2.1 FTK I-A - Blok 2.1 Waarnemen en reageren...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Farmacotherapeutisch kompas I Centrale zenuwstelsel (psychische aandoeningen) A. Slapeloosheid – Hypnotica Hypnotica kunnen slaap induceren en/of een aantal uren onderhouden. Alle slaapmiddelen hebben ook een ongewenste invloed. Ze veranderen of verstoren namelijk het verloop van de slaapfasen, hoewel de patiënt dit subjectief niet behoeft te ervaren. Hypnotica worden onderverdeeld in: Benzodiazepinen en verwante verbindingen Overige hypnotica: van deze groep is alleen het verouderde, chloralhydraat als slaapmiddel nog in de handel. Tolerantie kan al binnen 2 weken optreden. Maag-darmklachten kunnen optreden. In overdosering is het gevaarlijk. Voortgezet gebruik leidt tot afhankelijkheid. Benzodiazepinen kunnen het concentratie- en reactievermogen beïnvloeden. Bij geregeld gebruikt gedurende enkele weken kan de werkzaamheid al af gaan nemen. De toxische effecten zijn in het algemeen gering. Toepassing kan leiden tot afhankelijk van deze middelen. Als afhankelijkheid is ontstaan, gaat staken van de
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online