{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 FH hst.9 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Functionele...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Functionele histology Hst. 9 Zenuwweefsel Neuronen bestaan uit: 1. Cellichaam of perikaryon : het stofwisselingscentrum van de cel, met de kern als middelpunt, dat ook gevoelig is voor prikkels. Er zijn veel vrije polyribosomen en een sterk ontwikkeld RER. Dit zijn basofiele elementen in het cytoplasma en worden de Nissl-substantie genoemd. Het wijst op een hoge eiwitsynthetiserende activiteit voor structurele en exporteiwitten (neurotransmitters). 2. Dendrieten : sterk vertakte uitlopers, waarvan er meestal een aantal per neuron voorkomen. 3. Axon : een enkele, vaak zeer lange uitloper, die meestal impulsen naar andere cellen leidt. De axon ontspringt uit het perikaryon uit de axonheuvel (zonder Nissllichaampjes). De axon eindigt in één of meerdere eindplaatjes, op deze plaats, de synaps , vindt signaaloverdracht plaats. Neuronen ingedeeld op vorm: Multipolaire neuronen: meer dan 2 uitlopers, waaronder één axon en meerdere dendrieten Bipolaire neuronen: één axon en één dendriet Pseudo-unipolaire neuronen: één uitloper die op enige afstand van het perikaryon T-vormig splitst in een axon en een dendriet. Neuronen ingedeeld op functie: Motorische ( efferente ) neuronen (motoneuronen) Sensorische of sensibele ( afferente ) neuronen Schakelneuronen
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2.1 FH hst.9 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Functionele...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online