2.1 KN hst.9[versie 2] - Blok 2.1 Waarnemen en reageren...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 9 Hersenzenuwen en hun centrale verbindingen (+ James hst. 15) De motorische kernen van de hersenzenuwen liggen in de hersenstam mediaal langs de lengteas. Ze worden niet door corticospinale maar door corticobulbaire banen bestuurd, met als verschil dat de hersenzenuwkernen vaak door twee hersenhelften worden beïnvloed, zoals ook de motorische voorhoorncellen van de axiale musculatuur. Hersenzenuwen geleiden niet alleen gevoel maar ook zicht, gehoor, smaak, reuk en evenwichtszin voort, waarbij informatie over de laatste 4 modaliteiten niet alleen contralateraal mar ook ongekruist ipsilateraal in de cortex wordt verwerkt. Wanneer afwijkingen in de brekende media van het oog zijn uitgesloten (dan wel gecorrigeerd), is de gezichtsscherpte een functie van de retina en de n. opticus. Men gebruikt een letter-(figuren)kaart op 5 m afstand. Bij iedere regel staat de afstand (D) waarop deze bij visus 1 nog juist kan worden gelezen. Indien de regel die op 15 m gelezen moet kunnen worden, pas op 5 m wordt gelezen, is de visus 5/15. Een visus van 3/5 (0,8) betekend dat een regel die normaal op 5 meter gelezen zou moeten worden pas op 3 meter gelezen wordt. Als de visus < 1/10 is, gaat men na op hoeveel meter vingers kunnen worden geteld. Bij een visus van 1 is dit op 60 m en bewegen van de onderarm op 300 m. Een visus kan maximaal 1 zijn. De perifere begrenzing van het gezichtsveld kan worden onderzocht met de confrontatiemethode volgens Donders. De onderzoeker vergelijkt zijn eigen gezichtsveld met dan van de patiënt. Patiënt en onderzoeker kijken elkaar met één oog aan. De patiënt moet zeggen of hij de vingertop ziet bewegen of niet. Vervolgens gaat men, zonder afdekken van de ogen, na of de patiënt gelijktijdig rechts en links aangeboden vingerbewegingen kan opmerken of systemisch één gezichtsveld verwaarloost. Kleinere defecten vereisen onderzoek met een perimeter. Vanaf de retina wordt de visuele informatie via de n. opticus naar het cerebrum geleid. Ter hoogte van de hypofyse vindt gedeeltelijke kruising (in het chiasma ) plaats, zodanig dat de informatie van het linker gezichtsveld van beide ogen naar de rechter hersenhelft wordt voortgeleid en van het rechter gezichtsveld naar het linker. Dus de informatie van de nasale retina kruist en die van de temporale retina kruist niet. Achter het chiasma bevindt zich de tractus opticus , die de optische vezels verbindt met het corpus geniculatum laterale (een deel van de thalamus). Daar vindt een schakeling plaats, waarnaar de visuele informatie via de radiatio optica wordt voortgeleid naar de primaire visuele cortex en direct aangrenzende schorsgebieden. Bij
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 5

2.1 KN hst.9[versie 2] - Blok 2.1 Waarnemen en reageren...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online