2.1 KN hst.5+6 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 5 Motoriek II – Het extrapiramidale systeem De basale ganglia bestaan uit het striatum (nucleus caudatus, putamen en nucelus accumbens) en de globus pallidus (intern en extern segment). De nucleus caudatus ligt boven en voor de thalamus en volgt de laterale ventrikel. Het ligt dus boven de hersenstam. Het putamen ligt lateraal van de nucleus caudatus, rostraal zijn deze structuren continu. De nucleus accumbens ligt op de versmelting van de nucleus caudatus en het putamen. De globus pallidus ligt mediaal t.o.v. het putamen. Stoornissen aan de basale ganglia en aangrenzende structuren worden de extrapiramidale motorische stoornissen genoemd. Laesies hiervan beïnvloeden beweeglijkheid, spiertonus en houding, maar gaan niet gepaard met verlammingsverschijnselen. Directe route: De informatie van een in de cortex gegenereerde beweging word naar het striatum vervoerd en vandaar naar de globus pallidus intern. Vervolgens gaat het naar de thalamus en terug naar de cortex. . (exciterend) Indirecte route: vanaf de cortex gaat het van het striatum naar de globus pallidus extern. En daarna via de subthalamische nucleus en de globus pallidus intern naar de thalamus. De tractus corticospinalis is het uiteindelijke uitvoersysteem naar het ruggenmerg. (inhiberend) De substantia nigra is het regulerend systeem van het striatum, d.m.v. dopamine. Bij veel dopamine wordt de directe route gevolgd en bij weinig dopamine de indirecte. Dyskinesieën (onwillekeurige bewegingen): Tremor: ritmisch oscillerende beweging Chorea (dans): optreden van overdreven spontane bewegingen, irregulair, die zich niet onmiddellijk
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 2

2.1 KN hst.5+6 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online