1.1 Medical Physiology - Blok 1.1 Het Geneeskundig Proces...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig Proces Medical Physiology Hst. 5 Membrane Potentials and Action Potentials Buitenkant Binnenkant Na+ 142 mEq/L 14 mEq/L K+ 2 mEq/L 140 mEq/L Ca2+ 10 -3 molar 10 -7 molar Cl- 107 mEq/L 8 mEq/L De concentratie Na+ buiten de cel veel groter is dan binnen de cel, door dit concentratieverschil zal Na+ naar binnen diffunderen. En omdat dit bij K+ andersom is, zal K+ naar buiten diffunderen. Dit kan door de lekkanalen voor Na+ en K+. Er zijn veel meer lekkanalen voor K+ dan voor Na+. Als er alleen K+ door het membraan heen kan bewegen wordt de rustmembraanpotentiaal -94 millivolt. Als er alleen Na+ door het membraan heen kan bewegen wordt de rustmembraanpotentiaal +61 millivolt. Omdat er veel meer lekkanalen voor K+ zijn, bepaalt K+ voor het grootste gedeelte de rustmembraanpotentiaal. En zo komt de rustmembraanpotentiaal op -86 millivolt. Cl - speelt geen belangrijke rol, want het elektrogradiënt is -76 en dus in de buurt van het rustmembraanpotentiaal, ook hebben veel cellen geen actief transport voor Cl - . Ca 2+ speelt haast geen rol, omdat er heel weinig lekkanalen hiervoor zijn. De Na/K pomp pompt 3 Na+ naar buiten en 2 K+ naar binnen. Dit zorgt voor een negatief membraan potentiaal, ongeveer -4 millivolt. Zo komt de rustmembraanpotentiaal op -90 millivolt. De Na/K pomp pompt tegen de concentraties van de ionen in en het moet dus actief transport zijn. Door middel van actie potentialen worden zenuwsignalen doorgegeven. Tijdens de depolarisatie wordt het membraan opeens erg doorlaatbaar voor Na+, doordat er dus heel veel Na+ naar binnen komt gaat de membraanpotentiaal snel richting positief. Als tijdens de depolarisatie een bepaald voltage wordt bereikt worden de spanningsafhankelijke Na+ kanalen geopend, ze zijn dan geactiveerd en Na+ kan naar binnen stromen. Daardoor stijgt het membraanpotentiaal weer dus gaan er weer meer spanningsafhankelijke Na+ kanalen open, enz. Deze kanalen inactiveren heel snel, hierdoor zal de actiepotentiaal weer richting het rustmembraanpotentiaal gaan. Het duurt een tijdje voordat ze weer in hun rusttoestand terugkeren. Hierna gaan de spanningsafhankelijke K+ kanalen open. De snelle diffusie van K+ naar buiten zorgt ervoor dat het rustmembraanpotentiaal wordt hersteld, repolarisatie . Naar het einde van een actiepotentiaal en een kleine periode daarna is de permeabiliteit voor K+ erg hoog. Deze K+ brengen veel positieve lading naar buiten en maken het membraanpotentiaal dus lager dan het rustmembraanpotentiaal, hyperpolarisatie . Cellen van Schwann zijn goede isolatoren, maar in de insnoeringen van Ranvier kunnen ionen door het membraan heen diffunderen. Een nieuw ap kan niet ontstaan als het membraan nog gedepolariseerd is van de vorige ap. Want kort na het
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

1.1 Medical Physiology - Blok 1.1 Het Geneeskundig Proces...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online