2.1 KN hst.10 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 10 De hogere cerebrale functies Generaliserend geldt dat laesies in het achterste deel van de cerebrale hemisfeer (pariëtale, temporale en occipitale kwab) stoornissen van de kennende functies tot gevolg hebben, terwijl laesies in de frontale kwabben vooral uitvoerende functies en integriteit van de persoonlijkheid verstoren. De 2 cerebrale hemisferen zijn elk gespecialiseerd wat betreft informatieverwerking. De linker hemisfeer is bij 95% van de mensen taaldominant , dat wil zeggen het heeft een belangrijke functie bij het rationele taalgebruik en het handelen. De niet-taaldominate hemisfeer (bij 95% van de mensen de rechter) hemisfeer is vooral betrokken bij voelen, uitdrukken en waarnemen van emotie: dit geldt ook voor het emotionele taalgebruik als prosodie en intonatie. Ook regeert het de aandacht, visueel ruimtelijke waarneming, oriëntatie in eigen linker lichaamshelft en herkennen c.q. waarderen van melodieën (muzikaal analytische vermogens en gevoel voor maat vindt men weer meer in de taaldominante hemisfeer). Betekenis Oorzaak Dysartie Coördinatiestoornis bulbaire spieren Diffuus cerebellaire aandoening Alexie Onvermogen tot lezen Temporo-pariëto-occipitaal, dominante hemisfeer Agrafie Onvermogen tot schrijven
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2011 for the course MED Blok 2.1 taught by Professor Jansen during the Fall '10 term at Rijksuniversiteit Groningen.

Page1 / 2

2.1 KN hst.10 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online