1.1 Medische ethiek - Blok 1.1 Medische ethiek Het...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Medische ethiek Hst. 1 Ethiek Een ethisch probleem roept in eerste instantie een gevoel van onbehagen op. Dat onbehagen leidt tot de vraag: wat is goed in deze situatie? Een ethisch probleem daagt uit om ook de veronachtzaamde perspectieven serieus in de beschouwing te betrekken. Ten slotte blijkt het probleem ingewikkelder dan we eerst dachten. Ethiek zet ons aan tot zelfstandig nadenken ver wat goed handelen is. De verbinding van innerlijke overtuiging en uitwendig waarneembaar handelen is fundamenteel voor ethiek. Ethiek is een combinatie van uitwendige factoren (als gewoonten van de gemeenschap) en inwendige factoren (de houding of overtuiging van een individu dat al dan niet die gewoonten volgt). Hst. 3 Verantwoord medisch handelen Volgens de Hippocratische eed moeten de verworven kennis en vaardigheden alleen gebruikt worden om lijden te verminderen en ziekte te bestrijden. Soms mogen ze dus niet worden toegepast, omdat de schade te groot is (zoals niet opereren als iemand anders daar deskundiger in is, geen dodelijke middelen toedienen, geen abortus). Anderzijds moeten ze juist wel worden gebruikt wanneer de patiënt daarmee wordt geholpen. Daarmee worden twee waarden als fundamenteel voor het medisch handelen geïdentificeerd: goeddoen en niet-schaden . Tussen niet-schaden en goeddoen bestaat een geleidelijke overgang. De ondergrens wordt gevormd door handelen dat geen schade toebrengt en de bovengrens door handelen dat het goede bevordert of tot stand brengt. In de ethische traditie geldt dat medisch handelen de patiënt in ieder geval niet moet schaden.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

1.1 Medische ethiek - Blok 1.1 Medische ethiek Het...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online