{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 FTK XV+II - Blok 2.1 Waarnemen en reageren kompas XV...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Farmacotherapeutisch kompas XV Analgetica, antirheumatica en jichtmiddelen A. Niet-Opioïden Prostaglandinesynthaseremmers hebben naast een pijstillende werking, zij het in verschillende mate, eveneens een koortswerend en ontstekingsremmend effect. Bij weefselbeschadiging gaat de hoeveelheid van het enzym COX omhoog. En COX zet arachidonzuur om in prostaglandine , waardoor er meer PG komt. PG zorgt voor ontstekingsverschijnselen (pijn, vasodilatatie, vasopermeabiliteit en koorts) en voor fysiologische effecten : Remt maagzuur productie Bevordert maagmucosa opbouw Verzorgt bloedstolling (plaatjesaggregatie) Nierfysiologie Er zijn 2 subgroepen: Paracetamol : werkt tegen pijn en koorts, maar niet tegen zwelling. Heeft haast geen bijwerkingen. (werkt alleen op COX-3) Aspirine (ASA) / NSAID’s : werkt tegen pijn, koorts en zwelling. Maar heeft veel bijwerkingen: maagulcus, remming van de thrombocyten aggregatie en toxisch voor de nier. NSAID’s hebben meer bijwerkingen doordat er COX-isoenzymen bestaan:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online