2.1 HPs hst.12 - aanpassingsrouw-De patiënt verzoent zich...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Health Psychology Hst. 12 Psychological Issues in Advancing and Terminal Illness De 5 fasen van de theorie van Kübler-Ross over de fasen van het overlijden: Ontkenning : meestal in de eerste paar dagen nadat de patiënt heeft vernomen dat hij terminaal ziek is. Wanneer het langer duurt worden andere gevoelens zoals angst onderdruk, maar wanneer de verdediging breekt worden de mensen extreem angstig. De ontkenning stopt meestal wanneer er omstandigheden ontstaan die niet ontkent kunnen worden. Boosheid : de patiënten denken vooral “Waarom ik?”. De familie kan het gevoel krijgen dat ze door de patiënt verweten wordt dat ze gezond zijn. Onderhandelen : het ruilen van goed gedrag voor goede gezondheid, bijv. met god. Depressie : zich verzoenen met het gebrek aan controle. Dit gaat meestal gepaard met een verergering van de symptomen en concreet bewijs dat de ziekte niet kan worden genezen. Er ontstaat
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: aanpassingsrouw:-De patiënt verzoent zich met het verlies van vrienden en waardevolle activiteiten van vroeger.-De patiënt begint zich aan te passen aan het toekomstige verlies van activiteiten en relaties. Depressie kan functioneel zijn om de patiënt zich te laten voorbereiden op wat in de toekomst komt. • Acceptatie : de patiënt kan te zwak zijn om boos te zijn en te gewend aan het idee van doodgaan om depressief te zijn. Ze heeft de volledige collectie reacties van patiënten die dood gaan in een chronische volgorde gezet. Haar wek is ook van onschatbare waarde in het aanwijzen welk deskundig advies de patiënt nodig heeft. Ook heeft ze de stilte en taboes om de dood verbroken. Patiënt hoeven niet in deze volgorde door alle fasen heen te gaan, ook hoeven ze niet alle fasen door te maken....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online