{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1.1 Volksgezondheid en gezondheidszorg

1.1 Volksgezondheid en gezondheidszorg - Blok 1.1 Het...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 1.1 Het Geneeskundig proces Volksgezondheid en gezondheidszorg Hst. 1 Inleiding Public health is het vakgebied dat zich met de volksgezondheid en collectieve maatregelen om de volkgezondheid te bevorderen bezighoudt. Want een goed begrip van de achtergronden van die hoge of lage collectieve risico´s levert vaak verrassende perspectieven op de oorzaken van ziekte, en kan helpen om nieuwe methoden voor de preventie van ziekte te ontwerpen. Het werkterrein van de public health wordt gekenmerkt door een gerichtheid op bevordering van de volksgezondheid en door collectieve maatregelen op uiteenlopende terreinen die voor de bevordering van de volksgezondheid noodzakelijk zijn. Ook het beleid en management in de gezondheidszorg wordt hier toe gerekend. Als reactie op de snelle industrialisatie van de Industriële Revolutie ontstond in Engeland de Sanitary Movement . Dit was een beweging van in politiek opzicht radicale artsen, die op grond van epidemiologisch onderzoek tot de conclusie kwamen dat er iets moest gebeuren aan de oorzaken van de slechte gezondheidstoestand van grote delen van de bevolking. Deze organisatie pleitte voor sanitaire maatregelen, want de dampen die bij rottend vuil vrijkwamen zouden ziektes veroorzaken. Dit bleek niet waar, maar het bepleite systeem van vuilafvoer (riolering) heeft belangrijk bijgedragen aan de daling van de sterfte aan infectieziekten. In de late 19 e eeuw en 20 e eeuw zijn er eerst gerichte preventieve maatregelen genomen als drinkwaterleidingen. Ook werden er preventieprogramma’s opgericht. Tegenwoordig wil men vooral de leefstijl van mensen verbeteren en sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen. Hst. 2 De gezondheid van de Nederlandse bevolking in historisch en internationaal perspectief De daling van de sterftecijfers berust op een radicale verschuiving in het doodsoorzakenpatroon, die wel met de term ‘ epidemiologische transitie ’ wordt aangeduid. Er zijn 3 fasen: 1. Het tijdperk van epidemieën en hongersnood. 2. Het tijdperk van afnemende pandemieën. 3. Het tijdperk van degeneratieve en door de mens veroorzaakte aandoeningen. 4. Delayed degenerative diseases : van een uitschakeling van de degeneratieve ziekten is niet zozeer sprake, maar wel van een uitstel naar hogere leeftijden. Doordat de infectieziekten die rond 1875 heersten, hun slachtoffers vooral op jeugdige leeftijd maakten, terwijl de moderne ziekten die ervoor in de plaats kwamen, vooral op middelbare en oudere leeftijd toeslaan, vindt tijdens de epidemiologische transitie ook een sterke toename van de levensverwachting bij de geboorte plaats. De snelle sterftedaling heeft maar weinig te maken met medische zorg en veel meer met hygiënische maatregelen en toegenomen welvaart.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

1.1 Volksgezondheid en gezondheidszorg - Blok 1.1 Het...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online