht (elk mens moet kunnen beschikken over zijn eigen leven) en het recht op gezondheidszorg (elk mens moet aanspraak kunnen maken op kwalitatief goede, betaalbare en beschikbare gezondheidszorg). Ook grondrechten belichamen fundamentele menselijke waarden, maar deze worden wel als rechtsregel beschouwd. Individuele of klassieke grondrechten beogen een bepaald vrijheidsgebied te beschermen. Sociale grondrechten reflecteren het inzicht dat er meer nodig is dan deze negatieve bescherming van de vrijheid om de mens werkelijk van zijn vrijheid te kunnen laten genieten. In artikel 22 Grondwet is het recht op gezondheidszorg geformuleerd: de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Dit is een sociaal grondrecht. Aspecten van het zelfbeschikkingsrecht zijn neergelegd in een groot aantal verdragsbepalingen en in de Grondwet. De belangrijkste patiëntenrechten : Recht op leven Verbod van onmenselijke en vernederende behandelingen Recht op vrijheid en veiligheid Recht op een eerlijk proces en onafhankelijke rechtspraak Recht op privacy/family life Vrijheid van geweten en godsdienst Discriminatieverbod/gelijkheidsbeginsel Deze zijn gebaseerd op artikelen 10 en 11 Grondwet, waarin het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer respectievelijk het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam zijn vastgesteld. Ook artikel 1 GW (verbod van discriminatie) en artikel 15 GW (recht op bewegingsvrijheid) zijn van belang. Op grondrechten kunnen inbreuken worden gemaakt, maar dan moet wel aan bepaalde inhoudelijke (in welk belang het bijv. moet zijn) en/of procedurele voorwaarden (aan welke wetten voldaan moet worden) zijn voldaan. Dwang en sterke drang moeten worden gekwalificeerd als een beperking van grondrechten.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern