{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 HPs hst.6+7 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Health...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Health Psychology Hst. 6 Stress Stress is een negatieve emotionele ervaring die gepaard gaat met voorspelbare biochemische, fysiologische, cognitieve en gedragsveranderingen die gericht zijn op het veranderen van de stressvolle gebeurtenis of het zich aanpassen aan zijn effecten. Gebeurtenissen zijn stressvol tot de mate waarin ze als stressvol ervaren worden. Reacties op stress zijn verscheiden en omvatten fysiologische, cognitieve, emotionele en gedragsveranderingen. Deze reacties op stress creëren de mogelijkheid van een variëteit van stress markers . Deze kunnen gemeten worden in een poging om de stress die een persoon ondervindt direct te meten. Zoals zelf-rapportages van waargenomen stress, levensverandering en emotioneel leed; gedragsmetingen, zoals taakvolbrenging onder stress; fysiologische metingen van prikkeling, zoals huidgeleiding, hartslag en bloeddruk; en biochemische markers, vooral verhoogd cortisol en catecholaminen. Dimensies van stressvolle gebeurtenissen: Negatieve gebeurtenissen : deze gebeurtenissen zorgen eerder voor stress dan positieve gebeurtenissen. Ze hebben een sterkere relatie met psychologisch ongemak en fysieke symptomen. Oncontroleerbare gebeurtenissen : oncontroleerbare of onvoorspelbare gebeurtenissen zijn stressvoller. Onduidelijke gebeurtenissen : deze worden ervaren als stressvoller dan duidelijke gebeurtenissen. Want een persoon heeft geen mogelijkheid om actie te ondernemen, in plaats daarvan moet hij energie steken in het proberen te begrijpen van de stressor.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}