{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.1 Het Geneeskundig Proces - Blok 1.1 Het Geneeskundig...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Het Geneeskundig proces, Klinisch redeneren van klacht naar therapie Hst. 1 Een klacht… en dan? 1.5 De ziekenrol Accepteren dat je ziek bent (en daarmee word je patiënt), betekend je normale activiteiten ten minste ten dele neerleggen en je toeleggen op beter worden. Parsons definieerde deze fase in 1952 als eerste. Aan de ziekenrol aannemen onderkent hij 4 eigenschappen: 1. De patiënt wordt ontheven van zijn dagelijkse taken: Ziekte vormt een geldig excuus voor wie zijn dagelijkse bezigheden niet kan volbrengen. De keerzijde is dat de ziekenrol verdacht kan zijn. 2. De patiënt is niet verantwoordelijk voor zijn ziekte: Naarmate van meer ziekten bekend wordt dat een bepaalde leefwijze ermee te maken heeft, zal steeds vaker de patiënt op zijn verantwoordelijkheid worden aangesproken. 3. De patiënt moet eraan (mee)werken om weer beter te worden: Dit kan tot innerlijke conflicten leiden, want als bijv. de werkdruk heel hoog is komt het ‘goed uit’ om ziek te zijn. 4. De patiënt moet hulp inroepen en therapeutische adviezen opvolgen: Dit bij ernstige of alarmerende verschijnselen. 1.6 Ziektegedrag Klachten zetten mensen aan tot activiteiten die ze anders niet zouden doen. Het gaat om de betekenis die iemand aan een klacht toekent. Health beliefs zijn ideeën, gedachten en overtuigingen van mensen met betrekking tot de oorzaken en de gevolgen van klachten. Dit is een belangrijke drijfveer voor de wijze van aanpak van de klachten. Ze berusten op tradities, overleveringen en persoonlijke ervaring. Het is een onderdeel van socialisatie. Een arts begrijpt de klachten beter als hij de opvattingen en ideeën van een patiënt kent. Attributies (toewijzingen, koppelingen) zijn ideeën over wie of wat de verantwoordelijkheid draagt voor het ontstaan en persisteren van klachten; verwachtingen over de prognose, ernst en behandelbaarheid van klachten. Self-efficacy zegt iets ov er de mate waarin een persoon denkt invloed te kunnen uitoefenen op de eigen klachten. Positieve ideeën leiden tot het echt uitvoeren van de geadviseerde leefwijze en een positief gevoel. Ideeën over de verantwoordelijk van de klachten en verwachtingen bepalen hoe iemand met de klachten omgaat. Ziektegedrag is een onderdeel van het omgaan (coping) met (lichamelijke) klachten. Ziektegedrag dient 3 doelen: 1. Een verklaring zoeken voor de klacht: Irrationele verklaring zonder of met koppeling aan eigen gedrag; rationele verklaring zonder of met koppeling aan eigen gedrag. 2. Een behandeling zoeken: tijdsperiode, ernst en frequentie beperken. Maar ook niet-handelen kan een actieve keuze zijn. 3. Ziekte voorkomen: ‘gezondheidsgedrag’ wordt pas op lange termijn beloont. Vormen van ziektegedrag: 1. Niets doen : self-limiting beloop, het lichaam beschikt over adequate aanpassingmechanismen.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

1.1 Het Geneeskundig Proces - Blok 1.1 Het Geneeskundig...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online