2.1 KN hst.4 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 4 Motoriek I – Centrale en perifere motorische stoornissen (en Medical Physiology Hst. 55) Bij afwijking van het perifere motorische neuron zijn de spierrekreflexen laag en bij een afwijking van het centrale motorische neuron zijn de reflexen hoog. Dit komt doordat bij uitval van de tractus corticospinalis de spinale reflexboog niet meer gemoduleerd of ontremd wordt, waardoor naast krachtsverlies, spasticiteit en hoge reflexen optreden. Het centraal motorisch neuron (CMN) dat in de contralaterale cortex gelokaliseerd is heeft uitlopers die via de posteriore hoorn capsula interna naar de hersenstam gaan. Hier vormen ze de pyramiden van de medulla oblongata. Het grootste deel van de vezels kruist in de hersenstam bij het decussatio pyramidum, op de overgang van medulla oblongata naar ruggenmerg. Deze vezels lopen verder via de tractus corticospinalis lateralis (vezels uit het deel van de cortex van o.a. de hand en been). De uitlopers van het CMN synapteren voor het grootste deel niet rechtstreeks op de motorische voorhoorncellen maar op het interneuronale netwerk op
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Ask a homework question - tutors are online