{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 KN hst.8+19+28 - Blok 2 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2 Waarnemen en reageren Klinische neurologie Hst. 8 Sensibiliteit Vitale sensibiliteit is er ‘om te overleven’, het gaat hier om detectie van schadelijke prikkels en grove gevoelsprikkels. Gnostische sensibiliteit is er ‘om te weten’ hoe de omgeving in detail is en waar men (of een lichaamsdeel) zich bevindt. Het cellichaam van de perifere gevoelszenuwen (gnotisch of vitaal) ligt in het dorsale ganglion nabij het ruggenmerg. Het zijn bipolaire cellen. Vitale sensibele informatie wordt voortgeleid via C en A δ vezels. Het tweede neuron ligt in de achterhoorn van de grijze stof van het ruggenmerg. Vandaar uit gaat informatie naar andere zenuwcellen in de nabijgelegen ruggenmergsegmenten om eventueel een directe reactie teweeg te brengen ter vermijding van een voor het organisme schadelijke prikkel (exteroceptieve spinale terugtrekreflex). Anderzijds gaat een deel van de informatie via een lange uitloper (2 e neuron) naar de thalamus om via daar de hogere centra (via 3 e neuron) te bereiken. De kruising vindt 1 à 2 niveaus hoger dan het dorsale ganglion plaats. De vezels van het 2 e neuron ascenderen in de anterolateraal gelegen tractus spinothalamicus naar de thalamus via de laterale delen van de hersenstam (het ‘anterolaterale systeem’). Gnostische sensibiliteit wordt voortgeleid door snellere A α en A β vezels. De 3 mogelijkheden van het 1 e neuron in het dorsale ganglion: 1. Synapteerd op de motorische voorhoorncellen of interneuronen en draagt bij aan de spinale spierrekreflex. 2. Synapteert op cellen in de achterhoorn van de grijze stof, die een uitloper naar het ipsilaterale cerebellum zendt via de tractus spinocerebellaris. 3. Asecendeert ipsilateraal via de achterstrengen naar het 2 e neuron in de medulla oblongata. Het axon kruist hier en verloopt via de lemniscus medialis door de hersenstam naar de contralaterale thalamus, waar het 3 e neuron ligt (‘lemniscus medialis-systeem’). Een dermatoom is een huidgebied dat wordt verzorgd door één achterwortel. Sensibiliteit wordt via een plan overeenkomend met het lichaamsschema geprojecteerd in het zenuwstelsel: somatotopie . In de cortex cerebri wordt de sensibiliteit geprojecteerd op de postcentrale gyrus, waarbij er een samatotopie bestaat die overeenkomt met die van de mototische precentrale gyrus. Vezels vanuit de sacrale gebieden liggen vooral aan de achter- en buitenzijde van het ruggenmerg, terwijl de sensibele informatie vanuit de cervicale regionen vooral centraal wordt voortgeleid. Objectieve sensibiliteitsstoornissen betekent dat de stoornis kwantitatief is vast te leggen doordat de patiënt bij een gestandaardiseerde methode de aangeboden sensibele prikkel niet voelt. Subjectieve sensibiliteitsstoornissen betekent dat de stoornis alleen kwalitatief is zonder dat fouten worden gemaakt bij de gebruikelijke, niet al te zeer verfijnde testmethoden. Testen van: Pijnzin: spelt waarvan de tastindruk van de kop ongeveer gelijk is aan die van de punt. De patiënt moet
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

2.1 KN hst.8+19+28 - Blok 2 Waarnemen en reageren Klinische...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online