1.1 Gezondheidsrecht - Blok 1.1 Het Geneeskundig proces...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Gezondheidsrecht Rechtsbeginselen zijn de fundamentele uitgangspunten van het rechtssysteem. Ze vormen de toetssteen voor bestaand recht en zijn richtinggevend voor komend recht. Van belang voor de gezondheidszorg zijn voor het zelfbeschikkingsrecht (elk mens moet kunnen beschikken over zijn eigen leven) en het recht op gezondheidszorg (elk mens moet aanspraak kunnen maken op kwalitatief goede, betaalbare en beschikbare gezondheidszorg). Ook grondrechten belichamen fundamentele menselijke waarden, maar deze worden wel als rechtsregel beschouwd. Individuele of klassieke grondrechten beogen een bepaald vrijheidsgebied te beschermen. Sociale grondrechten reflecteren het inzicht dat er meer nodig is dan deze negatieve bescherming van de vrijheid om de mens werkelijk van zijn vrijheid te kunnen laten genieten. In artikel 22 Grondwet is het recht op gezondheidszorg geformuleerd: de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Dit is een sociaal grondrecht. Aspecten van het zelfbeschikkingsrecht zijn neergelegd in een groot aantal verdragsbepalingen en in de Grondwet. De belangrijkste patiëntenrechten : Recht op leven Verbod van onmenselijke en vernederende behandelingen Recht op vrijheid en veiligheid Recht op een eerlijk proces en onafhankelijke rechtspraak Recht op privacy/family life Vrijheid van geweten en godsdienst Discriminatieverbod/gelijkheidsbeginsel Deze zijn gebaseerd op artikelen 10 en 11 Grondwet, waarin het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer respectievelijk het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam zijn vastgesteld. Ook artikel 1 GW (verbod van discriminatie) en artikel 15 GW (recht op bewegingsvrijheid) zijn van belang. Op grondrechten kunnen inbreuken worden gemaakt, maar dan moet wel aan bepaalde inhoudelijke (in welk belang het bijv. moet zijn) en/of procedurele voorwaarden (aan welke wetten voldaan moet worden) zijn voldaan. Dwang en sterke drang moeten worden gekwalificeerd als een beperking van grondrechten. De regelgeving kan in zes terreinen worden ingedeeld:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 1.1 taught by Professor Kuks during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 3

1.1 Gezondheidsrecht - Blok 1.1 Het Geneeskundig proces...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online